Zkratka Plný anglický název Popis
ABD Auto Baud Detect automatická detekce přenosové rychlosti (hlavně modemy pro komutovanou linku)
ABI Application binary interface ABI popisuje nízkoúrovňové rozhraní mezi aplikacemi a operačním systémem, aplikacemi a jejich knihovnami nebo součástmi aplikací.
ABIOS Advanced Basic Input/Output Systém Rozšířený základní vstupně–výstupní systém
ABIOS Application Binary Interface binární rozhraní aplikace- nejnižší vrstva kódu
ABM Asynchronous Balanced Mode Asynchroní vyvážený režim, mód protokolu HDLC sloužící pro spojení dvou stanic full-duplexním spojením.
ABM Asynchronous balanced mode mód sloužící pro propojení dvou stanic full-duplexním spojem
ABM Answer Back Message automatický odpovidač
ABR Adjustable Bass Reflex Nastavitelný bass reflex, Popis: Nastavitelný bass reflexový vstup, který umožňuje naladit subwoofer v závislosti na jeho umístění v místnosti.
AC Alternating Current Střídavý elektrický proud, směr toku elektronů se u něj periodicky střídá
AC Acceptor Control Obvod řízení přijímače dat
AC/S Architektura Client/Server Distribuovaná architektura, kde je činnost rozdělena mezi server a klienty. Výkonné servery provádějí náročné datové operace pro klienty a ty zajišťují pouze komunikaci s uživatelem. Síťový provoz je omezen (na minimum).
ACE ASCII Compatible Encoding Kódování kompatibilní s ASCII. ACE je forma mezinárodního doménového jména srozumitelná pro Domain Name Systém.
ACES Access Certificate for Electronic Services Certifikát pro přístup k službám, které jsou poskytované vládou
ACL access control list Seznam osob/uživatelů majících povolení k určité akci
ACM Access Control Mechanism ACM zabezpečuje následující úkoly: řízení přístupu k využívanému médiu, detekci chyb a obnovu, provozu sítě při chybách v přenosu, inicializaci a udržování logického kruhu, připojování a odpojování uzlů v síti.
ACO Artificial Cover Object umělý krycí objek v suché směsi travních porostů
ACPA Association of Computer Programmers and Analysis Sdružení počítačových programátorů a analytiků
ACPI Advanced Configuration and Power Interface standard, který definuje rozšířená správy napájení počítače a moniruje systémové aktivity.
ACPI Advanced Configuration and Power Interface označení pro otevřenou specifikaci pro komunikaci jádra operačního systému s hardwarem
ACR Advanced Communications Riser Sběrnice pro zvukové karty a softwarové modemy kompatibilní s AMR
ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement mezinárodní obchodní dohoda proti padělání (hmotné zboží i internetové distribuční a informační technologie)
ACTA Anti-Counterfeiting Trade Agreement Je to kontroverzní vícestranná mezinárodní obchodní dohoda s trestněprávními prvky, jejímž účelem je vytvoření mezinárodního systému pro vynucování duševního vlastnictví.
ACTFEL AC Thin Film ElectroLuminiscent elektroluminiscenční display s tenkou vrstvou pro střídavý proud
ACU Availability Control Unit řídící jednotka, s níž se nejčastěji setkáme ve víceprocesorovém systému. Mimo jiné řídí například odpojení zařízení, chrání paměť při chybě některého z procesorů atp. 
AD Active Directory Active Directory je implementace adresářových služeb LDAP firmou Microsoft pro použití v prostředí systému Microsoft Windows.
ADC Audio-To-Digital Convertor  Elektronická součástka určená pro převod spojitého (neboli analogového) signálu na signál diskrétní (digitální).
ADO ActiveX Data Objects Množinu tříd nabízející služby pro přístup k datům a tvorbu databázových aplikací
ADSI Active Directory Service Interface Nástroj pro efektivní automatizaci činností související se správou adresáře.
ADSL Asymmetric Digital Subscriber Line  Technologie, která umožňuje vysokorychlostní přenos informací po telefonní lince.
AES Advanced Encryption Standard Standartizovaná bloková symetrická šifra.Tato šifra dovoluje délku klíčů 128,192 a 256 bitů.
AF Anisotropic Filtering Anizotropní filtrování. Jedná se o technologii filtrování textur, která zvyšuje ostrost a redukuje defekt mipmappingu.
AF Alternativ Frequenz Překlad: Alternativní frekvence, Popis: Autorádio vyladí automaticky nejlépe přijímatelný kmitočet poslouchaného programu.
AFC Antiferomagnetically Coupled media Technologie nanesení tří vrstev na plotnu disku. Dvě vrstvy jsou magnetické a mezi nima je tenká vrstva ruthenia, která zabranuje vzájemnému ovlivnění magnetických vrstev.
AFK Away from Keyboard Nejsem tu (doslova „pryč od klávesnice“). Oblíbená fráze u hráčů online her.
AFKAM Away From Keyboard And Mouse Pryč nejen od klávesnice, ale také i od myši.
AGP Advanced Graphics Port Rozhraní pro grafické karty, které uvedla firma Intel. Existuje ve verzích: 1x, 2x, 4x, 8x.
AGRAS AntiGlare, AntiReflection, AntiStatic Překlad: , Popis: Speciální povrch obrazovky vyvinutý firmou Philips aktivně potlačuje odražené světlo.
AHCI Advanced Host Controller Interface Univerzální rozhraní pro komunikaci se SATA, jehož autorem je firma Intel.
AI Artifical Intelligence Umělá inteligence. Tento pojem poprvé použil John McCarthy v roce 1955.
AI Adobe Ilustrator Grafický formát programu Adobe Ilustrator určený k další úpravě obsahuje všechny informace.
AIBO Artificial Inteligence roBOt robot s umělou inteligencí
AIDA Attention, Interest, Desire, Action Tradiční postup obchodníka prodávající svůj produkt - upoutat pozornost (A), získat zájem (I), seznámit zákazníka s výhodami a funkcemi produktu (D) a produkt ve finále prodat (A).
AIDE Advanced Intrusion Detection Environment pokročilá detekce narušení prostředí
AIS Automatic Image Stabiliser Překlad: Automatický stabilizátor obrazu, Popis: Elektronické zařízení ve videokameře, které kompenzuje nechtěné pohyby ruky při záznamu.
AIUI as I understand it pokud tomu rozumím
AIX Advanced Interactive Executive název proprietálního UNIXového operačního systému firmy IBM
AJAX Asynchronous JavaScript and XML Technologie pro tvorbu internetových webových aplikací. Umožňuje odeslání požadavku na server bez nutnosti znovunačtení stránky
AJAX Asynchronous JavaScript and XML technologie pro vývoj webových aplikací
AKA also known as také známý jako
AL Access List Přístupový seznam
ALAC Apple Lossless Audio Codec audio kodek, vyvinutý společností Apple Computer pro bezztrátovou kompresi hudby.
Alcap Access Link Control Application Part je protokol používaný pro řízení letadla pomocí transportní vrstvy UMTS, má na starosti správu multiplexování uživatelů do ATM AAL2 virtuálního spojení.
Algol ALGOrithmic Language  jeden z prvních vyšších programovacích jazyků. Jedná se o  jazyk pro zápis algoritmů.
ALP Automatic Program Load Automatické zavedení programu
ALSA Advanced Linux Sound Architecture Linuxová  jaderná komponenta obsluhující zvuková zařízení, která nahradila zastaralý Open Sound System (OSS).
ALU arithmetic logical unit Aritmeticko-Logická jednotka. Obsahuje rozšířenou sadu instrukcí pro počítání logických operací (Logický AND, OR, XOR)
AM Apache maven nástroj pro správu, řízení a automatizaci buildů aplikací.
AM Amplitude modulation V závislosti na změně modulačního signálu se mění amplituda (rozkmit) nosného signálu
AM Active Matrix Typ obrazovky využíván u notebooku
AMD Advanced Micro Devices Pokročilá mikrozařízení, Popis: Firma vyrábějící mikroprocesory
AMEL Active Matrix ElectroLuminiscent Aktivní elektroluminiscenční matice
AMI American Megatrans Incorporated Počítačová společnost
AMI Auxiliary port Zkratka pro pomocná port v systému dos
AMQP Advanced Message Queuing Protocol Otevřený standard pro zasílání zpráv
AMR Adaptive Multi-Rate compression metoda komprese zvuku určená především k digitalizování řeči
ANN Artificial Neural Network umělá neuronová síť Matematický nemo výpočtní model. Inspiruje se strukturou a funkcemi biologických neuronových sítí.
ANS Apple Network Server Krátkotrvající řada PowerPC - servery založené na počítačích vyráběných Apple Computer od února 1996 do dubna 1997.
ANSI American National Standards Institute americká standardizační organizace Je to nezisková organizace, která vytváří průmyslové standardy ve Spojených státech. Je členem organizace ISO a IEC.
AoE ATA over Ethernet  Open source protokol slouží pro komunikaci přímo s ATA rozhraním přes Ethernet bez použití TCP/IP. Umožňuje připojovat vzdálené disky přes síť. Ty se pak jeví jako lokální.
AOL America Online Poskytovatel internetových služeb, náležící k mediálnímu koncernu Time Warner. Sídlo společnosti se od dubna 2008 nachází v New Yorku
AOM Advanced Order Management Vedení objednávek s pomocí IT řešení. Název pro komplexní systémy, pro řízení především skladů a distribučních center. Slouží nejen k evidenci ale především k efektivní manipulaci i s ohledem na dobu skladování apod.
AON Active optical network Aktivní optická síť
AP Acces Point přístupový bod, zařízení, ke kterému se připojují klienti Používá se v technologii WI-FI. K přístupovému bodu se připojují klienti sítě. Přístupový bod může také poskytovat bezpečnostní a směrovací funkce.
AP Acess point Přístupový bod domácí Wi-Fi sítě.

přístupový bod domácí Wi-Fi sítě
API Aplication Programming Interface Aplikačně-programové rozhraní. Specifikace programu pro použití jinými programy. Program poskytuje svoje API tak aby ostatní programy mohly využívat jeho funkce předem známým způsobem.
APIPA Automatic Private IP Addressing automatická konfigurace adres Vlastnost systémů Windows přidělit vlastnímu PC dynamickou adresu IP. Pokud není dostupný DHCP server, systém sám přidělí IP v určitém rozsahu, ověří zda není v síti použita .
APK Application Package File Formát souboru používaný pro distribuci a instalaci aplikací v operačním systému Google Android. Pro vytvoření souboru APK je aplikace zkompilována a pak jsou k ní připojeny všechny potřebné komponenty. Všechny součásti jsou pak zabaleny  a distribuovány v jednom souboru APK.
APL Algorithmic Procedural Language Algoritmický procedurální jazyk. Označení pro programovací jazyky založené na procedurálním paradigmatu. Program se skládá z posloupností volání jednotlivých algoritmů.
APM Asymmetrical MultiProcessor Asymetrický multiprocesorový výpočetní systém. Paralelní výpočetní systém s nestejnými procesory. U processingu asymetrického se pro každý procesor plánují specifické úkoly, existuje zde řízení nadřízeným procesorem (Master Procesor), který přiděluje práci ostatním procesorům. Tímto způsobem jsou řešeny extrémně velké systémy.
APN Access Point Name Jméno přístupového bodu. Konfigurovatelný identifikátor v GSM sítích. Obsahuje dvě hlavní části - identifikátor sítě a identifikátor operátora.
APNG Animated Portable Network Graphics Grafický formát rozšířující formát PNG o podporu animací.  Umožňuje animovat obrázky obdobně, jako to zvládá formát GIF při zachování zpětné kompatibility s neanimovanými PNG soubory. Většina zařízení, které jsou schopny zobrazit PNG obrázek, jsou schopny pracovat s APNG s tím, že zobrazí pouze první obrázek animace.
APPC Advanced Program to Program Communication Pokročilá komunikace mezi programy. APPK je protokol, který mohou využívat programi pro komunikaci mezi sebou. Byl vytvořen firmou IBM. APPK patří do aplikační vrstvy OSI modelu.
APR Apache Portable Runtime Podporující knihovna pro Apatch web server
APT Advanced Packaging Tool Balíčkovací systém používáný v Debian GNU/Linuxu
APT  Advanced Packaging Tool balíčkovací systém používaný v debian
APU Accelerated Processing Unit Čip, který spojuje v jednom kusu HW CPU a GPU
AQ Active Queue je technika, která spočívá v upuštění nebo ECN značení paketů před routeru fronta je plná.
ARM Advanced RISC Machine Architektura procesorů vyvinutá v Británii firmou ARM Limited.
AROM Alterable ROM ROM s měnitelným obsahem (programovatelná)
AROS Amiga Research Operating Systém operační systém je lehký, efektivní a flexibilní operační systém, který vám pomůže vytěžit maximum z vašeho počítače. Je to nezávislý, přenosný a bez projektu
ARP Address Resolution Protocol Síťový protokol pro zjišťování MAC adres
ARPA Advanced Research Project Agency  Agentura moderních výzkumných projektů, která vyprojektovala síť ARPANET.
ARPANET Advanced Research Projects Agency Network Počítačová síť spuštěná v roce 1969, která byla zárodkem toho, co dnes chápeme jako Internet.
ARQ Automatic Repeat Request Mechanizmus obsažený v různých komunikačních opravných protokolech, starající se o opakování poslání bloku dat v případě výskytu chyby během přenosu.
ART Another Ray Tracer formát vystupující z programu Another Ray Tracer pro grafiku
ART Almost Plain Text je jednoduchý značkovací jazyk, než je možné použít k zápisu jednoduchých článku
AS Autonomous system Autonomní systém (AS) je množina IP sítí a routerů pod společnou technickou správou, která reprezentuje vůči Internetu společnou routovací politiku.
AS Apache Subversion systém pro správu a verzování zdrojových kódů, náhrada za starší CVS.
ASA Active Server Application Aktivní serverová aplikace
ASAP As fast as possible Překlad: co nejrychleji to půjde
ASCII American Standard Code for Information Interchange  Je to kódová tabulka, kde jsou definovány znaky anglické abecedy a další používané nejen v informatice
ASCII American Standard Code for Information Interface Americký normalizovaný kód pro výměnu informací
ASF Advanced Streaming Format Formát streamovaného videa společnosti Microsoft. Nahrazen formátem WMV.
ASF Advanced Systems Format je obálka souboru nebo datového toku, obsahující jeden nebo více proudů multimediálních dat (stop, streamů)
ASIC Application-specific Integrated circuit čip navržený pro speciální účely
ASML Apple Shared Library Manager Správce sdílených knihoven Apple
ASMP Asymmetric multiprocessing Druh víceprocesorových systémů, u kterých je jeden procesor je řídicí
ASOP Android Open Source Project  
ASP Active Server Pages Technologie pro generování dynamických HTML stránek na straně serveru
ASP Application Service Provider Poskytovatel aplikačních služeb.
ASPI Advanced SCSI Programming Interface Pokročilé SCSI programovací rozhraní - skládá se ze 4 souborů, které 'leží mezi' SW a HW
ASR Anti-Slip Regulation Systém regulace prokluzu kol
AT Anti-Trojan (computer security) Počítačová ochrana před viry (Trosjký kůň,…)
at advanced technology označení pro kategirii počítačů z vývojové řady IBM PC
ATA Advanced Technology Attachment Počítačová sběrnice pro připojování zařízení k uchovávání dat (např. HDD), 
ATAG Authoring Tool Accesibility Guidelines Soubor pokynů pro vývojářské nástroje
ATAPI Advanced Technology Attachment Packet Interface Systémové rozhraní používané pro připojení CD-ROMek k počítačům a serverům. 
ATC Advanced Thermal Calibration Zdokonalená tepelná kalibrace
ATI Array Technologies Inc. Výrobce grafických čipů, nyní pod AMD
ATL Active Task List Seznam aktivních úloh
ATM Asynchronous Transfer Mode Přenosová technologie využívající tzv.buňky. Každá buňka má pevně danou velikost a to 53 bytů. 48 bytů payload + 5 header. Využívá se nejvíce pro data vyžadující QoS.
ATP Adenosintrifosfát molekula, ve které se skladuje energie
ATP Asynchronous Transaction Processing Asynchronní zpracování transakcí
ATR Advanced Rendering Technology Pokrocila technologie na renderovani obrazků
ATX Advanced technology extended Formát velikosti základních desek PC vytvořený firmou Intel.
Au Adobe Audition Program pro úpravu zvukových nahrávek.
AURP AppleTalk Update-based Routing Protocol Protokol využívaný v sítích AppleTalk
AVC Advanced Video Coding Standard pro kompresi videa
AVDTP Audio/Video Distribution Transport Protocol Bluetooth protokol určený pro stream hudby do stereo headsetů.(profil A2DP)
AVG Anti Virus Guard chrání PC proti virum je to program
AVI Audio Video Interleave Multimediální souborový formát
AVL Automatic Volume Leveller Minimalizuje změny v hlasitosti televize když jdou reklamy. Někdy také Automatic Volume Limiter. Používá se i v MP3 přehrávačích k ochraně sluchu při velkých změnách hlasitosti.
AVP Anti-Virus Protection Anti-virová ochrana
AVVID Architecture for Voice, Video and Integrated Data (Cisco) Architektura pro přenos hlasu, obrazu a integraci dat (Cisco)
AWK Aho Weinberger Kernighan Je univerzální počítačový jazyk, navržený pro zpracovávání textových dat, ať už v podobě textových souborů nebo proudů
AWS Amazon Web Services poskytuje soubor služeb, které dohromady tvoří spolehlivou, škálovatelnou a levnou výpočetní platformu
AWT Abstract Window Toolkit Na platformě nezávislý nástroj od Javy pro tvorbu uživatelského rozhraní
AXP Alpha eXtended Processor Rozšířený procesor Alpha
AZW Amazon Word Formát firmy AMAZON pro elektronické čtečky Amazon Kindle.
B2B Business to business On-line obchodování na internetu, obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi navzájem větší důraz na logistiku a zajištění samotného obchodu, oproti důrazu na získání zákazníka.
B2C Business to customer On-line obchodování na internetu, obchodní vztahy mezi obchodními společnostmi a koncovými zákazníky realizované webovými aplikacemi, virtuálními obchody na Internetu apod.
BA Broadband Access Přístup k širokopásmovému připojení
BA Basic Access Základní přístup k při přístupu na webové stránky
BACP Bandwidth Allocation Control Protocol Protokol široko pásmového pripojení
BAL Basic Assembler Language Základní jazyk assembleru
BAM Bit serial Asynchronous Multipoint line protocol Bitově sériový asynchronní protokol vícebodového spojení
BAN Boundary Access Nodes Omezení přístupu k serveru (lidově: vykopnutí) obvykle za serverem zakázanou činnost (nadávky, cheatování apod.); může být dočasný, např. týdenní nebo trvalý
BANANA Basic Allocation Negotiable Across Network Access Základní přidělení k jednání napříč přístupu k síti
BANS Broadcast Allocation Node System Vysílání alokační uzlu systému
BAPCO Business Application Performance Corporation Jde o nevýdělečnou organizaci, která byla založena v roce 1995 společnostmi Intel, IBM, Dell a NCR. Benchmark
BAR Base Address Register Registr bázové adresy, Popis:
BARS behaviorally anchored rating scales Klasifikační stupnice pro hodnocení pracovního chování. Metoda hodnotí chování požadované pro výkon určité pracovní činnosti.
BARS Basic Alternate Route Selection Základní výběr alternativní trasy
BAS  basic(visual basic) koncovka zdrojového kódu
BASH Bourne Again Shell Bash je v informatice název unixového shellu, který vytváří interpret pro příkazový řádek.
BASIC Beginner's All-purpose Symbolic Instruction Code Univerzální kód symbolických instrukcí pro začátečníky
BAT Batch file soubor obsahující skripty / DOSový dávkový soubor
BC Binary Code dvojkový kód
BCC blind carbon copy při odesílání emailu adresáti označení jako "bcc" dostanou do schránky kopii emailové zprávy, přičemž jednotliví příjemci nevidí seznam ostatních příjemců
BCD Binary Coded Decimal Do jednoho byte dvě dekadické číslice /  způsob kódování celých čísel s využitím pouze desítkových číslic (0-9) (http://cs.wikipedia.org/wiki/BCD)
BCF Bit Clear File Základní instrukce pro procesor v asembleru, při níž se nastaví požadovaný bit na logickou 0.
BCN Broadband Convergence Network Síť umožňující využívat telekomunikační služby bez omezení
(čas, místo, koncové zařízení a druh přijímaného obsahu) 
BCP Byte Control Protocol Bytový řídící protokol
BD Blue-ray disk Optické médium třetí generace
BDLC Burroughs Data Link Control Firemní bitově orientovaný přenosový protokol
BeOS Be Operating Systém Jedná se o operační systém pro speciální počítač BeBox. V roce 2001 se přestal vyvíjet, posloužil jako základ pro jeho nástupce operační systém Haiku
BEP Back End Processor Koncový procesor
BER  Bit Error Ratio základní parametr všech digitálních systémů. Jde o poměr počtu chybně přijatých symbolů vůči celkovému počtu vyslaných
BFD Basic File Directory Základní souborový adresář
BFS Breadth-Firsth Search grafy vyhledávací algoritmus , který začíná u kořene uzlu a zkoumá všechny sousední uzly. 
BFT Binary File Transfer Přenos binárního souboru
BGA Ball Grid Array typ pouzdra integrovaného obvodu pro povrchovou montáž (SMD). Vyznačuje se tím, že spodní strana obvodu je pokryta kontakty do tvaru pravoúhlé mřížky. Tato mřížka nemusí být zcela pravidelná, některé části mohou být vynechány. Na jednotlivé kontakty jsou naneseny kuličky, které po zapájení tvoří vodič mezi plošným spojem a BGA pouzdrem.
BGI  Borland Graphics Interface grafická knohovna, která bývá provázána s několika kompilátory od firmy Borland. Používá se pro práci s grafikou v jazyce Turbo Pascal.
BGP Back Ground Processing Zpracování na pozadí.  Aplikace na pozadí běží paralelně s aktivní úlohou, má pouze nižší prioritu 
BGP Border Gateway Protocol Border Gateway Protocol je dynamický směrovací protokol používaný pro směrování mezi autonomními systémy. Je základem propojení sítí různých ISP v peeringových uzlech.
BHT Branch History Table Tabulka historie větvení, která má 2 vstupní bity pro 4 úrovně dynamického předvídání
BI Business Intelligence Soubor nástrojů a postupů umožňující efektivní analýzu obchodních dat, neboli dovednosti, znalosti, technologie, aplikace, kvalita, rizika, bezpečnostní otázky a postupy používané v podnikání pro získání lepšího pochopení chování na trhu a obchodních souvislostech
BI Business Intelligence je technologie a aplikace používané v podnikání pro získání lepšího pochopení trhu
BIFF Binary Interchange File Format Binární formát souboru pro výměnu dat
BIN Binary Dvojkové vyjádření.
bin binary binární kód
BIND Berkeley Internet Name Domain Asi nejpoužívanější DNS server. Používá se hlavně na servech se systémy UNIX a Linux. BIND byl původně vytvořen studenty na University of California at Berkeley.
BIOS Basic Input-Output system Tento program komunikuje přímo s hardwarem počítače a je uložen v paměti typu ROM na základní desce počítače. Obsahuje část zajišťující konfiguraci počítače (SETUP), která je uložena v paměti CMOS napájené po dobu vypnutí počítače z akumulátorku. V této části se nastavuje velikost operační paměti, připojení pružných a pevných disků aj. SETUP BIOSu lze chránit heslem proti neoprávněným změnám. Přístup do SETUPu BIOSu je možný ihned po zapnutí (resp. RESETu) počítače pomocí klávesy DEL (někdy kombinace CTRL+ALT+ESC). Pokud dojde v paměti CMOS k nějaké chybě (např. při výpadku napájení), počítač spustí SETUP BIOSu automaticky a očekává obnovení údajů.
BIP Bit Interleaved Parity Bitově prokládaná parita, neboli kontrolní bajty chybovosti.
BIP Binary Integer Programming binární celočíselné programování, kde je potřeba jen 0 a 1 a ne náhodné čísla
BIPS Billion Instructions Per Second Jednotka výpočetního výkonu udávaná v miliardách instrukcí za sekundu
B-ISDN Broadband Integrated Services Digital Network Standard pro transformaci hlasu, videa a dat v ten samí čas přes optické telefonní linky.
BLOB Binary Large OBject Velký binární objekt
BLTS Basic Language Translation System základní překladač
BME Bridge Management Entity Entita správy mostů
BMG Business Messaging Gateway Rozhraní definované firmou Eurotel pro hromadné zpracování SMS (příjem a posílání). Je určeno pro profesionální obousměrnou datovou komunikaci, která používá pro přenos informací infrastrukturu sítě GSM
BMP Bit Mapped Picture Počítačový formát pro ukládaní rastrové grafiky. Formát je velmi rozšířený a podporovaný. Nevýhodou je jeho nadměrná velikost, protože soubory BMP nepoužívají žádnou kompresi.
BNC Bayonet Nut Coupler Bajonetový konektor, který slouží k propojení počítačové sítě a jejich uzlů
BOF Begin Of File Označení začátku souboru speciálním znakem.
BOND Bandwith ON Demand Proměnná šířka pásma dle požadavku
BOOPSI Basic Object Oriented Programming System for Intuition objektově orientovaný programovací systém pro AmigaOS. Tento systém využívá celá řada programovacích jazyků jako Pascal, C#, Basic…
BOOTP Bootstrap Protocol je síťový protokol, který se používal v počítačových sítích pro nastavení parametrů pro stanice používající TCP/IP. V současné době je nahrazen protokolem DHCP.
BOOTP Boot Protocol Boot Protokol
BOR Brown-out Reset Reset mikroprocesoru při dosažení kritické hladiny napětí, neboli  reset vyvolaný kolísáním napájecího napětí pod stanovenou mez
BOT Back On Topic Vrátit se k věci.
BPC Bits Per Character Udává průměrný počet výstupních bitů potřebných k reprezentaci jednoho znaku. 
BPDU Bridge Protocol Data Unit STP využívá zasílání speciálních zpráv mezi zařízeními. Tyto zprávy se jmenují BPDU (bridge protocol data units) a jsou přijímány i blokovanými porty. Na začátku komunikace se používají konfigurační BPDU, následně Topology Change Notification - TCN BPDU (oznamují změnu v síťové topologii) a Topology Change Notification Acknowledgment - TCA BPDU. BPDU rámce používají jako zdrojovou MAC adresu adresu portu a odesílají se na STP multicast adresu
BPDU Bridge Protocol Data Unit Tzv. hello pakety protokolu Spanning-Tree, které jsou v nastavitelných intervalech vysílány mosty v síti.
BPI Bits Per Inch Zřídka používaná jednotka. Počet bitů na jeden palec podélného záznamu. Jednotka hustoty záznamu dat na jeden palec (2,54 cm) na disku nebo pásce. Na disku se měří bity na palec na základě obvodové délky dané stopy.
BPM Business Process Management Teorie řízení obchodních procesů pomocí informačních technologií. Business Process Management nabízí prostředky pro řízení, optimalizaci, automatizaci a transparentnost firemních i zákaznických procesů. Ať už jde o interní zpracování faktur, žádosti o služební cestu či dovolenou nebo o likvidaci pojistných událostí. Nutné podmínky produktivity a efektivity procesů jsou splněny tehdy, pokud pracují osoby, podnikové aplikace a informační obsah ve vzájemném souladu.
BPM beats per minute Označuje exaktně tempo (rychlost) hudební skladby. Úderem se rozumí čtvrťová nota, BPM je tedy počet čtvrťových not za minutu, např. 60 BPM odpovídá jednomu úderu za sekundu. 
BPON Broadband Passive Optical Networking pasivni optická sít
BPS bits per second Bit za sekundu je jednotka přenosové rychlosti. Jednotka udává, kolik bitů informace je přeneseno za jednu sekundu.
BPS Bytes Per Second počet bytů za sekundu
BPU Branch Prediction Unit Jednotka snažící se předpovědět, kam se bude program ubírat pomocí větvení, což má platit přibližně pro 80 procent všech aplikací. V případě úspěchu pak dokáže tato jednotka navýšit výkon zpracování instrukcí v pipeline. Standardně pracuje tak, že využívá 2bitový 'bimodální prediktor' označující jednotlivé větve jako prošlé či neprošlé a přiřazuje jim silnou či slabou jistotu, že budou znovu danou operaci opakovat, takže dohromady mohou nastat 4 stavy. Dle zkušeností mají ale větve v téměř každém případě silnou jistotu, takže procesory Sandy Bridge šetří bity pro označování každé větve, což může přispět k přesnějšímu předpovídání. 
BPX Lumena Paint bitmap picture bitmapový obrázek
BQP Bluetooth Qualification Program Bluetooth kvalifikační program
BQR Best Quality Reception Technologie pro autorádia, zajišťuje stabilní příjem s minimálním zkreslením, vylepšenou citlivostí a celkovou spolehlivostí.
BR Bit Rate Bitová rychlost. Bitrate. V telekomunikacích a výpočetní technice bitrate je počet bitů, které jsou zprostředkovány nebo zpracovány během časové jednotky. Bit rate je často použit jako synonymum termínu rychlosti připojení, přenosové rychlosti, kanálové kapacity, maximální propustnost a digitální vlnový rozsah kapacity komunikačních systémů. V digitálních multimédiích je bit rate počet bitů použitích za jednotku času k vyjádření nepřetržitého média jako je audio nebo video po zdrojovém kódování (datové kompresi). V tomto smyslu je to korespondováno jako termín digitálního rychlostního odbytu nebo goodput.
BR Bus Request Přesněji BREQ. Tímto signálem DMA řadič žádá CPU o uvolnění sběrnice.
BRB Be Right Back Be Right Back - Jsem hned zpět.
BRI Basic Rate Interface Přenosový kanál ISDN sestávající z jednoho D-kanálu o rychlosti 64 kbps a 2  B-kanálů pro hlas nebo data
BRL Ballistic Research Laboratory Formát pro Showcase (TM) a the powerflip
BRLESC Ballistic research laboratories electronic scientific computer První generace elektronických počítačů navrženy pro armádu spojených států v oboru balistiky
BRP Business Recovery Plan Plán obnovy procesu, jehož zpracování je založeno na informačních technologiích. Součást procesu obnovy chodu kritických IT služeb po přírodnípohromě, katastrofě či velké havárii v infrastruktuře
BSA Business Software Alliance  Je sdružení firem působící ve více než 80 zemích světa, prosazující zájmy softwarového průmyslu. BSA je známa zejména svými "protipirátskými" aktivitami, kampaněmi proti nelegálnímu používání počítačových programů.
BSD Berkeley Software Distribution Odvozenina operačního sytému Unix distribuovaná Kalifornskou univerzitou v Berkeley
BSF Bit Set File Základní instrukce pro procesor v asembleru, při níž se nastaví požadovaný bit na logickou 1.
BSL Boot Strap Loader Zavaděč systému uložený v paměti EPROM nebo ROM. Umožní načtení operačního systému po zapnutí počítače.
BSoD Blue Screen of Death Modrá obrazovka smrti - obrazovka (jejíž základní nastavení je modrý podklad a žlutý text) pro zobrazování chybových hlášení v MS Windows
BSS Base Station S(ubs)ystem Systém základnových stanic - část sítě GSM, která je zodpovědná za přenos a příjem radiových signálů z mobilního telefonu.
BST Binary Search Tree Vyhledávací algorytmus
BT Bluetooth Bluetooth je v informatice označení pro bezdrátovou komunikaci sloužící k propojení mezi dvěma a více elektronickými zařízeními, jakými jsou například mobilní telefon, PDA, osobní počítač nebo bezdrátová sluchátka. Vytvořen byl v roce 1994 firmou Ericsson a míněn jako bezdrátová náhrada za sériové drátové rozhraní RS-232.
btfsc bit test file skip clear v asembleru touto zkratkou preskocite radek když je testovana promena na logické 0
btfss bit test file skip set v asembleru touto zkratkou preskocite radek když je testovana promena na logické 1
BTS Base Transceiver Station Základová stanice pro šíření signálu mobilních telefonů
BTW By The Way Mimochodem
BTX Balanced Technology Extended Formát velikosti základni desky. Vytvořen firmou Intel. Měl nahradit ATX. 
BW Bandwidth Šířka pásma
BW Bandwith Míra šířky rozahu kmitočtu
BWA Broadband Wireless Access Širokopásmový bezdrátový přístup, kde šířka pásma podle 802.16 - 2004 je větší než 1MHz a přenosová rychlost větší než 1,5 Mbit/s
BYP Bypass přemostění
BYTE BinarY digiT Eight Osmice bitů.
BYU Brigham Young University Format Formát pro program Brigham Young University Movie BYU
C# C - Sharp Programovací jazyk
C++ C plus plus Programovací jazyk
C4I2 Command Control Communications Computers Intelligence Interoperability  počítačem podporované velení, řízení komunikace a průzkum (zpravodajství)
C64 Commodore 64 8-bitový osobní počítač firmy Commodore z 90. let
CA Certification Authority Je v asymetrické kryptografii subjekt, který vydává digitální certifikáty, které jsou důvěryhodné.
CAAD Computer Aided Architecture Design Počítačem podporovaný architektonický návrh
CACA Computer Aided Circuit Analysis Počítačem podporované testování obvodů
CAD Computer Aided Design Počítačem podporované projektování, Místo obvyklích nástrojů jako je rýsovací prkno je využíván počítač s širokým spektrem softwarového vybavení pro projektování. 
CAD/CAM CAD/Computer-Aided Manufacturing Kompletní návrhářský proces, při kterém se objekty navržené v CAD programu převedou do speciálních příkazů pro stroje, schopné požadovaný výrobek vytvořit. 
CAE Computer-Aided Engineering Počítačové systémy sloužící pro analýzu strojírenských designů. Většina CAD systémů má komponentu CAE, ale existují také nezávislé systémy CAE, které analyzují návrhy vytvořené v různých systémech CAD. Systémy CAE jsou schopny simulovat návrh za různých podmínek, aby bylo možné zjistit, jak opravdu pracují.
CAM Common Access Method Společná přístupová metoda
CAN Comunity Area Network Počítačová síť přístpná lidem se společným zájmem.
CAP Client Access Protocol Protokol přístupu klientů
CAPTCHA Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart Turingův test, který se na webu snaží rozlišit skutečné uživatele a roboty.
CAS  Conditional Access System  Systém podmíněného přístupu- označení pro kódovací systém v oblasti digitální televize
CASE Computer-aided software engineering Jedná se o použití softwaru při vývoji (resp. údržbě) počítačových programů, za účelem dosažená vyšší kvality, bezchybnosti, udržovatelnosti apod.
CAT Catenate UN*Xový program určený ke čtení souborů v dané sekvenci a jejich hromadný výstup
CAV Constant Angular Velocity řadič optického disku je schopen číst data různou rychlostí, není tedy jako u CLV řešeno změnou otáček
CB Cell Broadcast Cell Broadcast slouží k posílání zpráv přes řídící kanály sítě a zobrazují se na displej mobilního telefonu
CB Command Button příkazové tlačítko
CBC Cipher-Block Chaining Metoda šifrování dat pomocí bloků ( zřetězení šifrovaných bloků)
CBDTA Consumer Broadband and Digital Television Promotion Act Zákon, který zakazuje jakýkoliv druh technologie, který čte digitální obsah bez "Digital Rights Management" (DRM)
CBR Constant Bit Rate konstantní bitová rychlost
CC carbon copy se používá v emailové komunikaci. Adresáti označení jako "cc" dostanou automaticky kopii zprávy. Seznam příjemců CC je viditelný pro všechny ostatní příjemce
CCA Cisco Certified Architect Nejvyšší možná certifikace společnosti Cisco. Toto prestižní pověření uznává architektonické znalosti síťových designérů, kteří mohou podpořit stále složitější sítí globálních organizací a efektivně převést obchodní strategie do evoluční technických strat
CCA Communication Channel Adapter Zkratka pro komunikační adaptér IBM
CCC Catalyst Control Center GUI aplikace firmy AMD, která slouží k nastavení grafických karet ATI Radeon
CCD Charge-Coupled Device Elektronická součástka používaná pro snímání obrazové informace
CCDA Cisco Certified Design Associate Certifikace, která ověřuje znalosti potřebné k návrhu konvergované sítě Cisco.
CCENT Cisco Certified Entry Networking Technician První stupeň certifikace, který ověřuje schopnost instalovat, provozovat a řešit problémy malého podniku pobočkové sítě, včetně základního zabezpečení sítě.
CCIE Cisco Certified Internetwork Expert Čtvrtý stupeň certifikace, který ověřuje odborné znalostiinženýrských sítí a zvládnutí produktů Cisco a jejich řešení.
CCNA Cisco Certified Network Associate Druhý stupeň certifikace, který ověřuje schopnost instalovat, konfigurovat, provozovat a řešit problémy středně velkých tras a přepínaných sítí včetně implementace a ověření připojení do vzdálených míst v WAN
CCNP Cisco Certified Network Professional Třetí stupeň certifikace, který ověřuje schopnost plánovat, realizovat, ověřovat a řešit problémy místní a široko-oblastní podnikové sítě a spolupracovat s odborníky na pokročilé zabezpečení, hlasovým, bezdrátovým a video řešení.
CCP Console Command Processor Procesor řídících příkazů
CCPM Critical Chain Project Management Metoda plánování projektů, která klade důraz na zdroje potřebné ke splnění projektu.
CCX Cisco Certified/Compatible Extensions Označení zajištující, že je client nebo zařízení optimalizované pro práci ve WLAN
CD Compact Disc  Optický disk první generace určený pro ukládání digitálních dat.Data jsou uložena ve stopách na jedné dlouhé spirále začínající ve středu média, která se postupně rozvíjí až k jeho okraji.
CD Cash Discount Skonto, srážka při placení za hotové.
CD Change directory Příkaz v UNIXu, jenž změní aktuální pracovní adresář - Funguje také ve Windows, DOSu či OS/2
CDA Compact Disk Audio Track přípona audio souborů na audio discích
CDE Common Desktop Environment Desktopové prostředí pro Unix založené na knihovně Motif
CD-E Compact Disc Erasable Označení pro přepisovatelný kompaktní disk.
cdf channel definition format CDF - Channel Definition Format je XML standard používaný v souvislosti s programem Microsoft Active Channel. Je to formát pro syndikaci zpráv, je to něco na způsob RSS.
cdg Czech Digital Group Společnost podnikající v telekomunikaci
CD-I Compact Disc Interactive Interaktivní multimediální kompaktní disk. Je určen pro ukládání multimediálních dat (zvuk, video, text, grafika apod.).
CDMA Code Division Multiple Access vícenásobný přístup pomocí kódového dělení přenosových kanálů
CDMA Code Division Multiple Access Metoda digitálního multiplexování.
CDMA2000 Code Division Multiple Access 2000 skupina 3G mobilních standardů pro přenos dat na mobilní síti (rozšiřuje původní CDMA)
CDN Content Delivery Network Obsažná Doručovací síť
CDR Call Detail Records Záznamy o telefonních hovorech, které slouží telekomunikačním operátorům k vytváření účtu pro zákazníky.
CDR Corel Draw Grafický formát programu CorelDraw určený k další úpravě nebo jako výstup tohoto programu.
CD-RW Compact Disk ReWritable CD s možností smazání obsahu a nahrání nového (několikrát).
CEH Certified Ethical Hacker Certifikovaný Etický Hacker
CentOS Comunity enteprise operating systém operační systém podobný distribuci RedHat, jen je zdarma
CEO Chief Executive Officer Výkonný ředitel  (podniku, firmy).
CERMAT Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Je příspěvková organizace řízená Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy
CERN Conseil Européen pour la recherche nucléaire Evropská organizace pro jaderný výzkum
CERT Computer Emergency Responce Team Přední světová instituce zabývající se informační bezpečností
CF CompactFlash Zařízení pro ukládání dat používané v přenosných elektronických zařízeních.
CFG Configuration formát souboru, který osahuje ifnromace o daném programu, možnost upravit v poznámkovém bloku
CFO Chief Financial Officer Člověk, který je ve firmě odpovědný za finanční management.
CG Control Gate v jazyce nevoaltivních pamětí, určuje hradlo, které nese informaci
CG Computer Graphics Počítačová grafika
CGA Color graphic adapter Color Graphic Adapter byla první grafická karta IBM a také první standard barevné grafiky pro počítače IBM PC. Na trhu se objevila v roce 1981.

Adaptér nabízel textové režimy 40x25 a 80x25 znaků v 16 barvách, nebo rozlišení 320 x 200 bodů při 4 pevně zvolených barvách (byly jen dvě možnosti) v grafickém režimu (viz tabulky).
CGI Common Gateway Interface Common Gateway Interface (zkráceně CGI) je protokol pro propojení externích aplikací s webovým serverem. To serveru umožňuje delegovat požadavek od klienta na externí aplikaci, která dle požadavku vrátí výstup. Taková aplikace typicky zpracuje nějaký skript ve webové stránce a webovému serveru navrátí statickou stránku, která je následně poslána klientovi jako výstup jeho požadavku.
CGI Computer Graphics Interface Rozhraní počítačové grafiky - Standard nízkoúrovňového grafického rozhraní, jenž je nezávislý na použitém zařízení
CGIS Coast Guard Investigative Service Vyšetřovací služba Pobřežní stráže USA) je federální vyšetřovací agentura ve Spojených státech spadající pod Pobřežní stráž Spojených států (USCG) a zaobírající se vyšetřováním zločinů spáchaných ve sborech Pobřežní stráže Spojených států.
CIA Central Intelligence Agency Ústřední zpravodajská služba je služba USA s vnějším polem působnosti. Zabývá se hlavně špionáží a zaměřuje se na sběr, analýzu a vyhodnocování zpravodajsky významných dat z celého světa.
CIDR Classless Inter-Domain Routing Adresní schéma a mechanismus pro přidělování adres sítě Internet. Před zavedením CIDR byly adresy rozděleny do tříd (viz IP adresa) a koncovým sítím připojeným k Internetu se v závislosti na jejich velikosti přidělovala adresa sítě třídy A, B nebo C. To způsobovalo problémy.
CIF Cost, Insurance and Freight CIF je doložka velmi podobná CFR, stanoví takový vztah mezi prodávajícím a kupujícím, kdy povinností prodávajícího je zajistit osvědčení o původu zboží, povolení k vývozu zboží a také zaplatit námořní přepravu. 
CIFS Common Internet Filesystem Síťový souborový systém
CIOCS Communication Input Output Control System Komunikační systém řízení vstupu a výstupu
CIR Committed Information Rate Garantovaná minimální průchodnost sítě. Rychlost se udává v bitech za sekundu nebo v bajtech za sekundu.
CIS Contact Image Sensor Technoligie snímání "digitalizace" obrazu. Technologie používá pouze jeden řádek senzorů, umístěných co nejblíže papíru. 
CISC Complex Instruction Set Computer Označuje v informatice skupinu procesorů vyznačujících se podobným návrhem sady strojových instrukcí.
CJX CSS, JavaScript, and XHTML Označuje stránky, které používají tyto tři technologie.
CL Clock Latency krokové zpoždění
CLI Command Line Interface Příkazový řádek představuje uživatelské rozhraní, ve kterém uživatel s programy nebo operačním systémem komunikuje zapisováním příkazů do příkazového řádku. 
CLIP Calling Line Identification Presentation Identifikace čísla příchozího hovoru (Identifikace volajícího). Je to standardní služba sítě GSM.
CLIR Calling Line Identification Restriction Zamezení zobrazení telefonního čísla volajicího. CLIR není rozhodně standardní službou sítě GSM a je nutno ji aktivovat. 
CLK CLocK Hodinový kmitočet, kterým je taktovaný systém. Pravidelné kmity vyvolává oscilátor. 
CLS Clear screen Příkaz dosu pro vymazání obrazovky příkazového řádku.
CLV Constant Linear Velocity Při čtení se optický disk točí rychleji při čtení v kratších stopách a pomaleji u stop delších(vnějších)
CMOS Complementary Metal–Oxide–Semiconductor Technologie používaná pro výrobu integrovaných obvodů. CMOS obvody byly vynalezeny roku 1963 Frankem Wanlassem ze společnosti Fairchild Semiconductor.
CMS  Content management system Software pro správu dokumentů. V dnešní době se jako CMS zpravidla chápou webové aplikace, někdy s případným doplňkovým programovým vybavením u klienta.
CMS  Common Message Server Hlavní servery systému Winlink
CMYK Cyan-Magenta-Yellow-blacK (Key) Barevný model založený na subtraktivním míchání barev
CNC Computer Numeric Control Číslicové řízení strojů, stroje jsou namísto ručního ovládání obsluhovány abstraktně programovými příkazy
CNI Calling Number Identification identifikace volaného čísla
CNP Communications Network Processor Komunikační síťový procesor
CNR Communication and Networking Riser Sběrnice pro softwarové modemy a síťové karty
COB Calgari Object Datový formát programu Calgari trueSpace2
CoD Call of Duty akční počítačová hra z prostředí 2. světové války
COFF Common Object File Format Společný objektový formát souborů
COM Component Object Model je binární standard rozhraní pro componenty softwaru společnoti Microsoft
CompTIA Computing Technology Industry Association CompTIA je poskytovatel profesionálních certifikací pro informační technologie (IT)
COMSEC Comunication Security Termín používaný především armádou naznačovat opatření pro zajištění bezpečné komunikace, včetně integrity a důvěrnosti při přenosu.
COQ Cost Of Quality Cost of quality jsou měření, které se používají pro hodnocení odpadů nebo ztráty z nějakého definovaného procesu (např. stroje, výrobní linky, závod, oddělení, firmy, atd.).
COR Central Outdoor Router Centrální venkovní router
COS Computer Operating System operační systém 
COSE Common Open Software Environment Iniciativa hlavních dodavatelů unixových systémů, která měla vést k zformování jednotných a volně dostupných standardů operačního systému
COW Cluster Of Workstations Cluster pracovních stanic
CPE Computer engineering Počítačové inženýrství je disciplína, která integruje několik oblastí elektrotechniky a informatiky potřebné pro vývoj počítačových systémů
CPFF Cost Plus Fixed Fee Náklady s pevnou přirážkou, po dodání/vykonání produktu/služby zhotovitel získá fixní odměnu, jejíž výše je zakotvena ve smlouvě
CPI Clocks Per Instruction Počet tiků za instrukci
CPM Critical Path Method Metoda kritické cesty, je to algoritmus pro plánování aktivit projektu
CPS convertible preferred stock konvertibilní prioritní akcie
CPS characters per second přenosová rychlost (znaků za sekundu), počítá se podle rychlosti přenosu a délky slova; tento údaj se také používá pro rychlost tisku na tiskárnách
CPS Cost per click Způsob platby za internetovou reklamu, kdy inzerent platí za kliknutí na jeho reklamu
CPU Central Processing Unit Centrální výpočetní jednotka (procesor). Zpracovává všechny úkoly a výpočty v počítači, obsahuje rychlá paměťová místa malé kapacity nazývané registry; architektury se rozdělují podle počtu instrukcí a jejich specializace (RISC a CISC)
CR Cash reserve Pokladní rezerva, doporučená část financí pro pokrytí krizových situací
CR Carriage Return "návrat vozíku" Znak, který se v Mac OS používá k odřádkování textu
CRC Cyclic Redundancy Check Cyklický redundantní součet, speciální hašovací funkce, používaná k detekci chyb během přenosu či ukládání dat.
cred. credit Dal (pravá strana účtu) v podvojném účetnictví
CRM Customer Relationship Management balíček péče o zákazníka, který zahrnuje trvalou aktualizaci zákaznických potřeb, motivací a zvyků, využívání zákaznických znalostí a zkušeností při inovaci nabízených produkt, integraci marketingu, prodeje a zákaznické podpory v jednotný celek aj.
přesně analyzovat své potřeby a cíle (např. Siebel, Clarify)
CRT Cathode Ray Tube katodová trubice; technologie používaná v zobrazovacích zařízeních (monitory CRT); pracuje na principu dopadu paprsku na luminofor přes stínítko
CRUD create read update delete čtyři základní funkce databází
CS Computer Studio Počítačové studio například pro tvorbu hudby
CSA Computer Science Corporation Společnost počítačových věd - sídlo v Kanadě, nabízí komplexní služby ve všech podoborech IT; společnost, která se věnuje počítačové vědě
CSA Cisco Security Agent Bezpečtnostní agent firmy cisco
CSAT Customer Satisfaction Spokojenost zákazníka, subjektivní rozměr pro hodnocení kvality služeb / produktů
CSD Circuit Switched Data Je původní forma přenosu dat vyvinutá pro vícenásobný přístup (TDMA) - např. mobilní telefon
CSMA/CA Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance metoda pristupu k mediu (ethernetu) s vyvarovanim kolize, vysilajici prvek ohlasi ze bude vysilat, tuto technologii využívají bezdrátové sítě
CSMA/CD Carrier Sense Multiple Access with Collision Detect metoda pristupu k mediu (ethernetu) která v pripadnou kolizi zachyti a nastavy vysilaji prvky na odlisnou dobu pocatku vysilani, tuto technologii využívají drátové sítě
CSRF  Cross-site Request Forgery Jedna z metod útoku do internetových aplikací (typicky implementovaných skriptovacími jazyky nebo cgi).
CSS Cascading Style Sheets jazyk, který slouží pro popis způsbu zobrazení stránek napsaných v HTML, XHTML nebo XML
CSS Contact Start-Stop Metoda, kdy slider (čtečka) na disku zůstává na plotně i po vypnutí napájení, takže po zapnutí čte disk tam kde skončil.
CSS Content Scrambling System Systém šifrování obsahu - Šifrovací metoda pro ochranu digitálního kopírování DVD disků
CSSL Continuous System Simulation Language simulační vysokoúrovňový programovací jazyk systémů na bázi diferenciálních rovnic
CSTA Computer Supported Telecommunications Applications Počítačem podporované telekomunikační aplikace
CSV Comma-separated values Jednoduchý souborový formát určený pro výměnu tabulkových dat.
CSV Comma-separated values souborový formát pro výměnu tabulkových dat
CT Computer Technology Počítačová technologie
CTCP Client-to-Client-Protocol CTCP rozšiřuje IRC protokol a umožňuje uživatelům další klienty nebo kanály
CTI Colour Transient Improvement Televizory vybavené obvodem CTI vykazují přirozenější obraz, barevné přechody jsou plynulé a nezkreslené. To přispívá k mimořádné kvalitě obrazu.
CTI Computer telephony integration Zařízení, které spojuje analogovou telefonní a počítačovou architekturu.
CTR Click-through-rate Míra prokliku; udává poměr mezi kliknutím na inzerát a zobrazením inzerátu.
CTR Click-through rate míra prokliku, což je způsob měření úspěšnosti internetových reklamních kampaní. Tato veličina vyjadřuje poměr mezi počtem zobrazení (impresí) reklamy a počtem kliknutí na tuto reklamu. Uvádí se v procentech.
CTS Connect To Send Signál žádající o povolení příjmu u seriového přenosu. Součást hardwarového řízení toku dat - vstupu.
CTS Clear to send připravený k vysílání
CUA Common User Access Obecný uživatelský přístup
CUDA Compute Unified Device Architecture je nejstarší zveřejněnou technologií pro paralelní výpočty na GPU
CV Computer Virus Počítačový virus
CVS Concurrent Version System Systém, který slouží ke správě verzí projektu
ČSN Česká Státní Norma Chráněné označení českých technických norem
DAB Digital Audio Broadcasting digitální rozhlasová technologie
DAC Digital-To-Analog Convertor elektronická součástka určená pro převod digitálního (diskrétního, tj. nespojitého ) signálu na signál analogový (spojitý).
DAC Discretionary Access Control Oddělené řízení přístupu
DACL Discretionary Access Control List Komponenta, která může určit, kdo má přístup k údajům, a co s ní může dělat: Číst, psát, mazat, měnit oprávnění …
DAD Desktop Application Director Ředitel aplikací na pracovní ploše
DAO Data Access Objects Objekty v databázích umožňující přístup k datům
DAP Directory Access Protocol Síťový standard z roku 1988, který se neprosadil
DAPHNE Document Application Processing in a Heterogeneous Environment Formát výměny dat technických dokumentů.
DAS Direct Attached Storage Zařízení přímo připojená na server. Všechna data z úložiště i do něj proudí přes server.
DAS Dual Attachment Station Stanice s dvojitým přopojením, zařízení připojené na duální okruh FDDI
DAS Dataset Attribute Structure dokument s popisem parametrů datové struktury webové platformy eurosion
DASD Direct Access Storage Station Záznamové zařízení s přímým přístupem
DASQAG Don't Ask Stupid Questions, Ask Google! Neptej se hloupě, googli!
DAT Dynamic Address Translation Dynamický překlad adres. Převod virtuální adresy na fyzickou adresu. Provádí jednotka správy paměti a operační systém, který podporuje virtuální paměť.
DAT Disc Allocation Table Tabulka přidělování disků
DAU Data Adapter Unit Datový adaptér
DB DataBase Zkratka pro databázi (např. mysql)
DBA database administrator Administrátor databáze
DBMS Databse Management Systém Systém řízení báze dat.Softwarové vybavení, které zajišťuje práci s databází, tzn. tvoří rozhraní mezi aplikačními programy a uloženými daty.
DBUS Data BUS Datová sběrnice
DC Direct Current Stejnosměrný proud, směr toku elektronů má u něj stále stejný směr
DC Direct Connect Protokol pro peer-to-peer sdílení souborů. Nejpopulárnější klient pro Windows je DC++.
DCA Document Content Architecture Standard firmy IBM pro textové dokumenty
DCAM Data Communication Access Method Přístupová metoda pro komunikaci s daty
DCC Digital Command Control Digitální příkazová kontrola
DCCP Datagram Congestion Control Protocol Datagramový protokol transportní vrstvy postavený nad IP protokolem.
DCCU Data Communications Control Unit Řídící jednotka přenosu dat.
DCD Data Carrier Detect Je to řídící signál seriového rozhranní RS-232 mezi počítačem a jiným zařízením (modem). detekce nosné frekvence, signál, který se používá u sériových komunikací. Vysílá jej modem, aby naznačil, že je online, tedy připraven k přenosu. DCD je hardwarový signál, který je poslán přes linku 8 spojů RS-232.
DCF Driver Configuration File Konfigurační soubor pro ovladače
DCI Display Control Interface Rozhraní pro ovládání obrazovky, rozhraní společnosti Intel, předchůdce (vt. DirectDraw).
DCM Digital Clock Manager Manažer pro nastavení hodin
DCMI Dublin Core Metadata Initiative Dublin Core je standard pro metadatový popis digitálních objektů (včetně WWW stránek), často vyjadřovaných prostřednictvím XML. Původním cílem bylo vytvořit jednoduchý systém popisu webových objektů, ovšem díky své jednoduchosti začal být využíván i pro popis dalších druhů dokumentů - knih, hudby i obrazů
DCOP Desktop COmmunication Protocol Protokol, pomocí kterého mohou jednotlivé procesy mezi sebou komunikovat.Každý program, který používá DCOP je klient. Ti komunikují přes DCOP server, který slouží k zprostředkovávání zpráv mezi klienty. Všechni klienti jsou si rovni.V DCOP je možno posílat neblokující (nečekající na odpověď) i blokující (čekají na vrácená data) zprávy. 
DCS Digital Cellular System Globální digitální celulární systém pro mobilní komunikaci založenou na PCS síti.
DCT Discrete Cosine Transform Diskrétní kosinová transformace.Je významná ve mnohá vědních a technických oborech, kde je vyžadována ztrátová komprese dat (např. audia, obrázků) až po využití v numerických metodách pro řešení částečných diferenciálních rovnic
DCU  Data Cache Unit Paměťová jednotka pro data na procesoru
DD a HD Double Density a High Density Disketa s dvojnásobnou hustotou záznamu (720 kB) a vysokou hustotou záznamu (1440 kB)
DDC  Display data channel Display Data Channel (DDC) jsou v informatice komunikační protokoly mezi monitorem a grafickou kartou počítače, pomocí kterých může monitor sdělit počítači, jaké podporuje režimy zobrazení a další parametry (například jas a kontrast). Díky tomu nemusí uživatel počítače ručně nastavovat zejména rozlišení monitoru, protože si ho ovladač grafické karty sám pomocí DDC zjistí. DDC je součástí VESA standardu.
DDDS Dynamic Delegation Discovery Systém Způsob uložení dat používaný v systému ENUM
DDE Dynamic Data Exchange dynamická výměna dat, forma meziprocesové komunikace zavedené firmami Microsoft a IBM, předchůdce Object Linking and Embedding. Běží-li současně dva programy podporující DDE, mohou si vyměňovat informace a příkazy, např. pomocí schránky.
DDI DirectDraw Interface Je součástí DirectX API společnosti Microsoft. Používá se k vykreslení grafiky v aplikacích, kde je důležitý výkon. DirectDraw umožňuje spouštět aplikace přes celou obrazovku nebo vložené do okna, jako většina ostatních aplikací MS Windows. DirectDraw využívá hardwarovou akceleraci, pokud je k dispozici na klientském počítači. DirectDraw umožňuje přímý přístup k paměti.
DDL Data Definition Language Jazyk pro definici dat v databázovém systému
DDoS Distributed Denial of Service Lepší DoS. útok typu DoS prováděný ze sítě distribuovaným způsobem, tj. z více míst najednou. Útočník musí před zahájením DDoS vniknout do mnoha počítačů a umístit na nich své agenty. Na jeho pokyn pak tito agenti zahájí útok.
DDR SDRAM double-data-rate synchronous dynamic random access memory typ pamětí používaný v dnešních počítačích. Dosahuje vyššího výkonu než předchozí typ SDRAM tím, že přenáší data na obou koncích hodinového signálu.
DDWG Digital Display working group Skupina zaměřující se na kvalitním zobrazování v HD kvalitě. Je to otevřená průmyslová skupina vedená společnostmi Intel, Compaq, Fujitsu, Hewlett Packard, IBM, NEC a Silicon Image.Cílem Digital Display Working Group je splnění požadavků specifikací pro digitální propojení vysoce výkonných počítačů a zobrazovacích jednotek
DEC Digital Equipment Corporation americká korporacce, která existoval od roku 1960-1990 a byla majoritní společností na trhu s počítači a elektronikou. V roce 1990 byla odkoupena firmou HP
DEL Delete Smazat
DEM Digital Elevation Model Digitalní vyvýšeninový model, Digitální model terénu zobrazující nadmořské výšky bodů.
DES Data Encryption Standard symetrická šifra vyvinutá v 70. letech. V roce 1977 byla zvolena za standard , Bloková šifra moderního šifrování. Autor firma IBM
DFD Data Flow Diagram Diagram datových toků je jeden z nástrojů pro modelování funkcí systémů (zejména informačních systémů).
DFS  Dynamic Frequency Selection Dynamický výběr frekvence
DFSA Direct File System Access Přímí přístup souboru k systému
DFX Drawing exchange file grafický formát pro výměnu dat mezi programy CAD
DHCP Dynamic Host Configuration Protocol Aplikační protokol. Používá se pro automatické přidělování IP adres počítačům v síti.
DHCPv6 Dynamic Host Configuration Protocol version 6 (six) Aplikační protokol. Používá se pro automatické přidělování IP adres verze 6 počítačům v síti.
DHDTV Digital High Definition Television Digitální televize s HD rozlišením
DHT Distributed Hash Table Server, který umožňuje klientům získávat informace o jiných účastnících připojených k témuž torrentu spolu s jejich aktuálním stavem.
DHT Distributed Hash Table Distribuovaná hashovací tabulka
DHTML Dynamic Hyper Text Markup Language Označuje dynamický obsah, který se mění buď na straně clienta (JS) nebo na straně serveru (PHP)
DIMM Dual In-line Memory Module paměťový modul, který nahrazuje SIMM, je 64bitový
DIN Deutsches Institut für Normung Konektory pro přenos analogového signálu - již se nepoužívají
DIS Distributed Interactive Simulation Interaktivni simulace v realném čase mezi více počítači
DISOSS DIStributed Office Support System Kancelářský systém pro podporu distribuce
DIST Digital Image Scaling Technology Technologie pro ořezávání digitálních fotografií
DITA Darwin Information Typing Architecture Je datový model standartu XML pro vytváření a publikování.
Div Division matematická operace dělení
DIX Digital Intel Xerox Zkratka pro tři společnosti, které se zabývají propojováním síťových prvků ( Digital, Intel, Xerox)
DK Datová kostka Označení pro dimenzionální databázi (nebo její princip). Kostka je realizována buď prostřednictvím multidimenzionání databáze nebo zvláštní struktury relační databáze.
DLL dynamic link library Část kódu, kterou mohou volat všechny aplikace, uložená ve zvláštním souboru .dll
DLNA Digital Living Network Alliance Standard umožňujicí streamování video obsahu po lokální síti
DMA Direct Memory Access je způsob, kterým počítače umožňují hardwarovému subsystému přímý přístup do operační paměti tzn. bez účasti procesoru
DMC Direct Memory Controller Přímí kontrolér paměti
DMI Data Memory Interface Rozhraní pro paměť dat
DML data manipulation language Jazyk pro manipulaci s daty, např. SQL
DMS Document Management System systém pro správu dokumentů
DMZ Demilitarized Zone nepřekládá se. Je to označení pro tu část (nebo oblast) informačního systému, která je z určitých důvodů oddělena od ostatních zařízení
DNA Digital Network Architecture  Architektura digitální sítě
DNS Domain Name System Hierarchický systém doménových jmen pro vzájemné převody doménových jmen a IP adres uzlů sítě
DNSSEC Domain Name System Security Extensions je rozšíření systému doménových jmen (DNS)
DOM Document Object Model Objektově orientovaná reprezentace XML nebo HTML dokumentu. DOM je API umožňující přístup či modifikaci obsahu, struktury, nebo stylu dokumentu, či jeho částí.
DOS Disk Operating System 16 bitový operační systém s textovým uživatelským rozhraním.
DoS Denial of Service Útok typu odmítnutí služby - útočník zahltí server velkým množstvím požadavků.
požadavků
DPE Digital Parametric Equalizing Strmý 2-stupňový ekvalizér s volně volitelnými kmitočty a intenzitami filtrů, pomocí nějž lze účinně potlačit nežádoucí prostorové rezonance, popř. linearizovat nerovnoměrnosti kmitočtových charakteristik reproduktorů.
DPI Dots Per Inch Jednotka hustoty rozlišení (body na palec), rozlišovací schopnosti zařízení
DPL Dolby Surround Pro-Logic Analogový zvukový systém pro domácí kino využívající vícekanálový zvuk pro dva přední kanály, středový kanál a zadní efektový kanál, případně Sub Woofer.
DPMI DOS Protected Mode Interface specifikace umožňující spouštět tzv. DOSové aplikace v chráněném režimu na libovolném systému
DPMS Display Power Management Signaling Norma pro energeticky úsporné režimy monitorů
DPU Data protection unit Jednotka ochrany dat
DQDB Distributed Queue Dual Bus Dvojitá sběrnice s rozprostřenou frontou, je sběrnicové topologie tvořící dvě protisměrné sběrnice. Řadí se především mezi sítě typu MAN.
DR Daily Reports Denní výkazy.
DRAM Dynamic Random Access Memory Počítačová paměť uchovávající data v podobě elektrického náboje v kondenzátoru, který odpovídá parazitní kapacitě řídící elektrody tranzistoru typu MOS.
DRAM Dynamic Random Access Memory Druh počítačové paměti, která uchovává data v podobě elektrického náboje v kondenzátoru.
DRAM Dynamic Random Access Memory druh počítačové paměti, která uchovává data v podobě elektrického náboje v kondenzátoru který odpovídá parazitní kapacitě řídící elektrody (Gate) tranzistoru typu MOS. Tento tranzistor současně slouží i jako čítací prvek paměťové buňky - bitu.
DRAR Data Recovery And Repair Záchrana dat a jejich oprava
DRM Digital Rights Management Balík technických metod, jejichž účelem je omezovat, či kontrolovat používání chráněného autorského díla, a obtěžovat majitele
DRM Digital Rights Management Správa digitálních práv
DRP Disaster Recovery Plan Plán pro obnovu v případě závažného selhání nebo katastrofy v rámci organizace
DRY Don't Repeat Yourself Programátorská poučka, která říká, že by se kód neměl opakovat
DRY dont repeat yourself programovací poučko sloužící k psaní kratšího a přehlednějšího kódu (zamezení duplikace kódu)
DS databáze kartotéka, uspořádání dat
DSA Digital Signature Algorithm algoritmus digitálního podpisu
DSCP Differentiated Services Code Point Bod DSCP je pole v paketu IP umožňující přiřazení různých úrovní služeb síťovému provozu.
DSD Data Structure Diagram Model datové struktury, Nástroj systémové analýzy
DSK Dvorak Simplified Keyboard Dvořákova zjednodušená klávesnice
DSL  Digital Subscriber Line Technologie, zajišťující možného využití telefonního kabelu pro vysokorychlostní přenos dat
DSL Digital Subscriber Line Technologie, která umožňuje využít stávající vedení telefonu pro vysokorychlostní přenos dat.
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer Je v informatice název pro zařízení umožňující rychlé připojení k internetu po telefonní lince pomocí techologií xDSL
DSLAM Digital Subscriber Line Access Multiplexer zařízení umožňující rychlé připojení k internetu po telefonní lince pomocí technologií xDSL
DSP Digital Signal Processor Mikroprocesor, jehož návrh je optimalizován pro algoritmy používané při zpracovánídigitálně reprezentovaných signálů. Hlavním nárokem na systém bývá průběžné zpracování velkého množství dat „protékajících“ procesorem.
DSSS Direct Sequence Spread Spectrum Kódovací metoda u Wi - Fi
DSTNLCD Dual Super Twisted Nematic LCD  LCD s dvojitým natáčením vláknové struktury (molekul)
D-sub D-subminiature Označuje rodinu konektorů (zásuvek i zástrček) používaných pro přenos elektronických signálů mezi zařízeními
DSVD Digital SVD Digitální implementace SVD
DT Daemon Tools Program, umožňující připojit virtuální mechaniky
DTD Document Type Definition Definice typu dokumentu je jazyk pro popis struktury XML případně SGML dokumentu
DTE Data Terminal Equipment Koncové datové zařízení, většinou PC.
DTL Diode-transistor logic logické obvody s diodovou logikou
DTP Desktop publishing Software k návrhu grafiky
DTR Data Terminal Ready Datový terminál připraven
du disk usage využití disku -  je standardní UN*Xový program určený k zjištění odhadu množství místa zabraného zadanými soubory nebo adresáři.
DUN Dial Up Networking Program operačního systému Windows pro připojení k internetu prostřednictím vytáčeného připojení.
DVA Distance vector routing Routery, využívající směrovací protokol typu DVA, sdílí s přímo propojeným routerem síťové informace.
DVB-T Digital Video Broadcasting – Terrestrial Standard digitálního televizního vysílání pozemními vysílači
DVD Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc Formát digitálního optického datového nosiče, může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data.
DVD Digital Versatile Disc nebo Digital Video Disc formát digitálního optického datového nosiče, který může obsahovat filmy ve vysoké obrazové a zvukové kvalitě nebo jiná data
DVI Digital Visual Interface rozhraní sloužící pro přenos obrazu mezi počítačem a zobrazovacími zařízeními jako je monitor nebo projektor
DVI-A Digital Visual Interface - Analog Určené pro propojení poč. s videozařízením přenáší pouze analogový signál
DVI-D Digital Visual Interface - Digital Určené pro propojení poč. s videozařízením přenáší pouze digitální signál
DVI-I Digital Visual Interface Zařízení pro propojení videozařízeni (LCD monitory, Data projektory ) s počítačem. Určen pro zařízení digitální i analogové.
DVP Dynamic Virus Protection Dynamická ochrana proti virům
DWANGO Dial-up Wide-Area Network Gamming Operation První poskytovatel online hraní her, rozlehlá modemová síť, sídlo USA, ukončení činnosti 1998
DWB Designer's Workbench Formát pro Designer's Workbench, EasyT a EasyScene
DWH Datawarehouse sdružený zdroj informací shromážděných z dat firemních systémů.
DXB Binární varianta DXF Formát pro ukládání vektorových grafických dat
DXF Drawing Interchange File Formát pro AutoDesk's AutoCAD
DXI Data Exchange Interface Rozhraní pro výměnu dat
E Ink Electrophoretic ink Elektronický inkoust používaný ve čtečkách knih.
E.A.C. Economic Advisory Council Ekonomická rada
E3 Electronic Entertainment Expo Výstava, která se konná každý rok v USA
EA Electronic Arts Společnost zabývající se vývojem a prodejem počítačových her (FIFA, NBA, The Sims aj.) s působností po celém světě.
EA Electronic Arts Firma zajíšťujíci distribici , vývvoj a obchdodování s hrami pro různé platformy
EAC Ethernet Adapter Card Síťová karta; umožňuje připojení počítače k síti ethernet
EAI Enterprise Application Integration Souhrnný název pro neomezené sdílení dat a obchodních procesů mezi firemními síťovými aplikacemi a datovými zdroji.
EAM Enterprise Asset Management celopodnikové řízení aktiv
EAP Extensible Authentication Protocol Autentikační protokol používaný v Point-to-Point a bezdrátových připojeních
EAROM Electrically Alterable Read Only Memory Paměti s vymazatelných obsahem. Tyto paměti nemají křemenné okénko a proto se zápis i výmaz informací uskutečňuje pomocí speciálního programátoru.
EAX Environmental Audio eXtension Zvukové karty s tímto systémem mohou simulovat různá zvuková prostředí (jeskyně, hala, pod vodou,..)
EAX Environmental Audio eXtension Zvukové karty s tímto systémem mohou simulovat různá zvuková prostředí (jeskyně, hala, pod vodou…)
EB Exabyte 2^60 bajtů
EBAM Electron Beam Addressable Memory Paměť adresovaná elektronovým paprskem
EBB EISA Bus Buffer Vyrovnávací paměť sběrnice EISA
EBCDIC Extended Binary Coded Decimal Interchange Code Rozšířený binární abecedně číslicový kód pro výměnu dat
EBL Electron Beam Litography Elektronová litografie
E-C Electronic commerce Elektronický obchod - obchodní procesy realizované prostřednictvím elektronických komunikačních prostředků, primárně pomocí Internetu (internetové tržiště) nebo jiných veřejných (popř. i  vyhrazených) komunikačních sítí.
ECB Electronic Code Book Elektronická kódová kniha
ECC Error Correcting Code Samoopravný kód
ECC Elliptic curve cryptography způsob šifrování věřejných klíčů
ECDL European Computer Driving Licence celosvětově rozšířený certifikační koncept počítačové gramotnosti a počítačových znalostí a dovedností
ECM Enterprise Contect Management IT technologie k řešení investic HW, SW, know-how se zaměřením
přesně analyzovat své potřeby a cíle (např. FileNet)
ECMA European Computer Manufactorers Association Mezinárodní, soukromá (členská) nezisková organizace standardů pro informační a komunikační systémy.
ECN Explicit Congestion Notification jedná se o rozšíření TCP/IP
ECR electronic cash register elektronická pokladna
ECS Amazon E-Comerce Service Webová služba Amazonu
ED Encription Device Šifrovací zařízení
EDGE Enhanced Data Rates for GSM Evolution Technologie nabízející několik metod a vylepšení, které umožňují dosáhnout efektivního přenosu dat a vysoké spektrální účinnosti v úzkopásmovém buňkovém systému.
EDI Electronic Data Interchange Eletronická výměna dat
EDI Electronic Data Interchange Elektronická výměna dat je výměna strukturovaných zpráv mezi počítači, respektive mezi počítačovými aplikacemi.
EDID Extended display identification data Součástí DDC. V binární podobě popisuje schopnost monitoru podporovat různé grafické formáty.
EDO Extended Data Output Vylepšené FPM paměti s přístupovou dobou 60-70ns.
EDP Electronic Data Processing Elektronické zpracováni dat
EDSAC electronic delay storage automatic calculator patří mezi dřívější britský počítač, inspirován John von Neumannem a předchůdce jeho finalní podoby EDVAC od Maurice Wilkese
EDVAC Electronic discrete variable automatic computer elektronický diskrétní, variabilní a automatický počítač
EEG Elektroencefalogram Záznam časové změny elektrického potenciálu způsobeného mozkovou aktivitou
EEPDL Electrically Erasable Programmable Logic Device Elektricky vymazatelné programovatelné logické zařízení
EEPROM Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory Elektricky mazatelná nevolatilní paměť typu ROM-RAM.
EF Entity Framework Framework po praci s databazi
EFI Extensible Firmware Interface Nástupce BIOSu, respektive nový bios s krásným GUI a ovladačem myši.
EFI Extensible Firmware Interface specifikace, která definuje softwarové rozhraní mezi operačním systémem a firmwarem použitého hardwaru
EFM Enterprise Feedback Management Systém procesů a průzkumů, který analyzuje členy společnosti a poskytuje zpětnou vazbu.
EFR Enhanced Full Rate Technologie digitalizace hlasu v GSM
EFS Encrypting File System je šifrovaný souborový systém v Microsoft Windows 2000 a novějších. Vznikl jako nadstavba NTFS, aby chránil před neoprávněným přístupem k datům ze strany útočníků
EGA Enhanced Grapihics Aapter Nástupce katet CGA. Dokázaly zobrazit barevnou rastrovou grafiku a jejich maximální rozlišení bylo 640x480 bodů v 16-ti barvách
EGPRS Enhanced GPRS Rozšíření služby GPRS v síti GSM.
EGR Exhaust gas recirculation snižuje emise výfukových plynů vznětových motorů
eID electronic ID card Eletronicka identifikační karta
EIDE Enhanced Integrated Drive Electronics Rozhraní, které zprostředkovává komunikaci mezi pevným diskem a ostatními částmi počitače. Dnes se nahrazuje rozhraním SATA.
EIGRP Enhanced Interior Gateway Protocol EIGRP je proprietární směrovací protokol společnosti Cisco typu DVA.
EInk electrophoretic ink Technologie zobrazovacího zařízení využívaná pro elektronické čtečky. Elektronický inkoust.
EISA Extended ISA typ sběrnice ISA s vyšším výkonem, brzy nahrazena sběrnicí PCI
EJB3 Enterprise Java Beans 3 Řízené, serverové komponenty umožňující modulární tvorbu podnikových aplikací.
ELAP EtherTalk Link Access Protocol EtherTalk protokol přístupu k lince
ELF Executable and Linkable Format Standardní souborový formát pro uložení spustitelných souborů, linkovatelných objektů, dynamických (sdílených) knihoven a ladících výpisů (core dumps).
E-mail Electronic mail Elektronická pošta, může se skrze ní posílat a přijímat zprávy.
EMI Electromagnetic interference Je porucha, která ovlivňuje elektrický obvod kvůli jedné elektromagnetické indukce nebo elektromagnetické záření z vnějšího zdroje
EMS Express mail service Rychlá přeprava dokumentů a zboží
EMS Enhanced Message Service vylepšená verze krátkých textových zpráv (SMS), která umožňuje uživatelům mobilních telefonů posílat naformátovaný text (např. kurzíva), obrázky, animace nebo zvuk
EMV Expected Monetary Value Očekávané peněžní hodnoty je analytická technika, která se provádí pro stanovení průměru všech možných výsledků.
ENIAC Electronic Numerical Integrator And Computer První celoelektronický počítač
ENIAC Electronic Numerical Integrator And Computer První celoelektronický počítač
ENUM tElephone Number Mapping Mapování telefonních čísel
EOF end of file konec souboru, dokumentu
EOH End Of Header Konec záhlaví
EoIP Ethernet over Internet Protokol Tunelovací síťový protokol
EOL End of Live Konec života zařízení
EOR End Of Record Konec záznamu
EPIC Explicitly Parallel Instruction Computing Výpočty s explicitně paralelní instrukční sadou; je termín vytvořený v roce 1997 HP-Intel aliance k popisu výpočetního paradigma, které vědci vyšetřovali od začátku roku 1980. Tento vzor je také nazýván Independence architectures. To byl základ pro Intel a HP vývoj architektury Intel Itanium, HP a později tvrdil, že "EPIC" byl jen starý termín pro architekturu Itanium.
EPMI European Printer Manufacturers and Importers Evropské sdružení výrobců a dovozců tiskáren
EPMS Equilibrium Project Management Solutions Metodika projektového řízení. Cílem řízení projektů by mělo být zachování rovnováhy projektu, jeho okolního prostředí a rovnováhy jednotlivých cílových skupin.
EPON Ethernet Passive Optical Network Standard, lépe známý jako 10G-EPON umožňuje počítačovým sítím spojení přes infrastrukturu telekomunikačního operátora.
EPP Enhanced Parallel Port Vylepšený paralelní port
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memor Mazatelná paměť typu RAM/ROM
EPROM Erasable Programmable Read-Only Memory Nevolatilní paměť typu ROM-RAM, mazatelná ultrafialovým světlem.
EPS Encapsulated PostScript Grafický formát EPS se používá pro přenos kreseb v jazyce PostScript mezi aplikacemi. Nebo k velkoformátovému tisku.
EPS Electronic Programming System Elektronický programovací systém, Popis: Automaticky naladí všechny dostupné kanály a seřadí je za sebou podle frekvence - nejdříve televizní a poté kabelové kanály.
EPUB electronic publication Formát pro elektronické publikování.
ERb embedded ruby ruby kód vložený do například html kódu stránky pomocí speciální tagů
ERP Enterprise Resource Planning IT technologie k řešení investic HW, SW, know-how se zaměřením
přesně analyzovat své potřeby a cíle (např. SAP)
ERP Enterprise Resource Planning Metodologie spravování firemních zdrojů a procesů
ESA Extended Service Area Oblast rozšířených služeb
eSATA External Seriál ATA Jde o přizpůsobení standardního SATA rozhraní pro připojení HDD mimo poč. skříň.
ESC ESCape Opuštění, ukončení
ESD Electrostatic discharge elektrostatický výboj
ESDI Enhanced Small Device Interface Rozhraní pro připojení pevných disku, nebo ostatnich periferii. Jedná se o výrazně zlepšené rozhraní než ST506, u kterého jsou data přenášena sériově a řídící informace paralelně
ESP Electronic Stability Programme Elektronicky stabilni systém
ETA Energy Tax Act Zákon o dani z energie
ETA estimated time of arrival Překlad: očekávaný čas příjezdu/příletu
ETA Extraterrestrial Artifact Označení pro výtvory u nichž se domníváme, že nepocházejí od žádné civilizace na Zemi, ale že sem byli dovezeny jinou vesmírnou civilizací.
ETA estimated time of arrival Překlad: očekávaný čas příjezdu/příletu
ETSI European Telecommunications Standards Institute  
EULA End-User-License-Agreement licence pro koncového uživatele softwaru určující, co uživatel smí a nesmí dělat
EUNET European Unix NETwork Evropská UNIXová síť
EUREKA European Research Coordination Agency Evropský institut pro koordinaci výzkumu mj. i v oblasti IT.
EV Exposure Value Hodnota expozice
EV-DO Evolution-Data Optimized telekomunikační standard pro bezdrátový přenos dat pomocí radiových signálů, součást CDMA2000 (typické použití např. u amerického mobilního operátora Verizon Wireless pro přenos dat v 3G síti)
EW Ex-warrants bez poukázek na výplatu dividend
EWN Enterprise-Wide Network Rozlehlá podniková síť, tvořená propojením firemní lokální sítě a vzdálených poboček.
EXE Executable formát spustitelného souboru a zároveň přípona souboru, ve kterém je spustitelný počítačový program uložen
Exif Exchangeable image file format Exif je specifikace pro formát metadat, vkládaných do souborů digitálními fotoaparáty.
ext(2,3,4) (second, three, fourth) extended filesystem je v informatice žurnálovací souborový systém vyvinutý pro linuxové jádro.
ext2 second extended filesystem souborový systém používaný v Linuxu.
f.c.s.r.c.c Free of capture, seizure, riots and civil commotions Pojištění se nevztahuje na ukořistění, zabavení, škody způsobené při vzbouřeních a občanských nepokojích
F.O.T. free of tax bez daně
FA Face Amount Nominální částka.
FA Frozen Asset zmrazené aktivum
FACCM Fast Access Charge Coupled Memory Paměť CCD s rychlým přistupem
FAMAS Fusil d'Assaut de la Manufacture d'Armes de Saint-Étienne Standartní útočná puška francouzské armády. Poprvé vyrobena 1971 ve městě Saint-Étienne.
FAMOS Floating gate Avalanche injection MOS Unipolární tranzistor s izolovanou řídící elektrodou
FAP fyzický adresový prostor adresace na úrovni fyzické paměti v počítači
FAQ Frequently Asked Questions Často kladené otázky
FAR False Acceptance Rate Koeficient nesprávného přijetí označovaný také jako chyba II. řádu. Používá se mimo jiné při měření výkonnosti systému kontroly a řízení vstupů.
FAT File Allocation Table Tabulka o obsazeni souboru na disku, soubory system
FB Full Broandbandbus Režim přenosu s amplitudo-fázovou modulací PSK v proloženém pásmu s přenosovými rychlostmi 1, 5, 10 Mb/s.
FBI Federal Bureau of Investigation Americký Federální úřad pro vyšetřování je hlavním vyšetřovacím orgánem ministerstva spravedlnosti USA. Založen byl v roce 1908.
FBML Facebook Markup Language Značkovací jazyk Facebooku, díky němu můžeme vytvořit aplikaci
FC Fibre Channel Technologie optického spojení s vysokou rychlostí a dosahem v řádu kilometrů, využívá s v SAN
FC Fibre Channel Protokol pro přenos dat
FC-AL Fibre Channel-Arbitrated Loop Rozhraní, které může přenášet datový tok až 100 Mb/s
FCB File Control Block Řídící blok souboru
FCC Federal Communications Commission Federální (USA) výbor pro telekomunikace
FCI Federation cynologique internationale zkratka používaná pro mezinárodní kynologickou organizaci
FCIP Fibre Channel over IP Tunelovací protokol, který zapouzdřuje data typu Fibre Channel do IP datagramů pro přenos IP sítí.
FCP File Control Package Program řízení souborů
FCP Fibre Channel Protocol je přenosový protokol, který přenáší převážně SCSI příkazy přes Fibre channel sít
FCPGA Flip-Chip Plastic Grid Array Pouzdro procesoru od Intelu.
FCS Frame Check Sequence posloupnost zabezpečení rámce, část protokolu pro vysokoúrovňové řízení datového spoje
FDD Floppy Disc Drive Disketová mechanika
FDDI Fiber distributed data interface Počítačová síť s kruhovou topologií.
FDDI Fiber Distributed Data Interface Síť s kruhovou topologií
FDE Full Disc Encryption Technologie, která, je-li součástí pevného disku, provádí šifrování dat.
FED Field Emission Display Katodový displej se studenou emisí
FELV functional extra low voltage Nízké napětí nevyhovující SELV a PELV. Je podobné PELV na nízké napětí, tedy na 230 V.
FET Field Effect Transistor Tranzistor řízený elektrickým polem
FF Free Float Používá se k označení množství času, který sahá od dokončení předem naplánované činnosti a prodlouží se do bodu, ve kterém by měla začít další nová plánovaná činnost.
FF For Fun Pro Zábavu
FFT Fast Fourier Transform Rychlá Fourierova transformace
FG Floating Gate v jazyce nevoaltivních pamětí, určuje hradlo, které rozhoduje o vymazání nebo zapsání informace
FG Floating Gate v jazyce nevoaltivních pamětí, určuje hradlo, které rozhoduje o vymazání nebo zapsání informace
FHS Filesystem Hierarchy Standard Definuje hlavní adresáře a jejich obsah v Linuxových operačních systémech.
FHSS Frequency Hopping Spread Spectrum Kódovací metoda u Wi - Fi
FIFA Fédération Internationale de Football Association hlavní řídící organizace světového fotbalu, futsalu a plážového fotbalu
FIFO First In First Out Organizace fronty - první dovnitř, první ven.
FIFO First In, First Ou využívá se například při ve skladech, kdy se účetně vysklaďňují kusy, které byli první zakoupeny
FIFO First In - First Out První vstupující prvek zároveň ze seystému první vystupuje (fronta).
FIV Fast infector virus FIV je druh rezidentních virů. Tento druh virů je navržen tak, aby napadl co nejvíce možných souborů. Napadá všechny možné soubory, se kterými je ve styku.
FLAC Free Lossless Audio Codec Open source zvukový bezztrátový kodek
FLAG Fiberoptical Link Around the Globe Kabel z optických vláken spojující svět.
FLOPS Floating-point Operations Per Second počet operací v plovoucí řádové čárce za sekundu,ož je obvyklé měřítko výkonnosti počítačů.
FLOSS Free/Libre/Open Source Software Kategorie bezplatného softwaru
FLT OpenFlight Format Formát pro simulace letu z programu Multigen
FMCG Fast Moving Consumer Goods Druh firmy (job-inzeráty). Rychloobrátkové spotřební zboží.
FMS Flexible Media Stack Přizpůsobivý zásobník média
FMT File Map Table Tabulka souborů
FN Function klávesa používaná především v notebook
FO Fiber Optic Metoda přenosová v základním pásmu (270nm) s použitím optických vláken a frekvenční středem v oblasti 800-900nm. Topologie sítě je ve formě aktivní nebo pasivní optické hvězdy s podobnou funkcí jako je u opakovačů IEEE 802.3.
FO Friends Only pouze přátele - sociální sítě
FOC free of charge zadarmo, bez poplatků
FOC Fiber-Optic Cable Optický kabel, světlovodné médium používané převážně pro přenos multimediálních dat.
FOLED Flexible OLED Struktura OLED displaye umístěná na pružném materiálu místo skla
FOM Fiber Optic Modem  
FORTRAN FORmula TRANslation Programovací jazyk, Překladač rovnic
FOT Free Of Tax Bez daně
FOTA Formula One Teams Association Organizace spojující týmy formule 1
FPGA Field Programmable Gate Array Jsou speciální číslicové integrované obvody obsahující různě složité programovatelné bloky propojené konfigurovatelnou maticí spojů
FPLA Field Programmable Logic Array programovatelné logické pole
FPP Floating Point Processor Procesor s pohyblivou řádovou čárkou
FPR Floating-Point Register Registr, který slouží pro ukládání čísel s plovoucí desetinnou čárkou
FPS Fortran PowerStation 32 32 bitový překladač jazyka FORTRAN
FPS frames per second Snímkovací obnovovací frekvence programu či zobr. Zařízení. Také označuje druh hry.
FPS Frames per seconds Počet snímků za vteřinu(Frekvence)
FPS First-Person Shooter žánr počítačových -  střílečka z pohledu první osoby např (Quake, Counter Strike Source….)
FPS Frames per seconds počet snímků za vteřinu - snímkovací frekvence
FPS frames per second Snímkovací obnovovací frekvence programu či zobr. Zařízení. Také označuje druh hry.
FPSNW File and Print Service for NetWare Souborové a tiskové služby pro NetWare
FQDN Fully Qualified Domain Name Absolutní doménové jméno, určuje umístění počítače ve stromové struktuře DNS
FS File Server Souborový server
FSAA Full Screen Anti-aliasing Celo obrazový anti-alising
FSB Front Side Bus Fyzická obousměrná datová sběrnice, která přenáší veškeré informace mezi procesorem a severním můstkem
FSCK File System ChecK Příkaz v UNIXU,  řešící kontrolu souborového systému a jeho základní opravy
FSF Free Software Foundation Nadace pro svobodný software
FSF Free Software Foundation Nevýdělková organizace, sdružující a podporující bezplatné programy.
FSF Free Software Foundation Nevýdělková organizace, sdružující a podporující bezplatné programy.
FSTLCD Film Super Twisted LCD LCD s natáčením vláknové struktury (molekul)
FTO File Transfer Order Pořadí přesunu souborů
FTP File Transfer Protocol Protokol pro přenos souborů na síti
FTP cable Foil Screened Twisted Pair Fólií stíněná kroucená dvojlinka, druh síťového kabelu.
FTPS File Transfer Protocol Security Rozšíření protokolu FTP, zajišťující zabezpečený přenos citlivých informací
FTTx Fiber to the (home,node, cabinet building, premises) Technologie vedení optického vlákna
FTU File Transfer Utility Utilita pro přenos souboru
FTW for the win Vyraz pro něco co přinese vítězství
FTW For The Win Pro vítězství, pro to nejlepší,...
FU File Upload Upload souborů
FUP Fair User Policy se používá u internetového připojení (např. některé ADSL), kde je datové pásmo sdíleno mezi více uživatelů. Omezuje uživateli rychlost připojení při velkém množství přenesených dat.
FVWM F Virtual Window Manager Window manager pro X Window System
FW FireWall Firewall (čti [fajrvól]) je síťové zařízení, které slouží k řízení a zabezpečování síťového provozu mezi sítěmi s různou úrovní důvěryhodnosti a zabezpečení. 
FX Firefox internetový prohlížeč
FYI for your information pro Vaši informaci, mimochodem
FYI for your information Překlad: Pro vaši informaci
FYI For Your Information Pro vaši informaci
FYI For Your Information Zkratka: Pro vaši informaci.
GART Graphics Address Remaping Table Tabulka pro přemapování grafických adres na AGP videokartách
GAS Graphics Attachment Support Podpůrné zařízení grafické přípojky.
GAW guaranteed annual wage zaručená roční mzda
GB guaranteed bond zaručená obligace
GB Gigabyte 2^30 bajtů
GBIT GigaBit GigaBit
GC Google Chrome internetový prohlížec od Googlu
GCC GNU Compiler Collection GNU Compiler Collection je balík kompilátorů pro různé programovací jazyky.
GCD Greatest Common Divisor Největší společný dělitel
GCF Grid Cache File jedná se o způsob archivování herních souborů ve Steamu
GCOS General Electric Comprehensive Operating System systém pro servery a sálové počítače, multithreadingový operační systém původně orientovaný na dávkové zpracování
GCR Gray Component Replacement náhrada šedé složky
GCR Group Coded Recording Záznam se skupinovým kódováním, způsob záznamu dat
GD gross debt celkový dluh
GDDR SDRAM graphical double-data-rate synchronous dynamic random access memory Obdoba DDR SDRAM, jen je přizpůsobena pro použití s grafickým čipem (je rychlejší)
GDI Graphics Device Interface Graphics Device Interface slouží k reprezentaci grafických objektů a jejich transformací do výstupních zařízení jako jsou monitory či tiskárny
GDI Graphical Device Interface Grafické rozhraní pro připojení zařízení
GDP Gateway Discovery Protocol Gateway Discovery Protocol
GDSII Geometrical Database for Information Interchange je to binární soubor který obsahuje geometrické tvary a textové popisky
GDT Global Desriptor Table Tabulka globálních descriptorů
GDTR Global Description Table Register registr, jež nám říká kde leží GDT (globální dekriptorová tabulka)
GEM Graphics Environment Manager Řídící program grafického prostředí
GEM Grain Equalisation and Management technologie, která snižuje zrnitost filmu při skenování
GERT Graphical Evalution and Review Technique Technika grafického vyhodnocování
GG Good Game Dobrá hra, používá se hlavně v online hraní, jako poděkování soupeři za dobrý zápas.
GIF Graphic Interchange Format Format pro grafiku
GIF Graded-Index Fiber Optické vlákno jehož plášť se skládá z více vrstev, každá s mírně odlišným indexem lomu.
GIGO Garbage In, Garbage Out doslova odpad dovnitř, odpad ven, lépe však nesmysly na vstupu, nesmysly na výstupu
GIMP GNU Image Manipulation Program Svobodná multiplatformní aplikace pro úpravu a vytváření rastrové grafiky
GIR General Index Register Souhrnný registr indexů
GIS Geographic Information Systém Geografický informační systém (GIS) (anglicky: Geographic information system) je na počítačích založenýinformační systém pro získávání, ukládání, analýzu a vizualizaci dat, která mají prostorový vztah k povrchuZemě.
GIYF Google is your friend Google je tvůj přítel.
GL Go Long Spekulace na vzestup cen.
GL&HF Good Luck & Have Fun Hodně štěstí a bavte se.
GLU Graphics Language Utility nástroj pro grafický jazyk
GM General Motors firma na výrobu a testování autodílů
GMAIL Google MAIL email od Googlu
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung Německé označení pro "společnost s ručením omezeným".
GMT Greewich Mean Time Greenwichský hlavní čas, je základem systému měření času
GND graduated neutral density filter Optický filtr, který má možnost transformovat světlost ( odstraňování odlesků )
GNOME GNU Network Object Model Environment Prostředí pracovní plochy pro moderní unixové operační systémy s instalovaným X serverem
GNU GNU's Not Unix Svobodný operační systém projektu GNU
GNU „GNU's Not Unix!“ jméno je rekurzivní zkratka pro anglické „GNU's Not Unix!“
GNU GPL GNU General Public License je nejpoužívanější free licensepůvodně napsaná Richardem Stallmanem pro GNU projekt.
GNU GRUB GRand Unified Bootloader (zkráceně „GRUB“) je zavaděč – zaváděcí balíček projektu GNU
GNU Hurd Hird of Unix-Replacing Daemons GNU Hurd je náhrada Unixového jádra
GOSIP Government Open Systems Interconnect Profile Profil spojení otevřených vládních systémů pro zadávání státních veřejných zakázek v USA
GOV Government Doména vládních stránek.
GPGPU General-purpose computing on graphics processing units Využití grafické karty pro různé typy výpočtů, modelování, dekódování
GPIA General Purpose Interface Adaptor Adaptér universálního rozhraní
GPIB General Purpose Interface Bus rozhraní pro měřicí a zkušební přístroje a zařízení umožňující přenos dat mezi dvěma nebo více přístroji, umožňuje propojení maximálně 15 přístrojů
GPIO General Purpose Input/Output Pin na čipu jehož chování (včetně toho, zda se jedná o vstupní nebo výstupní pin) lze ovládat (naprogramovat) přes software.
GPL General Public License licence pro svobodný software
GPP Generic Packetized Protocol Univerzální protokol SCSI pro externí přístroje.
GPR General Purpose Register Univerzální registr, který slouží pro ukládání adres i dat
GPR Google Page Rank Služba společnosti Google obstarávající hodnocení stránek
GPRS General Packet Radio Service je mobilní datová služba přístupná pro uživatele GSM mobilních telefonů. Je označována jako „2.5G“, technologie 
GPRS General Packet Radio Service Paketový přenos dat v GSM až 178 kbit/s
GPS Global Positioning System Systém GPS se skládá z 24 družic na šesti oběžných drahách kroužících kolem Země, které zajišťují možnost stanovení polohy s přesností do 100 m.
GPS Global Positioning System Systém GPS se skládá z 24 družic na šesti oběžných drahách kroužících kolem Země, které zajišťují možnost stanovení polohy s přesností do 100 m.
GPSS General Purpose Simulation Systém Univerzální simulační systém
GPT GUID Partition Table standard pro popis členění pevného disku na oddíly, nahrazuje starší tabulku MBR
GPU Graphic Processing Unit Grafický procesor, zajišťuje vykreslování dat uložených v operační paměti na zobrazovacím zařízení.
GPU graphics processing unit Grafický procesor, jádro grafické karty; zpracovává grafické příkazy od ovladače, zobrazuje/rendruje scénu na monitoru
GR8 great skvělé
GRUB GRand Unified Bootloader Multiboot vytvořený vývojáři GNU
GRUB GRand Unified Bootloader Multiboot vytvořený vývojáři GNU
GSM Groupe Spécial Mobile e nejpopulárnější standard pro mobilní telefony na světě. GSM telefony používá přes miliardu lidí z více než 200 zemí.
GSM Global System for Mobile communication Mobilní síť
GSM Global System for Mobile Communication globální systém mobilní komunikace
GSP Generalized Scheme of Preferences Generální schéma preferencí
GSP Graphic Subrutine Package Sada grafických podprogramů
GSSAPI Generic Security Service Application Program Interface Aplikační programové rozhraní pro generické bezpečnostní služby
GTA Grand Theft Auto označení pro krádež automobilu
GTFO Get The Fuck Out Vypadni
GTK GIMP (Gnu Image Manipulation Program) ToolKit Knihovna sloužící ke tvorbě GUI.
GTK+ GIMP Toolkit Sada knihoven určených pro běh programů v GNOME
GUI Graphic user interface Graf.uživ.rozhraní umožňující ovládat PC pomocí gr.komponent (př: tlačítko Start ve Windows).
H, Hoax Hoax nevyžádaná e-mailová, Jabber nebo ICQ zpráva, která uživatele varuje před nějakým virem, prosí o pomoc, informuje o nebezpečí, snaží se ho pobavit, řetězový email
HA house account domácí konto
HACP Hardware Against Software Piracy Hardware proti softwarovému pirátství
HAL Hardware Abstraction Layer Vrstva mezi hardwarem a softwarem, něco jako přechodka.
Haml HTML Abstraction Markup Language odlehčená verze značkovacího jazyka XHTML bez použítí tradičního inline kódování
HAMR Heat Assisted Magnetic Recording Technologie podobná AFC, která za pomoci magnetických vrstev a asistence laseru zvyšuje kapacitu na 50Tb na čtvereční palec
HAPS High Altitude Platform Stations Šíření signálu ze stanic ve výšce 3-22km (letadla, vzducholodě).
HCA Heartbeet Collision Avoidance Heartbeet Collision Avoidance
HCFT Hot Cathode Fluorescent Tube Zobrazovací jednotka se žhavenou katodou.
HCI Human Capital Index V controllingu se tak označuje číslo, které udává například spokojenost pracovníků ve firmě či míru jejich indentifikace s firmou
HCI Human Computer Interaction Interakce člověka s počítačem - vědní obor.
HCL Hardware Compatibility List Seznam hardwarové kompatibility
HCN Heterogeneous Computer Network heterogenní počítačová síť
HCP Handicap Jinak také hendikep. Přepočet výkonnosti hráče určený k tomu, aby společně mohli hrát golfisté různých úrovní. Jeho výše záleží na herních výsledcích hráče - čím nižší HCP, tím lepší hráč. Základní je 54, může jít i do mínusových hodnot.
HD High Definition vysoké rozlišení
HDCP High-Bandwidth Digital Content Protection technologii Intelu pro digitální ochranu signálu s vysokým rozlišením
HDD hard disk drive Pevný disk pro dočasné nebo trvalému uchovávání většího množství dat pomocí magnetické indukce.
HD-DVD High Definition Digital Versatile Disk  
HDE Hard Drive Encryption  technologie, která převede na disku data do nečitelného kódu
HDI Human development index index lidského rozvoje
HDL High level design Poskytuje přehled o řešení, platformě, systému, produktunebo procesu.
HDLC High-Level Data Link Control komunikační protokol spojové vrstvy, detekující chyby a řídící tok dat.
HDLC High-Level Data Link Control je komunikační protokol spojové vrstvy, nadstavba protokolu SDLC, která detekuje chyby a řídí tok dat
HDMI High-Definition Multi-media Interface Digitální rozhraní používané mezi zdrojem audio a video signálu (např. PC, DVD) a televizí.
HDMI  High Definition Multimedia Interface Digitální rozhraní používané mezi zdrojem audio a video signálu (např. PC, DVD) a televizí.
HDR High Dynamic Range je technologie, která umožňuje větší dynamický rozsah expozice (mezi nejsvětlejším a nejtmavším bodem) scény než je u normální snímací techniky. Používá se ve fotografii, počítačové grafice a zpracování obrazu.
HDTV High Definition TV Televize s vysokým rozlišením.
HF Have Fun Bav se
HF Handsfree  Jako handsfree je označováno audio zařízení, ke kterému nepořebujete ruce. Například sluchátka u mobilu
HFC Hybrid Fiber Coaxial Je telekomunikační termín pro širokopásmové sítě, která spojují optické vlákno a koaxiální kabel.
HGC Hercules Graphics Card Grafická karta Hercules. Pouze černo-žlutý obraz
H-HDD Hybrid Hard Disk Hybridní disk spojující více technologií zápisu a čtení. Většinou se jedná o spojení klasických disků na principu mechanicky pohyblivých částí a SSD technologie.
HHTPD Hyper-text Transfer Protocol Daemon program poskytující služby pro přenos hypertextu a multimediálních souborů skrze internet
Hi-Fi High Fidelity Reprodukce zvuku nebo obrazu, která je velmi blízká originálu (minimum jakýchkoliv zkreslení a šumů)
HIMYM How I Met Your Mother americký seriál, který se týká 5 přátel a jejich různých dobrodružství
HIV Human Immunodeficiency Virus virus lidské imunitní nedostatečnosti
HKLM H Key Local Machine  
HLAR High-memory Load Access Rights Práva pro přístup do vyšší vrstvy paměti.
HLL High Level Language Vyšší programovací jazyk
HM Hand Made ručně dělané
HMA High Memory Area Oblas vysoké paměti, je to prvních 64kb nad jedním MB
HoN Heroes of Newerth Online rpg hra
HOOL Hierarchical Object Oriented Language Hierarchický objektově orientovaný programovací jazyk
HOR holder of record registrovaný majitel
HP Hewlett-Packard firma, vyrábějící elektroniku, zejména počítače a tiskárny
HP Hewlett-Packard firma, vyrábějící elektroniku, zejména počítače a tiskárny
HP Home Page domovská stránka
HPFS High Performance File System Souborový systém
HPGL Hewlett-Packard Graphics Language Vektorový formát pro předávání dat mezi různými grafickými aplikacemi.
HPP Highly paralell processing Překlad: Vysoce paralelní procesy
HPR High Performance Routing Vysoce výkonné směrování
HPSNA High Performance Scalable Networking Architecture Vysoce výkonná stupňovatelná síťová architektura
HP-UX Hewlett Packard UniX Implementace Unixu od firmy Hawlett Packard založena na UNIX Systém V
HR Human Resources Lidské zdroje.
HREF Hypertext Reference Hypertextový odkaz, který odkazuje na další obsah nebo dokument.
HRM Human Resources Manager Personální manažer (manažer lidských zdrojů)
HSCSD High Speed Circuit Switched Data Standard GSM datových přenosů 43,2 Kb/s (spojení několika logických kanálů v síti GSM - asymetrický přenos dat)
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access protokol mobilní telefonie označovaný také jako technologie 3,5G – tříapůltá generace
HSDPA High-Speed Downlink Packet Access Nastavba protokolu 3G mobilních zařízení s přenosovou rychlostí pro download až 14,4 Mbit/s
HSM Hierarchical Storage Management Metoda správy velkých souborů v závislosti na tom, jak často jsou používány
HSPA High-Speed Packet Access souhrnné označení pro dva mobilní komunikační protokoly: HSDPA (High-Speed Downlink Packet Access), HSUPA (High-Speed Uplink Packet Access), které umožňují rychlý přenos dat v mobilní síti (14 Mb/s down, 5.76 Mb/s up)
HSPA+ Evolved High-Speed Packet Access souhrnné označení pro vylepšené mobilní komunikační protokoly HSDPA a HSUPA umožňující v současné době přenos dat rychlostí až 84 Mb/s down, 22 Mb/s up
HSUPA High-Speed Uplink Packet Access Nastavba protokolu 3G mobilních zařízení s přenosovou rychlostí pro upload až 5,76 Mbit/s
HT Hyper thearding virtuálně zdvojnásobuje počet jader v procesoru
HTA Hierarchical Task Analysis Tato zkratka se používá ve spojení HTA diagram, který se používá při návrhu uživatelských rozhraní
HTC High Tech Computer Tchajwanský výrobce HTC, autor smartphonů a pocket PC
HTC High Tech Computers Tchai-wanský výrobce kapesních telefonů.
HTF Hard To Find Těžko k sehnání.
HTH hope this helps doufám že to pomůže
HTML HyperText Markup Language Jazyk používaný pro vytváření hypermediálních dokumentů pro službu WWW Internetu
HTP High Torgue Performance označuje motory s velmi plochou křivkou kroutícího momentu
HTPC Home Theater PC Obecné označení osobních počítačů určených primárně pro připojení k televizi (systému domácího kina) které kombinují ideální poměr spotřeby a výkonu k přehrávání multimediálního obsahu.
HTS hlavní telefonní stanice jedna z položek při vyúčtování telekomukačních služeb
HTTP HyperText Transfer Protocol Síťový protokol pro výměnu hypertextových dokumentů ve formátu HTML. Používá se port TCP/80.
HTTPs Hyper Text Transfer Protocol secure Stejné jako HTTP, ale umožnuje posílat data šifrovaná a tím i lépe zabezpečená.
HUD Head-Up Display Zařízení, které promítá holografické informace přímo do zorného pole řidiče, pilota nebo vojáka
HUD Head-up Display Zařízení promítající holografické informace přímo do zorného pole pozorovatele. Obraz je promítán na průhledné pozadí.
HW HardWare zkratka, která označuje veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače.
HW Hardware veškeré fyzicky existující technické vybavení počítače
Hz Hertz Jednotka frekvence
CH Click Here odkaz - klinout zde
CHAP Challenge Handshake Authentication Protocol Protokol autentizace výzvy k výměně; slouží k prokazování totožnosti při použití protokolu PPP. Protokol CHAP řeší nedostatky protokolu PAP a je definovaný v RFC 1994
CHDIR Change Directory MS-DOS příkaz pro změnu adresáře
Chkdsk check disk je příkaz na počítačích, který zobrazuje integritu systému souborů stav pevných disků a disket
CHS Cylinder-Head-Sector Cylindr-Hlava-Sektor, adresování pevných disků
I/O Input/Output vztup/výstup
I2 I too Já taky
I2C Inter-Integrated Circuit Multi-masterová počítačová sériová sběrnice vyvinutá firmou Philips, která je používána k připojování nízkorychlostních periferií.
IAB Internet Architecture Board výbor pověřený dohledem nad technickým a inženýrským rozvojem Internetu v Internet Society
IAB Internet Activities Board Řídící orgán Internetu
IAFIS Integrated Automated Fingerprint Identification System Integrovaný Automatizovaný systém identifikace otisků prstů
IANA Internet Assigned Numbers Authority organizace, která dohlíží celosvětově na přidělování IP adres, správu kořenových zón DNS a další náležitosti internetových protokolů.
iap Internt Access Provider poskytovatel internetového připojení
IAR Instruction Address Register Registr adresy instrukce
IAS Internet Authentication Service Součást Windows Serveru, která poskytuje centralizovaný AAA (authentication, authorization and accounting) protokol.
IBAN International Bank Account Number Mezinárodní číslo bankovního účtu umožňující provádět platby do a ze zahraničí.
iBCS Intel Binary Compatibility Standard Popisuje nízko-úrovňové rozhraní mezi programem a operačním systémem
IBM International Business Machines Corporation přední světová společnost v oboru informačních technologií; výroba a prodej počítačového software a hardware
IC Integrated Circuit integrovaný obvod
IC Integrated Circuit integrovaný obvod
ICA Independent Computing Architecture ICA klient slouží k připojení uživatele k terminálovým serverům WinFrame nebo MetaFrame
ICANN Internet Corporation for Assigned Names and Numbers organizace zřízená za účelem převzetí odpovědnosti za přidělování místa v prostoru internetu a také doménových jmen
ICB Interruot Control Block Řídící blok přerušení
ICB Interruot Control Block Řídící blok přerušení
ICD In-Circuit Debugger Hardware sloužící pro ladění programu přímo v obvodu
ICMP Internet Control Message Protocol Protokol, který má na starosti hlášení chyb(např že požadovaná služba není dostupná). Používá jej nástroj ping.
ICQ I Seek You software pro instant messaging využívající protokolu OSCAR. Program byl vyvinut izraelskou firmou Mirabilis a vydán v roce 1996
ICS Issued Capital Stock vydaný akciový kapitál
ICS Internet Connection Sharing Sdílení internetového připojení
ICSP In-Circuit Serial Programming Metoda přímého programování mikroprocesorů
ICT Information and Communication Technologies Označení pro informační a komunikační technologie
ICT Information and Communication Technologies Informační a komunikační technologie
ICT Information and Communication Technologies zkratka oboru informačních a komunikačních technologií
ID immediate delivery Překlad: okamžité doručení
IDBMS Image Database Management System Systém správy obrazových databázých.
IDE Integrated Development Environment Vývojové prostředí
IDEA International Data Encryption Algorithm Je to výkonný šifrovací algoritmus používající 128 bitový klíč. Navržen v roce 1991
IDM Identity Manager Nástroj pro centrální správu uživatelských účtů v síti.
IDM Identity Manager nástroj pro centrální správu uživatelských účtů v síti. Komunikace s koncovými systémy probíhá pomocí nativních protokolů (např. LDAP).Takovým Identity Managerem je například Novell Netware.
IDPS Intrusion Detection and Prevention Systems Systém na detekci a prevenci proti průniku do sítě
IDS Intrusion Detection Systems Systém na detekci průniku do sítě
IE Internet Explorer internetový prohlížeč firmy microsoft standartně implementovaný v systému windows
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers Institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
IEEE Institute of Electrical and Electronics Engineers institut pro elektrotechnické a elektronické inženýrství
IEEE-CS Institute of Electrical and Electronics Engineers Computer Society  
IET Institution of engineering and technolgy profesionální organizace v oboru strojírenství, domovem ve Velké Británii
IETF Internet Engineering Task Force Komise techniky Internetu, která vyvíjí a podporuje internetové standardy.
IETF Internet Engineering Task Force Komise techniky Internetu
IF Intermediate Frequency mezifrekvence
IFBB International federation of Bodybuilding největší kulturistická federace na světě
ifconfig Interface configuration je v informatice nástroj pro konfiguraci síťového rozhraní v unixových operačních systémech
iFCP Internet Fibre Channel Protocol Protokol propojující SCSI a FC. Lze použít jako můstek mezi iSCSI SAN a FC SAN.
IGMP Internet Group Management Protocol protokol, který rozšiřuje požadavky na implementaci protokolu IP (IPv4) o podporu IP multicastu. Využívá se pro dynamické přihlašování a odhlašování ze skupiny u multicastového routeru ve své lokální síti
IGMP Internet Group Management Protocol je protokol, který rozšiřuje požadavky na implementaci protokolu IP (IPv4) o podporu IP multicastu
IGMP Internet Group Management Protocol protokol používaný na straně hosta a routerů
IGP Integrated graphical processor Označení pro integrovaný grafický čip na základní desce
IGP Interior Gateway Protocol Protokol sloužící k výměně routovacích informací, opak EGP
IGRP Interior Gateway Routing Protocol Proprietární Cisco směrovací protokol patří do rodiny DVA protokolů jeho nástupce → EIGRP
IHS initial height sensing Detekce počáteční výšky (hořáku).
IIRC if I recall correctly pokud si správně pamatuji Řídící správce systému
IIS Internet information services Webserver a skupina funkcionalit vyvinutý společností Microsoft
IIS Internet Information Server Serverový produkt vyvinutý firmou Microsoft pro jejich operační systém Windows NT Server. Obsahuje WWW, FTP, SMNP a NNTP (dříve i Gopher) služby.
IIS Insecure Infiltration System Nebezpačné proniknutí do systému
IKE Internet Key Eychange Protokol pro nastavení bezpečného propojení přez Ipsec.
IL Internet Link Internet Link  nebo-li IL je spojení na bázi protokolu transportní vrstvy vyvinuté v Bellových laboratořích
IM Instant Messaging Komunikační metoda v reálném čase, při které se dva či více účastníků baví skrz textové zprávy.
IMAP Internet Message Access Protocol Internetový protokol používaný pro vzdálený přístup k e-mailové schránce (vyžaduje trvslé připojení)
IMAP Internet Message Access Protocol protokol ke zprávě elektronické pošty
IMEI International Mobile Equipment Identity Jde o unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu.
IMEI International Mobile Equipment Identity sériové číslo telefonu
IMEI International Mobile Equipment Identity Unikátní číslo přidělené výrobcem mobilnímu telefonu
IMHO In My Humble Opinion Podle mého skromného názoru
IMHO in my humble opinion podle mého skromného názoru
IMHO In My Humble Opinion Podle mého skromného názoru
IMO in my opinion podle mého názoru
IMSI International Mobile Subscriber Identity Jde o unikátní číslo přidělené mobilním operátorempro SIM kartu v mobilní síti GSM nebo UMTS. Může být použito v dalších sítích jako např. CDMA.
Inc. Incorporated Am. zapsaný v obch. rejstříku
INR Intelligent Noise Reduction Překlad: , Popis: Automaticky zajišťuje kvalitu obrazu v závislosti na přijímaném signálu. Obvod provádí každou 1/10 sekundy měření šumu obrazu. Pro každé měření je provedena analýza obrazu (2000 bodů), a jestliže průměr z následných osmi měření není optimální, je aktivováno INR.
INTERNET INTERnational NETwork Celosvětová informační síť
IOS Internetwork Operating System Operační systém používaný na směrovačích a přepínačích firmy Cisco
IOW in other words jinými slovy
IP Internet Protocol Datový protokol používaný pro přenos dat přes paketové sítě
IP Ingress Protection Stupeň ochrany používaný u elektrických přístrojů ( ochrana proti vniknutí ).
IP Instruction Pointer Ukazatel instrukcí (též čítač instrukcí). Speciální registr v procesoru, jehož účelem je adresovat instrukce strojového kódu v operační paměti počítače.
IP adresa Internet Protocol address Slouží k rozlišení síťových rozhraní připojených k počítačové síti. Používá IP.
IPC Inter-process communication Meziprocesní komunikace
IPC Interprocess Communication Komunikace mezi procesy.
ipconfig internet protocol configuration utilitka prikazove radky všech verzi os MS Windows, zobrazi informace o IP adresach
IPCP Internet Protocol Control Protocol Protokol Internetu - řídící protokol
IPES Improved Proposed Encryption Standard Vylepšený návrh šifrovacího systému
Ipkg Itsy Package Management System Balíčkovací systém pro instalaci software z repositářů v OS Linux běžícím na vestavěných zařízeních
IPL Initial Program Load Načtení operačního systému do paměti
IPO Initial Public Offering Primární emise
IPP Internet Printing Protocol Poskytuje standard pro vzdálený tisk.
IPS Intrusion Prevention Systems Systém na prevenci proti průniku do sítě
IPS In-Plane Switching technology Technologie zobrazovacího zařízení využívaná pro panely monitoru. Vynalezená firmou Hitachi.
IPSec IP security bezpečnostní rozšíření IP protokolu založené na autentizaci a šifrování každého IP datagramu. V architektuře OSI se jedná o zabezpečení již na síťové vrstvě, poskytuje proto transparentně bezpečnost jakémukoliv přenosu (kterékoliv síťové aplikaci)
IPSO Internet Protocol Security Option Volba bezpečnosti protokolu Internetu
IPTC International Press Telecommunications Council IPTC standard slouží k ukládání textových informací do obrazových souborů (např. JPEG nebo TIFF).
IPTV Internet Protocol TeleVision televizní sluzba přes datovou sit
IPv4 Internet protocol version 4 Síťový protokol, který umožňuje přenášet datové packety v počítačové síti.
IPv6 Internet protocol version 6 Síťový protokol, který umožňuje přenášet datové packety v počítačové síti.
IPX Internetwork Packet Exchange Protokol, podobný protokolu TCP/IP, který byl pouze pro LAN sítě. Nicméně se dnes už nevyužívá
IPX Internetwork Packet Exchange síťový protokol
IQ Intelligence quotient vyjadřuje míru inteligence v poměru k ostatní populaci, využivá se jako veličina u iq testů
IRC Internet Relay Chat Jeden z prvních způsobů komunikace po internetu v reálném čase (používá se do dnes)
IRC Intercontinental Rally Championship Série Rally pro mladé nebo amatérské řidiče
IRDA Infrared Data Association Sdružení pro bezdrátový přenos dat pomocí infračerveného paprsku, které se snaží stanovit normy v této oblasti
IRDP IMCP Router Discovery Protocol Vyhledávání směrovačů pomocí IMCP zpráv
IRP I/O Request Packet Kernelové struktury používané WDM a ovladači Windows NT pro kominikaci mezi sebou a operačním systémem
IRQ Interrupt ReQuest Označuje signál, kterým požádá zařízení (např. klávesnice, časovač atd.) procesor  o přerušení probíhajícího procesu za účelem provedení důležitější akce.
IS Income Statement Vyúčtování příjmu.
IS Information systems množina lidí (a dalších zdrojů) pro zpracovávání informací
ISA Industry Standard Architecture Počítačová sběrnice pro rozšiřující karty, která byla vyvinuta firmou IBM v roce 1981.
iSCSI Internet Small Computer System Interface Síťový protokol rodiny TCP/IP.
ISDN Integrated Services Digital Network Digitální síť integrovaných služeb, jako je například fax
ISIS Image and Scanner Interface Specification interface umožňující importovat skeny z velkoformátových dokumentů přímo do DMS
ISO lnternational Organization for Standardization Mezinárodní organizace pro standardizaci
ISOC Internet Society mezinárodní nezisková organizace založená v roce 1992, která je zaměřena na vedení internetových standardů
ISP Internet Service Provider Poskytovatel služeb Internetu
ISP Internet Server Provider Společnost zajišťující uživatelům přístup k Internetu a další služby (např. nastavení a tvorba WWW. stránek)
ISQL Interactive SQL Interaktivní SQL
ISTM it seems to me zdá se mi
IT Information Technology stupeň/úroveň zpracovávání informace
IT Information technology informacni technologie
ITIL IT Infrastructure Library Rámec přístupů k zajištění dodávky kvalitních IT služeb za přiměřených nákladů, který vychází z nejlepších praktických zkušeností. Knihovnu spravuje organizace Office of Government Commerce a je šířena formou knih, CD, školení, konzultací a certifikací. ITIL je v současnosti již de-facto mezinárodním standardem pro oblast řízení IT služeb.
ITRO in the region of přibližně, kolem
ITS lntermarket Trading System Mezitržní obchodní systém
ITU International Telecommunication Union Mezinárodní telekomunikační unie
IVR Interactive Voice Response Interaktivní hlasová odezva Funkce: Systém využívaný v telekomunikačních službách, určený ke komunikaci se zákazníkem. Jedná se o předdefinované hlasové segmenty určené ke zjištění základních údajů a zodpovězení základních dotazů - složitější dotazy se směrují na operátora
J2EE Java 2 Platform Enterprise Edition Standard pro aplikační servery pro dostupnost služeb
JAG Jaguar Počítačový operační systém od Applu
JAM just a minute moment
JAVA - Objektově orientovaný programovací jazyk, navržený jako přenositelný mezi platformami jako Windows, Unix, Solaris aj. V Javě lze vytvářet 3 základní druhy programů: aplety, servlety a aplikace.
JBL Jame B. Lansing JBL (Jame B. Lansing) Reproduktory
JCL Job Control Language Jazyk řízení zpracování
JCP Job Control Program Program řízení zpracování
JDK Java Development Kit Soubor základních nástrojů pro vývoj aplikací pro platformu Java.
JDS Java Desktop Systém Na GNOME založené desktopové prostředí rozšířené o Javu od Sun.
JEIDA Japan Electronic Industries Development Association sdružení japonských elektronických vývojářů
JEPI Joint Electronic Payments Initiative Specifikace pro bezpečné placení po Internetu
JFFS2 Journalling Flash File System version 2 speciální souborový systém specializovaný na paměti typu Flash
JFGI Just Fucking Google It Prostě si to vygoogli!
JFT Job File Table Tabulka otevřených souborů
JIP Jednotka intenzivní péče oddělení v nemocnici
JIT Just In Time Metoda zvyšující produktivitu práce, kde jako hlavní faktor vystupuje čas (Logistická technologie)
JIT Job Instruction Training pracovní školení
JIT Just in Time označení pro speciální metodu překladu využívající různé techniky pro urychlení běhu interpretovaných programů
JMS Java Message Service Standard pro posílání zpráv na platformě Java 2 EE
JO joint ownership společné vlastnictví
JPEG Joint Photographic Experts Group Ztrátově komprimovatelný formát obrázků
JPG/JPEG Joint Photographic Experts Group standardní metoda ztrátové komprese používané pro ukládání počítačových obrázků ve fotorealistické kvalitě.
JPS Jpeg stereo Stereo formát
JRE Java Run Environment prostředí pro běh Java aplikací
JRI Java Runtime Interface Rozhraní Java modulu
JS JavaScript Multiplatformní, objektově orientovaný skriptovací jazyk, zpravidla se používá jako interpretovaný programovací jazyk pro WWW stránky, často vkládaný přímo do HTML kódu stránky.
JSC joint stock company Forma obchodní organizace, která spadá mezi akciovou společnost a partnerství. Společnost prodává akcie a držitelé těchto akcií mají volnost prodávat své akcie, ale jsou zodpovědní za všechny dluhy a finanční závazky společnosti.
JSON JavaScript Object Notation Textový formát pro přenos objektů přes internet
JSON JavaScript Object Notation způsob zápisu dat nezávislý na počítačové platformě, určený pro přenos dat
JTAG Joint Test Action Group standard definovaný normou IEEE 1149.1
JTAG Joint Test Action Group Standard definovaný normou IEEE 1149.1, tzv. Standard Test Access Port (TAP). Jedná se o architekturu Boundary-Scan pro testování plošných spojů, programování FLASH pamětí apod.
JUGHEAD Jonzycs Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display Vyhledávací systém Internetu pro část prostoru Gopher serverů
JUGHEAD Jonzycs Universal Gopher Hierarchy Excavation And Display Vyhledávací systém Internetu pro část prostoru Gopher serverů
JV joint venture společný podnik
JVC Victor Company of Japan, Ltd Japonsky vyrobce elektroniky. Zalozena 1927
JVM Java Virtual Machine Virtuální stroj, na kterém běží Java aplikace
JVT Java Vision Toolkit Moderní zobrazovací GUI knihovna pro zpracování obrazu.
k3b KDE Burn Baby Burn vypalovací program pro operační systém Linux. Byl navržen pro grafické prostředí KDE.
KAM Key Account Manager manager pro klíčové zákazníky
kB Kilobyte 2^10 bajtů
KBd KiloBaud 1024 Baudů
KBD Keyboard Klávesnice.
KC Keycode Klíč
KCC Knowledge Consistency Checker Součást Active Directory, která je důležitá pro tvorbu replikační technologie. Optimalizuje ji k maximální efektivitě využití šířky pásma
KD knocked-down price sražená (snížená) cena
KDC Key Distribution Center Centrální autentizační server pro protokol Kerberos, na kterém je uložen seznam všech uživatelů sítě a jejich hesla.
KDE K Desktop Environment Desktopové prostředí pro Linux a další unixové operační systémy
KDE K Desktop Environment Známé grafické rozhraní pro Linux.
kf8 Kindle format 8 Formát firmy AMAZON pro elektronické čtečky Amazon Kindle. Kf8 formát podporuje HTML5 a CSS3.
KHL Kontinental Hockey League Nejvyšší ruská hokejová liga
KIA Killed in action zabit v akci
KIO KDE Input / Output Poskytuje aplikacím přístup k souborům, webovým stránkám a jiným vzdáleným objektům pomocí API
KISS Keep It Simple, Stupid! Udržuj to jednoduše, hlupáku! Programátorská poučka pro tvorbu přehledného a snadno udržitelného kódu.
KLT Kernel level threading Správa vláken na úrovni jádra OS.
KSAM Key Sequential Access Method Klíčové sekvenční přístupová metoda(např. u spínačů)
KTZ krátká textová zpráva Česká obdoba zkratky SMS.
KVM KVM switch - je hardwarové zařízení, které umožňuje uživateli ovládat více počítačů z jedné klávesnice, monitoru a myši.
L2TP Layer 2 Tunneling Protokol Tunelovací síťový protokol
LAN Local Area Network Počítačová síť pokrývající malé geografické území (domácnosti, malé firmy...)
laser Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation Zesilovač světla stimulovanou emisí záření
LAT Local Area Transport Místní přenos
LAWN Local Area Wireless Network místní bezdrátová síť
LBA Logical Block Addressing metoda, při které se ve vnější paměti jednotlivé sektory s daty číslují lineárně  od 0. LBA nahradil CHS.
LBN Logical Block Number Číslo logického bloku ve vztahu adresace paměti
LCD Liquid Crystal Display Displej z "tekutych" krystalů
LCD Liquid Crystal Display Displej z tekutých krystalů
LCD Lowest common denominator Nejnižší společný jmenovatel Poplatek za manipulaci kontejneru v přístavu.
LCD  Liquit Crystal Display Displej z tekutých krystalů
LCP Link Control Protocol protokol pro řízení spojení
LDAP Lightweight Directory Access Protocol Protokol, pro přístup a ukládání dat na adresářový server.  
LDAP Lightweight Directoty Access Protocol Primární protokol pro přístup k adresářovým službám (např. vyhledávání, přidávání, modifikaci a mazání záznamů) a sdílení adresářových dat.
LDAP Lightweight Directory Access Protocol Protokol používaný pro přístup a ukládání dat na adresářový server.
LDPC Low Density Parity Check Metoda vkládání kontrolních bitů pro detekci a opravu vadných sektorů.
LDTR Local Description Table Register registr, nese informaci o tom, kde leží LDT (lokální deskriptorová tabulka)
LE Logical Extents Logický oddíl je rozdělen na části, které se nazývají logická rozšíření
LEAF Law Enforcement Access Field Americká norma pro zabezpeční úředních dokumentů v elektronické podobě.
LEAP Lightweight Extensible Authentication Protocol Zjednodušená verze EAP vyvinutá firmou Cisco
LED Light Emitting Diode elektroluminescenční dioda, převádějící připojené napětí na světelné záření.
LED Light-Emitting Diode Elektrinická polovodičová součástka emitující světlo
LEM Logical End of Media Logický konec média
LF line feed posun na další řádek
LG Lucky Goldstar LG skupina je Jižní Korea je třetí největší chaebol a je nadnárodní konglomerát, který produkuje elektroniku, mobilní telefony a petrochemické produkty.
LGA Land grid array Označení patice, která nepoužívá piny ale malé plošky. (Intel: LGA 775, 771, 1366, 1356, 1156, 1155, 2011; AMD: Socket F, C32, G34)
LGPL Lesser General Public License Licence svobodného softwaru
LHA   Freeware kompresní utilita z toku 1988
LHC Large Hadron Collider Velký hadronový srážeč je největší urychlovač částic na světě.
lhz   Přípona kompresního softwaru LHA
LI  Load Index Nosnostní index
LIF Low Insertion Force Malá síla pro vložení.
LIFO Last In - First Out Poslední vstupující prvek ze systému první vystupuje (zásobník).
LILO LInux LOade je všeobecně použitelný zavaděč (boot loader) pro Linux
LINQ Language Integrated Query jazyk pro dotazování nad jakýmikoliv daty, usnadňuje jejich tvorbu, třídění, jejich propojování i vyhledávání v nich.
LINQ Language Integrated Query Dotazovací jazyk
Lisp List processing Funkcionální programovací jazyk. Používá se v oboru umělé inteligence
LLL Low Level Language Jazyk nízké úrovně (např. asembler). Příkazy odpovídají strojovým instrukcím
LMI Local Management Interface je signalizační standard používaný mezi směrovači a přepínači
LNC/LNB Low Noise Converter/Low Noise Block Converter Překlad: , Popis: Součást satelitní antény. Konvertuje satelitní signál přicházející na vysokém kmitočtu na mezifrekvenci vhodnou pro přenos koaxiálním kabelem do satelitního přijímače.
LoH Lay on Hands Paladinův full hp heal. - přiložit ruce/léčivý dotyk (WoW)
LOI Letter of Intent Dohoda o záměru
LOIC Low Orbit Ion Canon Program sloužící pro organizované útoky skupiny Anonymous na servery.
Lol Laughing out load Běžný prvek internetového slangu, smát se nahlas
LoL League of Legends Online rpg hra
LOL Lot of Laugh Příliš mno smíchu.
LOS Line of Sight vlastnost bezdratoveho prenosu dat v tomto pripade nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem
LP limited partner společník s omezeným ručením
LP Long play dlouhohrající deska, gramofonová deska
LPAC Lossless Predictive Audio Compression Zdokonalená verze algoritmu LPAC pro bezztrátovou kompresi zvukových stop. Je založen na metodě lineární predikce.
LPC Local Procedure Call Volání lokální procedury
LPCM Linear pulse-code modulation s a method of encoding audio information digitally
LPI Lines Per Inch Počet řádek na palec
LPT Line Printer Terminal paralelní rozhraní určené pro připojení tiskárny.
LQT Linear QuanTizer Lineární anologově-digitální převodník
LRU Least Recently Used algoritmus, který při zaplneni chache paměti v CPU vyřadí obsah nejdéle nepoužívaného bloku cache
LS Lightscribe Technologie pro tvorbu popisků na CD, DVD…
LSA Link State routing Routery, využívající směrovací protokoly typy LSA, v pravidelných intervalech posílají do sítě multicasty, ve kterých uvádí své aktivní sousedy ostatní směrovače si tyto informace ukládají do své databáze.
LSI large-scale integration okruhy, obsahující stovky logických hradel
LTAC Lossless Transform Audio Compression Bezztrátový kompresní algoritmus pro kompresi zvukových stop.
LTE 3GPP Long Term Evolution nový standard pro bezdrátovou komunikaci s vysokou rychlostí přenosu dat (300 Mb/s down, 75 Mb/s up)
LTI Luminance Transient Improvement Při zpracování signálu technologií LTI generují digitální filtry tři mezisignály: zahrocený, MIN a MAX. Výsledný výstupní signál je potom zkombinován z těchto tří.Technologie LTI zvyšuje ostrost obrazu tím, že zvyšuje strmost horizontálních přechodových hran jasu, aniž by docházelo k překmitům či podkmitům.
LTU Logical Transmission Unit  
LUN Logical Unit Number identifikátor zařízení adresovaného prostřednictvím protokolu SCSI, resp. Fibre Channel nebo iSCSI.
LUP Least User Privilege minimální uživatelská privilegia
LV Light Valve Špičková technologie využívající světelných zesilovačů. Obraz generovaný televizní obrazovkou je po průchodu světelným zesilovačem promítán jedním, event. třemi objektivy na projekční plochu.
LVM Logical Volume Management Metoda správy diskového prostoru, která poskytuje mnohem větší variabilitu, než konvenční způsob dělení pevných disků na diskové oddíly
LVTTL Low Voltage Transistor-Transistor Logic je standardem používaným pro implementaci digitálních integrovaných obvodů
LXDE Lightweight X11 Desktop Environment Jedno z grafických prostředí v Linuxu
Lzw84 Lempel-Ziv-Welch 84 bezeztrátový kompresní algoritmus vyvinutý Abrahamem Lempelem, Jacobem Zivem a Terry Welchem. Byl publikován v roce 1984 jako vylepšení algoritmů LZ77 a LZ78 publikovaných v letech 1977 a 1978. Je relativně jednoduchý a rychlý
M$ Microsoft Největší softwarová společnost na světě, sídlí v USA
M+S Mad + snow Označení pro zimní pneumatiku 
MAC Medium Access Control Řízení přístupu k médiu
MAC Message Authentication Code Autentizační kód zprávy
MAC adresa Media Access Control Je to jedinečný identifikátor síťového zařízení.
Mac OS Macintosh Operating System Označení původního operačního systému pro počítače Macintosh firmy Apple
MacOS MacIntosh Operation Systém Operační systém firmy Apple, pro počítače MacIntosh
MAC-OS MacIntosh Operation Systém Operační systém firmy Apple, pro počítače MacIntosh
MACTCP Macintosh TCP program využívaný na Macintoších k poskytování socketu pro SLIP a PPP připojení
MAD Media Access Device Zařízení pro přístup k médiu
mAh miliampér hodina Jednotka pro kapacity baterií
MAMP Mac OS - Apache+MySQL+PHP Zkratka pro balíček trojici programů(Apache+MySQL+PHP) programů pro Mac OS
MAN Metropolitan Area Network rozlehla počítačová síť obvykle zasazena do města.
MAN Man page Základ dokumentace v unixových operačních systémů
MaNGOS Massive Network Game Object Server Masivní Internetový server herních objektů
MANIAC Mechanical And Numerical Integrator And Computer Mechanický a číslicový integrátor a počítač
MAP Message Access Protocol Protokol pro přístup ke zprávám
MAP Manufacturing Automation Protocol Protokol pro automatizaci výroby
MAPI Messaging API Aplikační programové rozhraní pro elektronickou poštu
MAR Memory Address Register Adresový registr paměti
MARS Multicast Address Resolution Service Služba pro překlad vícesměrových IP adres na adresy ATM klientů, kteří se připojili k této skupině vícesměrového vysílání.
MASER Microwave Amplification by Stimulated Emision of Radiation zařízení zesilující a generující mikrovlnné koherentní elektromagnetické záření na základě stimulované emise, předchůdce laseru
MAU Mail User Agent Počítačový program, který slouží k přijímání či odesílání elektronické pošty.
MB Motherboard Základní deska. Součást PC, propojuje komponenty mezi sebou.
MB Megabyte Jednotka označující velikost počítačových souborů
MB Megabyte 2^20 bajtů
MBA MacBook Air Laptop od firmy Apple.
MBC Management By Conflicts Řízení podle konfliktů
MBP MacBook pro Laptop od firmy Apple.
MBR Master Boot Record hlavní spouštěcí záznam, který je umístěn v prvním sektoru pevného disku.
MCA Microchannel architektura sběrnice firmy IBM, nástupce ISA
MCA Micro Channel Architecture Starý typ sběrnice vyrobeno IBM nahrazujíci ISA
MCCS Monitor Control Command Set Standard pro definování příkazů pro ovládání monitorů
MCGA Multi Color Graphics Array verze graficke karty VGA pro IBM PS/2 model 25 a 30, má stejné možnosti v textovém režimu jako VGA a dovoluje v grafickém režimu zobrazit: 640 x 480 bodů ve 2 barvách
MCP Microsoft Certified Professional program pro udělování certifikátů od Microsoftu
MCU Microcontroller Představuje spojení mikroprocesoru s vnitřní pamětí a obvody rozhraní.
MČDP mycí, čistící a dezinfekční prostředky V rámci bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP).
MD Mini Disc Systém zvukového záznamu od firmy Sony používající malý disk (72x68x5 mm), na které se ukládá digitální záznam (74 minut hudby (148 minut v režimu mono)).
MD5 Message-Digest algorithm 5 Šifrovací algoritmus
MDA Mail delivery agent Počítačévý program, který doručuje zprávy elektronické pošty do jednotlivých poštovních schránek uživatelů poté, co MTA rozhodne, že jsou přijaty a patří místnímu uživateli.
MDA Monochrome Display Adapter Adaptér pro jednobarevné displeje. Například černobílé monitory.
MDB Microsoft DataBase Formát souborů vytvořených v Microsoft Accsess
MDF Main Distribution Frame Slouží pro propojení vnějších linek k vnitřním
MDI Multiple Document Interface Možnost mít otevřených více oken v rámci jedné aplikace
MDR Memory Data Register Registr počítačové řídící jednotky, která obsahuje údaje, které mohou být uložena v počítačové paměti (např. RAM).
MDS Mail Delivery System  
MEA Message Encryption Algorithm Šifrovací algoritmus zprávy
MER Most Economical Rating Co nejnižší cenový odhad
MESFET Metal Semiconductor Field Effect Transistor Druh tranzistoru (určený na vysoké frekvence)
MESI Modified Exclusive Shared Invalid protokol zajišťující synchronizaci dat v cache pamětech v případě, že cache pamětí je v počítači více (u interních cache pamětí v okamžiku, kdy počítač obsahuje více procesorů)
MFA Made For Adsense Označení webů, jež slouží jen jako "nosiče reklamy".
MFC Microsoft Foundation Classes Knihovna, která zabaluje části Windows API do C++ tříd, které zajišťují použití a plnou kompabilitu s většinou platforem OS Windows.
MFD Multi Function Device Označení an zařízeních které jsou schopny více různých funkcí najednou. ( MFP je podmnožinou MFD )
MFM Modificated Frequency Modulation technika záznamu (kódování) na pevné disky, byl nahrazen RLL
MFN Multi Frequency Network Síť vysílačů pracující na různých frekvencích
MFP Multi Function Printer Označení na tiskárnách, které říká že je v ní integrován scanner a kopírka.
MFX Mozila Firefox internetový prohlížeč 
MGCP Media Gateway Control Protocol protokol pro kontrolu a správu multimediálních bran
MHEG Multimedia and Hypermedia Experts Group mezinárodní standart pro doručování multimediálního obsahu interaktivních služeb
MHP Multimedia Home Platform Standard, který v digitálním vysílání umožňuje přenášet doprovodné aplikace, malé poč. programy.
MHS Message Handling System Systém obsluhy zpráv. Standard pošty pro Net Ware.
MHS Message Handling Service Služba manipulace se zprávami. Aplikační služba poskytující zobecněné prostředky pro výměnu zpráv mezi systémy.
MHz MegaHertz Milióntý násobek jednotky kmitočtu
MIB Management Information Base Hiearchicky uspořádané informace, které používá protokol SNMP
MIC microphone mikrofon
MIC microphone mikrofon. Díky zkratce je slangově nazýván [majk], někdy pak i se zápisem "mike"
MIC Medim Interface Connector Konektor rozhraní média. Konektor pro připojení datové stanice ke sběrnicové připojovací jednotce nebo kabelu v LAN.
MICR magnetic ink character recognition rozpoznávání magnetických znaků
MIDAS Multitier Distributed Application Services Suite Víceúrovňová distribuovaná architektura transkačních serverů
MIDI Musical Instrument Digital Interface Mezinárodní standard používaný v hudebním průmysluudebním průmyslu jakomunikační protokolo elektronický komunikační protokol, který dovoluje hudebním nástrojům, počítačům i dalším přístrojům komunikovat v reálném čase prostřednictvím definovaného sériovéh
MIMD Multiple Instruction, Multiple Data typ počítačové architektury, Víceprocesorový systém, v němž je každý procesor řízen vlastním programem a pracuje na vlastních datech.
MIME Multipurpose Internet Mail Extensions Internetový standard, který umožňuje v el.poště: zasílat zprávy, diakritiku, přílohy, digitálního podpis, apod…
MIPS Milliard Instructions Per Second Miliarda operací za sekundu
MIR Maximum Information Rate největší šířka pásma dostupná zákaznákům, kteří používají širokopásmové sítě
MIS Marketing Information System Marketingový informační systém
MIT Massachusetts Institute of Technology Massachusettský technologický institut je soukromá výzkumná univerzita ve městě Cambridge amerického státu Massachusetts.
MKDIR Make a new Subdiretory MS-DOS příkaz pro vytvoření nového podadresáře
MKV Matroska (rusky Матрёшка) moderní multimediální kontejner (obdoba AVI), který umožňuje pojmout většinu moderních video a audio formátů
ML Markup Language Značkovací jazyk.
MLC Multi-level cell Paměťová buňka flashové paměti umožnující uložit obvykle 2 bity
MliD Multiple link Interface Drivers Vícenásobné ovladače Iinkového rozhraní. Přijímají síťové pakety. Po přijetí paketu zkopírují identifikační informaci a předají jej LSL.
MMC MultiMediaCard Standard paměťové karty s technologií paměti flash, vyvinuta v roce 1997.
MMC Multi Media Card Standard paměťové karty s technologií paměti flash, vyvinuta v roce 1997.
MMCD MultiMedia CD Multimediální CD. Jeden z návrhů na standard CD s vyšší paměťovou kapacitou fy Sony a Philips.
MME Mesh Made Easy Wireless routing protokol
MMORPG Massive multiplayer online role playing game Simulace hry, kde zastáváte roli hrdiny, v obrovském počtu dalších lidí online
MMS Multimedia Messaging Service vylepšená verze krátkých textových zpráv (SMS), která umožňuje uživatelům mobilních telefonů posílat multimediální zprávy jako např. obrázky a videosekvence
MMT Microcom Messaging Technology Umožňuje odesílat SMS zprávy, loga, obrázky i zvonění na mobilní telefony přes klasickou (pevnou) telefonní síť
MMX MultiMedia eXtensions Multimediální technologie vytvořená firmou Intel pro procesory Pentium MMX
MMX2 Multi Media eXtension Multimediální rozšiřující sada pro CPU. Někdy označovaná jako KNI.
MNG Multiple-image Network Graphics Grafický formát pro animované obrázky, který má blízko k PNG
MNP7 Microcom Networking Protocol 7 Kompresní přenosový protokol fy Microcom. Dosahuje komprese až 3:1, téměř nepoužívaný.
MODEM MOdulator DEModulator Přenosové zařízení přizpůsobující informační signál fyzickým parametrům přenosového média.
MOEMS Micro Opto Electro Mechanical Systém Mikro Opticko-Elektro-Mechanické Systémy
MOODLE Modular Object Oriented dynamic learning environment Modulární objektově orientované dynamické prostředí pro výuku
MOS Management operating system Informační systém pro řízeni
MOSFET Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor Polem řízený tranzistor
MOTIS Message Oriented Text Interchange Systém Systém orientovaný na výměnu textových zpráv
MOZ Temporary cache file Koncovka dočasného souboru aplikace Netscape Navigator.
MP multiprojekt soubor projektů, které využívají stejné zdroje
MP3   Komprimovaný zvukový soubor s průměrnou velikostí 1MB na 1 minutu záznamu, založený na principu ořezávnání frekvenčních složek v neslyšitelném pásmu.  
MPC MultiPersonal Computer Víceuživatelský počítač
MPEG Moving Picture Expert Group Jméno skupiny koordinující standardizaci datové komprese pohyblivých obrazů.
MPEG Moving Picture Expert Group Skupina pracující při ISO (International Standards Oragization) a IEC (International Electronic Committee) pro stanovení požadavků a vytváření norem pro digitální kompresi video a audio dat.
MPI Message Passing Interface Knihovna implementující stejnojmennou specifikaci (protokol) pro podporu paralelního řešení výpočetních problémů v počítačových clusterech.
MPI Multi Point Injection zážehový motor, do kterého je palivová směs vstřikována vícebodově
MPLS MultiProtocol Label Switching používá se pro urychlení cesty paketu sítí
MPLS Multi Protocol Label Switching Urychlení cesty paketů v sítí princip přepínání značek, založený na důsledném oddělení procesu směrování od vlastního předávání paketů
MPO Multi Picture Object Stereo formát
MPP Massive Parallel Processing Mnoho procesorů v SMP, u kterých je použita architektura NUMA
Mpps Millions of Packets Per Second Propustnost routeru
MPR Multiple Protocol Router vícenásobný směrovací protokol
MPS Massive Parallel Systems Architektura superpočítačů
MRAM magnetoresistive (nebo magnetic) random access ­memory magnetická operační paměť. Je energeticky nezávislá.
MREQ Memory REQuest Požadavek přístupu k paměti. Také jméno signálu.
MRO Method Resolution Order pořadí vyhodnocení metod v programovacím jazyce python
MRT Mean Repair Time Střední doba opravy
MRU Most Recently Used "Naposledy použité", algoritmus pro cachování. Nejčastěji mezi CPU a CACHE
MS mille stone milník; splnění dílčího cíle
MS MicroSoft Jméno význačné SW firmy.
MS Memory Stick Paměťové karty pro zařízení Sony a mobilní telefony Sony Ericsson.
MS ModSecurity opensourcový webový aplikační firewall (WAF) pro Apache HTTP servery.
MSC Microsoft C programovací jazyk
MSC Mobile (services) Switching Center mobilní zprostředkovací centrála
MSDN Microsoft Developer Network Program společnosti Microsoft určený především vývojářům
MSDN AA MSDN Academic Alliance Program pro vysoké a střední školy vyučující informační technologie umožňující získání produktů společnosti Microsoft.
MSE Microsoft Security Essentials Program, který chrání počítač před všemi možnými typy virů
MSG message zpráva
MSI medium-scale integration okruhy, obsahující tisíce a více logických hradel
MSI Micro-Star International Výrobce počítačového hardwaru
MSIE Microsoft internet explorer Internetový prohlížeč
MSISDN Mobile Subscriber Integrated Services Digital Network Celosvětově jednoznačné číslo, které identifikuje SIM kartu v mobilní síti GSM nebo UMTS.
MSN Multiple Subscriber Number Vícenásobné účastnické číslo. Doplňková služba lSDN umožňující přiřadit samostatná tel. čísla až pro osm zařízení na jedné přípojce. Viz CLlP, CLlR, DDl, TP
MSP Multi Sound Processor Funkce jasněji zdůrazní charakteristické rozdíly mezi hudebními žánry jako je klasická hudba, rock, pop a jazz.
MSP MultiTech Supervisory Protocol Řídící protokol firmy MuitiTech Systems. Protokol umožňující SVD.
MSRN Mobile Station Roaming Number roamingové číslo telefonu
MSRP Manufacturer's suggested retail price Výrobcem doporučená malobchodní cena.
MSSQLS Microsoft SQL Server relační databázový a analytický systém pro e-obchody, byznys a řešení datových skladů vyvinutý společností Microsoft.
MTA Mail transfer agent Počítačový program, který přenáší  elektronickou poštu z jednoho počítače na druhý
MTBF Mean Time Between Failures Označuje střední dobu v hodinách, po kterou se očekává, že zařízení bude bezchybně pracovat
MTD Memory Technology Device MTD zařízení pracují podobně jako paměť, avšak jsou v počítači používána jako bloková zařízení (HDD, CD, DVD, …)
MTOM Message Transmission Optimization Mechanism Doporučení konsorcia W3C pro optimalizaci obsahu zpráv
MTP Media Transfer Protocol protokol pro přenos hudebních souborů z digitálních audio přehrávačů
MTRR Memory Type Range Registers sada řídících registrů procesoru
MTTF Mean Time To Failures Střední doba do poruchy
MTU Maximum transmission unit Maximální velikost IP datagramu, který je možné vyslat daným síťovým rozhraním.
MTV Music Television Hudební televize
MUA Mail User Agent Poštovní uživatelský agent. Uživatelské rozhraní e-mailu.
MUD Multi User Dungeon Textová počítačová online hra pro více hráčů
MUF Maximum Usable Frequency Nejvyšší využitelný kmitočet
MUG Multi User Game Víceuživatelská hra - hra ovládaná více hráči (po síti nebo i u jednoho PC), také uznačováno "multiplayer"
MUP Mirror up u digitálních zrcadlovek, předklopení zrcátka, při omezení vibrací při vyklopení zrcátka
MVC Model-View-Controller Architektura pro návrh GUI aplikací. Rozděluje aplikaci na tři části – Model obsahující data a aplikační logiku, View(pohled) – zobrazuje uživateli data modelu, Controller(řadič) – přejímá požadavky od uživatele, podle nich upravuje Model a nastavuje View
MVC Model View Controller návrhový vzor pro vývoj software, standard pro webové aplikace
MVP Model-View-Presenter Architektonický vzor MVP je modifikací MVC. View samo zpracovává uživatelský vstup. Presenter nahradil Controller, přijímá požadavky od View, na jejichž základě modifikuje a aktualizuje View na základě stavu Modelu.
MVP Multimedia Video Processor Specializovaný procesor pro multimediální video firmy Texas Instruments.
MVP Model View Presenter upravená verze MVC vzoru používaná českým PHP frameworkem Nette
MVS Multiple Virtual Storage MVS (Multiple Virtual Storage) byl hojně používaný operační systém od IBM pro mainframy a velké servrové pc.
MWI Message Waiting Indicator indikátor čekajících zpráv
MYOB Mind Your Own Bussines Nestarej se o mě (Hleď si svého)
N.A. net absolutely ryzí prémie (bez srážek a slev)
N.B.V. Net book value čistá účetní hodnota
N.C.I. New capital issues nová emise
N/A Not Applicable Nepoužitelný
N/A Not Available nedostupný
NA Net Absolutely Ryzí prémie (bez srážek a slev).
NAC Network Access Control řízení přístupu k síti
NAC Network Adapter Card Karta síťového adaptéru
NAK Negative AcKnowledge Negativní potvrzení. Znak pro záporné potvrzení neúspěšně přijatých dat.
NaN Neigbor Area Network Sousedská počítačová síť, malém území většinou v 1 domě nebo panelovém domě.
NAS network attached storage Datové úložiště na síti.
NAS network access systém Přístupový bod (AP) pro řešení oprávnění ke vstupu do zabezpečené sítě.
NAS Network Attached Storage Data storage zařízení připojená přímo k síti, bez zatěžování stávajícího serveru.
NAS network access systém Přístupový bod (AP) pro řešení oprávnění ke vstupu do zabezpečené sítě.
NASDAQ National Associaton of Securities Dealers Automated Quotations Největší ryze elektronický burzovní trh v USA, celkově 3. největší burzovní trh světa a 2. v USA.
NAŠÍ NetWare Asynchronous Series Interfaces Asynchronní sériové rozhraní Net-Ware
NAT Network Adress Translation Překlad síťových adres. Jedná se o protokol využívaný routery. Umožňuje schovat za jednu IP několik počítačů.
NAT Network Address Translation  Síťový převod (překlad) adres. Převod IP adres z veřejných na lokální (místní) a naopak. 
NAU Network Addressable Unit Adresovatelná jednotka sítě.
NAV Norton Anti Virus Antivirový program firmy Symantec.
NB NoteBook Přenosný PC
NBA National Basketball Association Národní basketbalová asociace v USA
NBD Next-Bussines Day Záruka s opravou příští pracovní den poskytovaná především u bussines notebooků solidních výrobců (např. Dell, HP, Lenovo).
NBP Name Binding Protocol Protokol vazby na jméno. Převádí uživatelsky definované jméno uzlu na síťovou adresu uzlu.
NBS Net-business savings Čisté úspory podniků
NBS National Bureau of Standards  Národní (USA) úřad pro normalizaci. Nyní NIST. 
NBSP National Biometric Security Project Národní Biometrický bezpečnostní projekt
NBÚ Národní Bezpečnostní Úřad Je ústředním správním úřadem pro oblast ochrany utajovaných informací a bezpečnostní způsobilosti
NC Netspace comunicator Rozšířený poštovní klient
NC Norton Commander Diskový prohlížeč
NC Network Computer  Síťový počítač. Specifikace relativné levného bezdiskového počítače navrženého výhradně pro síťový provoz (připojení k Internetu nebo Intranetu). 
NCGA National Computer Graphic Association Mezinárodní asociace počítačové grafiky
NCQ Native Command Queuing NCQ umožňuje zařízení aby si samo určilo optimální pořadí, ve kterém bude přistupovat k požadovaným informacím na médiu
NCSA National Center for Supercomputing Aplications mezinárodní centrum pro superpočítačové aplikace ( na univerzite v Illinois )
NCSA National Center for Supercomputing Aplications mezinárodní centrum pro superpočítačové aplikace ( na univerzite v Illinois )
NDIS Network Drive Interface Specifications Standardní síťové rozhraní. Odděluje komunikační protokoly od HW vrstvy.
NDL Network Definition Language Jazyk definování sítě
NDP Neighbor Discovery Protocol Protokol IPv6 nahrazuje protokol ARP z IPv4
NDS NetWare Directory Services adresářové služby NetWaru zjednodušující administraci sítě
NDS Nintendo Dual Screen Přenosná herní konzole od firmy nintendo, poprvé uveřejna v roce 2004.
NES Nintendo Entertainment Systém 8-bitová herní konzole od firmy Nintendo, která se poprvé dostala na trh na přelomu let 1985 a 1986
NetBIOS Network Basic Input Output System je softwarové rozhraní (API) poskytující služby, které mají vztah s 5. (relační) vrstvou ISO/OSI modelu.
NFC Near Field Communication Komunikační technologie sloužící k bezdrátové komunikaci mezi elektronickými zařízeními na krátkou vzdálenost (do 20 cm) nebo dotyk. Je primárně určena pro použití v mobilních telefonech
NFL National Football League Nejvyšší liga amerického fotbalu v USA
NFR Near Field Recording Záznam blízkým polem. Nová technologie záznamu dat firmy TeraSoft s řádově vyšší hustotou záznamu
NFS Network File Systém Protokol pro vzdálený přístup k souborům přes počítačovou síť
NGO Non-Governmental Organization Termín pro organizace, které jsou nezávislé a umístěné mimo politické struktury.
NHL National Hockey League Nejvyšší hokejová liga v USA a Kanadě
NIC Network Interface Controller Síťová karta, sloužící ke vzájemné komunikaci počítačů v počítačové síti.
NIC Network interface card Karta síťového rozhraní. Zajišťuje jedinečnou identifikaci PC v síti.
NIC Network Interface Card Síťová karta
NIC Network Information Center Síťové informační centrum. Centrum přidělující adresy Internetu.
NIL Norton Icon library Knihovna ikon fy Peter Norton Inc. Nyní Symantec.
NIST National Institute of Standards and Technology Národní institut pro standardy a technologii
NIT Network Information Table tabulka informací o sítí uvádí informace o službách obsažených v datovém toku MPEG-2
NIX Neutral Internet eXchange Společnost sdružující poskytovatele internetových služeb za účelem propojení sítí
NL Network Layer Síťová vrstva, třetí vrstva modelu ISO/OSI.
NLO No-limit order Nelimitovaná objednávka, nelimitovaný příkaz
NLOS Non-Line-Of-Sight vlastnost bezdratoveho prenosu dat v tomto pripade není nutná přímá viditelnost mezi vysílačem a přijímačem
NMA Netware Management Agent Agent pro správu Netware. Komponenta Netware pro správu sítí Novell.
Nmap Network MAPer Bezpečnostní port scanner, nalézá hosty, služby na počítačových sítích, vytvoří "mapy" sítě
NMI NonMaskable Interrupt Nemaskovatelné přerušení. Přerušení, jehož přijetí nemůže být zakázáno. Používá se k bezodkladnému ošetření výjimečných stavů, např. chyby HW nebo výpadku napájení.
NN Neural Network neuronová síť
NNTP Network News Transfer Protocol je v informatice přenosový protokol pro síťové diskuzní skupiny. Dnes již mrtvá služba.
NNTPD Network News Transfer Protocol protokol využívaný v síti USENET pro přenos souborů
NOOP NO Operation Performed Příkaz Nedělej nic. Dá se pomocí něj např. udržovat síťové spojení.
NOS Network Operation system Síťový operační systém
NOS Network Operating System Termín označující sdílené souborové systémy
NP Network Provider Poskytovatel připojení k síti
NP No Problem / Nope No Problem: bez problémů, v pohodě / Nope: v žádném případě, ani nápad, ne!
NP Net Profit Čistý zisk.
NPC None Player Character Postava, kterou neovládá člověk, ale počítač.
NPI New Product Introduction Proces zavádění nového výrobku
NR Noise Reduction Potlačení šumu, Popis: Standardní systém použitý při zpracování analogových signálů v satelitních přijímačích za účelem dosažení čisté reprodukce zvuku.
NRN no reply necessary není nutné odepisovat
NSP Native Signal Processing Přirozené zpracování signálů
NSPR Netscape Portable Runtime Knihovna, která poskytuje aplikacím Mozilla abstrakci možností operačního systému, které transformuje do jednotného API.
NT Windows NT (New technology) Nová technologie
NTDS Windows NT Directory Services Adresářové služby Windows NT
NTFS New technology file system Souborový systém použi poprvé u windows NT
NTP Network Time Protocol Protokol pro synchronizaci vnitřních hodin počítačů, zajišťuje, aby všechny počítače v síti měly stejný a přesný čas.
NTSC National Television System(s) Committee standard kódování analogového televizního signálu,vznikl v USA, používá se v severní a střední Americe
NUMA Non-Uniform Memory Architecture počítačová platforma, seskupuje CPU a operační paměť do jednotek které pak mohou samostatně fungovat téměř jako jeden počítač
NV Next Version další verze
NVM NonVolatile Memory Energeticky nezávislá paměť. Paměť, která neztrácí obsah po přerušení přívodu napájení.
NVRAM Non-Volatile RAM Skupina RAM pamětí, která k uchování uložených dat nepotřebuje elektrické napětí (flashdisk)
NX-OS Nexus Operation systém síťový operační systém vyvynutý CISCO pro jejich vlastní serii Nexus switchů
O.G.M. ordinary general meeting řádná valná hromada
OBD-II On-Board Diagnostics slouží k diagnostice emisních systémů osobních automobilů
OC OverClocking Zvyšování frekvence procesorů.
OCF Oceania Football Confederation hlavní řídící organizace oceánského fotbalu, futsalu a plážového fotbalu
OCI Oracle Call Interface umožňuje aplikaci manipulovat s oběkty databáze
OCL Object Constraint Language jazyk pro modelovací techniky
OCR Optical Character Recognition Optické rozpoznávání znaků
OCSG Open Computing Security Group Skupina pro bezpečnost otevřených počítačových systémů
OCTL Output ConTrol Řízení výstupu
OD Organizational Development Organizační rozvoj
ODA Office Document Architecture Architektura kancelářských dokumentů, norma ISO
ODBC Open DataBase Connectivity Otevřené databázové propojení. Rozhraní vyvinuté firmou Microsoft pro jednotný přístup k relačním databázím pod Windows.
ODF OASIS Open Document Format for Office Applications otevřený souborový formát určený pro ukládání a výměnu dokumentů vytvořených kancelářskými aplikacemi.
ODI Open Data link Interface Síťové rozhraní umožňující provoz více typů síťových protokolů. Zavedla je firma Novell.
ODMG Object Database Management Group Skupina pro správu objektové databáze. Jedna z norem pro objektové databáze vytvořená skupinou OMG.
ODT OpenDocument Text Formát pro text
OEC Open Enterprise Computing Podnikové otevřené počítačové systémy. Strategie firmy HP.
OECD organization for economic cooperation and develop organizace pro spolupráci a rozvoj
OEM Original Equipment Manufacturer Druh verze softwaru, urcena pro vyrobce. Jedna se v podstate o "prekupnickou" verzi SW. v doslovném překladu tedy: původní výrobce zařízení
OES Open Enterprise Server síťový operační systém společnosti Novell, pokračovatel Novell NetWare
OES Open Enterprise Server síťový operační systém společnosti Novell, pokračovatel Novell NetWare
OFDM Orthogonal Frequency Division Multiplexing širokopásmová modulace, kde se frekvenčně dělí kanál
OFF Object File Format vektorový obrázek
OFS Object File System Objektový souborový systém
OHA Open Handset Alliance zastřešuje vývoj otevřených standardů pro mobilní zařízení a má za úkol kooperovat vývoj operačního systému Android
OHC Over Head Camshaft Typ ventilového rozvodu pístového motoru ve kterém jsou ventily a vačková hřídel v hlavě motoru.
OHV Over Head Valve Typ ventilového rozvodu pístového motoru ve kterém jsou ventily v hlavě a vačková hřídel v bloku motoru.
OID Object Identifier Identifikátor objektu
OIS Office Information System Kancelářský informační systém
OLAP Online Analytical Processing technologie uložení dat v databázi, která umožňuje uspořádat velké objemy dat
OLC Online Consulting Konzultace on-line. Aplikační síťová služba, podporuje poskytování konzultací uživatelům sítě.
OLE Object Linking and Embedding umožňuje uživatelům integraci dat z různých aplikací
OLE Object Linking and Embedding Vysoký stupeň dynamické výměny dat
OLED Organic light-emitting diode Typ disleje, který je tvořen z organických elektroluminiscenčních diod
OLTP Online Transaction Processing Technologie uložení dat v databázi, která umožňuje jejich co nejsnadnější a nejbezpečnější modifikaci v mnohauživatelském prostředí
OMFG Oh My Fucking God Trochu ostřejší OMG
OMFI Open Media Framework Interface Norma výměny multimediálních dat nezávislá na platformě.
OMG Oh My God O můj bože!
OMG Object Management Group Organizace zabývající se standardy pro správu objektů
OODBMS object-oriented database management system Objektově-Orientovaný databázový systém
OOP Object-Oriented Programming Objektově orientované programování. Technologie programování.
OOXML Office Open XML specifikace pro souborový formát na ukládání dokumentů kancelářských balíků jako textových dokumentů, tabulek či prezentací.
OP over power Velmi silný,neporazitelný . 
OP Operating profit Provozní zisk
OP original poster Na internetových fórech označuje prapůvodního autora příspěvku.
OPC Open Packaging Conventions popisuje vnitřní strukturu ZIP archivu, který obsahuje dokument.
OpenGL Open Graphics Library Multiplatformní rozhraní (API) pro tvorbu aplikací počítačové grafiky
OPM Optimized Power Management Optimalizované řízení spotřeby. Optimalizuje efektivitu využívané elektrické energie
ORDBMS object-relational database management system Objektově-Relační databázový systém
ORL Otorhinolaryngologie Nosní Ušní krční (lékřský obor)
ORL Otorhinolaryngologie lékařský obo specializující se na diagnózu a léčbu chorob ušních, nosních a krčních
OS Operating System Operační systém
OS Open Source Umožňuje volnou distribuci zdrojových kódů.
OSA Open Scripting Architecture Otevřená architektura pro tvorbu skriptů. SW knihovny pro počítače Apple.
OSCAR Open Systém for CommunicAction in Realtime Protokol pro rychlé zasílání zpráv firmy AOL.
OSD On Screen Display Popis: Zobrazuje veškeré informace na obrazovce připojeného TV / monitoru / projekční plochy. OSD vždy krátce zobrazí v levém horním rohu nebo v dolní polovině obrazovky právě aktivní funkce obsluhované dálkovým ovládáním nebo ovládacím panelem.
OSF Open Software Foundation Společnost, která byla založena roku 1988, aby vytvořila otevřený standard pro operační systém Unix
OSHA Occupational Safety and Health Act zákon o bezpečnosti práce a ochraně zdraví
OSI Open Systems Interconnection Standard komunikace v počítačových sítích z roku 1977 (propojení otevřených systémů).
OSI model Open Systems Interconnection model Model komunikace v počítačových sítích
OSPF Open Shortest Path First Protokol používaný pro interná routování uvnitř autonomního systému (AS).
OSR Open System Resources Otevřené systémové zdroje
OSS Open-source software Počítačový software s otevřeným zdrojovým kódem.
OSS Open Sound System Zvukové rozhraní dostupné na 11 různých unixových systémech
OTOH on the other hand na druhé straně
OVPN Open Virtual Private Network Protokol na VPN
OWA Outlook Web Access Umožňuje klientovi s kompatibilním prohlížečem přistupovat ke složkám Exchange serveru.
OWL Object Windows Library Objektová knihovna/y Borland Inc. pro podporu programování pod MS Windows
P/E Price/Earning Ratio Poměr ceny akcie k zisku na akcii
P2P Peer To Peer Počítačová síť fungující na principu rovnocenné účasti jednotlivých počítačů namísto využívání serverů.
P2P Pay to play Placení za hry online typu
P2V Physical-to-Virtual P2V migrace je převod a migrace funkčního operačního systému včetně aplikací a veškerých dat na virtuální hostovaný stroj.
P3D Pittsburgh Supercomputer Center 3D Metafile Vektorový obrázek
PA Paying Agent Platební agent.
PA Paper Advance Posuv papíru.
PA Public Address Veřejná adresa
PABX Private Automatic Branch eXchange Automatické přepinání soukromých větví . Pobočková ústředna -
PaedDr paedagogiae doctor Doktor pedagogiky. Vydával se v oborech pedagogických. Bylo nutné vykonat státní rigorózní zkoušku. Uvádí se před jménem. V současnoti se již neuděluje a místo něj se uděluje titul PhDr. taktéž po složení rigorózní zkoušky uváděný před jménem.
PAL phase alternating line standard kódování analogového televizního signálu, vycházející z NTSC
PAL phase alternating line Jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání.
PAL phase alternating line Jeden ze standardů kódování barevného signálu pro televizní vysílání.
PALC Plasma Addressed liquid Crystal display Displej s plasmově adresovatelnými tekutými krystaly
PAM Pluggable Authentication Modules mechanizmus pro integraci více nízkoúrovňových autentizačních schémat do API, což umožňuje programům opírajícím se o autentizaci uložit uživatelské údaje nezávisle na použitém mechanizmu přihlášení.
PAN Personal Area Network „osobní síť“ je počítačová síť tvořená komunikujícími zařízeními jako mobilní telefon, PDA nebo laptop, které jsou v blízkosti jedné osoby.
PAP Printer Access Protocol Protokol přístupu k tiskárně. Monitoruje nepřetržitý tok dat na tiskárnu (místo paketů).
PAP Password Authentication Protocol Jednoduchý ověřovací protokol, slouží k autentizaci v protokolu PPP
PAR Pixel aspect ratio Poměr strany pixelu.
PATA Parallel ATA Paralerní standardní počítačová sběrnice pro připojování zařízení k uchovávání dat, jako jsou pevné disky.
PAX Portable Archive eXchange je patch pro linuxový kernel, implementuje úrovně oprávnění pro ochranu pamětových stránek
PB Petabyte 2^50 bajtů
PBX Private branch exchange je zařízení (počítač), které sjednocuje výstupní body všech firemních telefonů do veřejné telefonní sítě
PC Personal Computer Osobní počítač. Označení pro počítač určený pro použití jednotlivcem.
PC Petty Cash Příruční hotovost.
PC Program Counter Čítač instrukcí (též ukazatel instrukcí). Speciální registr v procesoru, jehož účelem je adresovat instrukce strojového kódu v operační paměti počítače.
PC XT Personal Computer eXtended Technology Počítač IBM uvedený na trh v roce 1983, vybavený procesorem 8088
PC/AT Perslonal computer Advanced technology označení pro třetí generaci IBM PC kompatibilních počítačů z roku 1984 (následoval po IBM PC z roku 1981 a IBM PC/XT z roku 1983). Název AT je zkratka Advanced technology („pokročilá technologie“),
PC/XT Personal computer X-tended Technology označení osobního počítače uvedeného firmou IBM. Byl jedním z prvních počítačů, který měl ve standardní výbavě pevný disk
P-Cav Partial Constant Angular Velocity kombinace CLV a CAV, u středu se využivá CLV, u okraje CAV
PCB Printed Circuit Board  v elektronice používá pro mechanické připevnění a současně pro elektrické propojení elektronických součástek.
PCI Peripheral Component Interconnect Počítačová sběrnice pro připojení periferií k základní desce
PCL Printer Control Language Řídící jazyk tiskárny, vyvinutý firmou Hewlett-Packard. Předchůdce jazyku PostScript
PCM Project Cost Management Znamená to řízení nákladů na projektu. Zaměřuje se na plánování a řízení nákladů projektu.
PCM Pulse Code Modulation převod zvukových signálů do digitální podoby
PCM Pulse-code modulation pulzně kódová modulace,  je modulační metoda převodu analogového zvukového signálu na signál digitální
PCMCIA Personal Computer Memory Card International Association Sdružení založené roku 1989. Úkolem PCMCIA bylo zavést standard pro rozšiřující karty používané zejména v přenosných počítačích.
PCR Program Clock Reference časová značka vysílaná v transportním toku nejméně jednou za 100ms za účelem synchronizace dekodéru
PCX PC Paintbrush File Format Grafický formát firmy ZSoft pro ukládaní rastrové grafiky.
PD public domain věc veřejná, dostupná veřejnosti
PD Photoshop Document Formát souboru firmy Adobe Systems používaný pro uchování dat
PD  Public Domain v oblasti angloamerické právní kultury nazývána díla, včetně počítačových programů, která vůbec, kupříkladu na základě rozhodnutí nositele práv, nepodléhají ochraně autorským právem (copyrightem)
PDA Personal Digital Assistant Kapesní počítač, obvykle ovládaný dotykovým displejem
PDA personal digital assistant Malý kapesní počítač.
PDA Personal Digital Assistant Osobní digitální asistent
pdb Palm Digital Media electronic books Formát firmy Palm pro elektronické knihy.
PDC Programme Delivery Control Záznam na video začne teprve ve chvíli, kdy se začne vysílat program bez ohledu na jeho posun či zpoždění.
PDD Portable Digital Document Přenosný dokument v digitální formě (podobě)
PDF Portable Document Format Souborový formát od firmy Adobe, pro ukládání dokumentů nezávisle na softwaru i hardwaru uživatele
PDO PHP Data Objects konzistetní rozhraní pro přístup k databázím v PHP
PDP Plasma Display Panel plazmová panelová obrazovka
PDTP Peer Distributed Transfer Protocol Protokol pro přenos souborů po internetu, podobný P2P
PE Physical Extents Každý fyzický objem je rozdělen kousky dat, známý jako fyzická míře, tyto rozsahy mají stejnou velikost jako logické rozsahy pro objem skupinu.
PEAR PHP Extension and Application Repository Knihovna rozšíření a doplňků pro PHP
PEB PCM Expansion Bus rozšiřující sběrnice PCM
PECL PHP Extension Community Library repozitář pro rozšíření jazyka PHP
pel picture element Pixel - bod zobrazený na obrazovce nebo vytištěný tiskárnou. Nejmenší ovladatelná jednotka ve 2D grafice
PELF Protective Exra-Low Voltage uzemněný obvod SELV(Bezpečné malé napětí (ČSN 33 0420 - 1).
PELF Protective Exra-Low Voltage uzemněný obvod SELV(Bezpečné malé napětí (ČSN 33 0420 - 1).
PERL Practical Extraction and Reporting language Perl je interpretovaný programovací jazyk vytvořený Larry Wallem v roce 1987. Specializovaný jazyk pro psaní scriptů.
PERT Project (Program) Evaluation and Review Technique Časová analýza projektu
PEST political, ekonomical, social, technological factor faktory projektu, hodnotící metoda, má 4 části
PFSK Phase Frequency Shift Keying Metoda přenosu signálu frekvenční modulace se spojitou změnou fáze, při které dosahuje přenosová rychlost 1 Mb/s.
PGA Pin grid array Označení patice, která používá piny.
PGC Professional Graphics Controller  
PgDn Page Down O stránku dolů (směrem ke konci souboru).
PGP Pretty Good Privacy program, který umožňuje šifrování a podepisování. Je založeno na algoritmu RSA pro asymetrickou kryptografii.
PGP Programmable Graphics Processor Programovatelný grafický procesor
PgUp Page Up O stránku nahoru (směrem k začátku souboru).
PHP Personal home page (tools) Programovací jazyk pro tvorbu dynamických webových stránek.
phpRS php Redakční Systém Vyspělý český CMS (redakční systém) vytvořený v jazyce PHP a založený na MySQL. Autorem phpRS je Jiří Lukáš.
PHRM Project Human Resource Management Zde jsou popisovány způsoby a procesy vyhledávání nových lidí, vývoje organizační struktury, definování rolí - zodpovědností, zlepšování výkonnosti týmů a techniky jejich sestavování.
PHY Physical Layer protocol První vrstva modelu vrstvové síťové architektury (OSI) a zajišťuje fyzickou komunikaci, aktivuje a udržuje fyzické spoje.
PI program instruction Jedna instrukce (řádek) programového kódu.
PI program instruction Jedna instrukce (řádek) programového kódu.
PIC Position Independent Code Strojový kód, který je možné vykonat nezávisle na tom, na jaké adrese je v operační paměti umístěn.
PID Project Initialization Document Plán projektu
pif program information file soubor obsahující informace o tom jak spustit program v ms-dos
PIF Peripheral Interface File Vnější soubor rozhraní
PIM Project Integration Management Koordinace a integrace projektu. Zajišťuje především integraci a návaznosti
na jiné projekty a koordinování změn v celém průběhu projektu
PIM Personal Information Manager Správce osobních informací
PIN Personal Identification Number osobní identifikační číslo
PING Packet InterNet Groper Program umožňující prověření funkčnosti spojení mezi dvěma síťovými rozhraními.
PIPA Protect IP Act Návrh amerického zákona s cílem poskytnout federální americké vládě a držitelům autorských práv další nástroj k omezení přístupu k „podvodným webovým stránkám zaměřeným na porušování autorských práv či na padělané zboží“
PKC Public Key Cryptography Šifrování s veřejným klíčem
PKI Public Key Infrastructure v kryptografii označení infrastruktury správy a distribuce veřejných klíčů z asymetrické kryptografie.
PLA Polylactidacid Obdoba plastu s ekolegickým rozkladem na bázi škrobu.
PLA Programmable Array Logic Programovatelné logické pole. Označení typu obvodu.
PLA Programmable logic array  
PLB Picture level Benchmark Testovací program výkonu na úrovni práce s elementárními grafickými objekty.
PLD Programmable logic Device Programovatelné Iogické zařízení. Obecný název pro uživatelem programovatelná zařízení včetně PAL, PLA a EPROM.
PLD Programmable Logic Device Programovatelné logické zařízení
PLS Please Prosím
PM projektový  management návrh, vytvoření a dohlížení nad projektem
PM primary market Překlad: primární trh
PM Power Management je funkce u některých elektrospotřebičů (pc, tiskárny)
PMBOK Project Management Body Of Knowledge Nejznámější a nejrozšířenější standard, zabývající se projektovým řízením
PMC Portable media center přenosný multimediální centrum(zařízení) jako například mp3,mp4
PMD Physical layer Media Dependent Protokol fyzické vrstvy síťové závislosti
PMP Portable media player jiné označení pro přenosná media ( ipod, Diamond rio, Nomand )
PMPO Peak Music Power Output Maximální krátkodobý výkon reproduktorů
PMU Power Management Unit. řadič, nebo integrovaný obvod, který řídí funkce napájení na Macu
PN Petri Net Formát pro modelování Petriho sítí.
PNG Portable Network Graphics Bezztrátová komprimace obrázků
PnP Plug and Play Zařízení s touto funkcí je možné používat ihned po připojení do počítače, nemusí se instalovat
PNS PNG Stereo Stereo formát
PNUP Přidat nebo ubrat programy Služba ve Windows sloužící ke správě nainstalovanách aplikací.
PO public offering Překlad: veřejná nabídka, veřejný prodej
PO public offering Veřejná nabídka, veřejný prodej
PoE Power over Ethernet Napájení zařízení přes ethernet
POH Power-On Hours Doba činnosti
PON passive optical network Pasivní optická síť
POP Picture out Picture Obraz vně obrazu, Popis: Vyskytuje u širokoúhlých televizorů a liší se od funkce PIP tím, že druhý obraz je umístěn vedle standardního obrazu vysílaného ve formátu 4:3.
POP3 Post office Protocol version 3 Internetový protokol, který se používá pro stahování e-mailů ze serveru na klientský počítač.
POR Power on Reset Reset mikroprocesoru po připojení napájení
POS point of sale Prodejní místo
POSIX Portable Operating System Interface for Unix Označení standardu používaného hlavně unixovými operačními systémy.
POST Power On Self Test Autotest spuštěný po zapnutí PC - test procesoru, sběrnic, systémového časovače, obrazovkového adaptéru, paměti, klávesnice a připojených disků
PoW prisoner of war válečná zajatec
POWER PC Performance Optimalization With Enhanced RISC Performance Chip Architektura mikroprocesorů typu RISC vytvořená aliancí Apple-IBM-Motorola roku 1991.
PP Paper Profit Papírový (teoretický) zisk.
PP PayPal Internetový platební systém.
PPA Pay-per-Action Platba za nějakou akci která byla uskutečněna díky reklamě.
PPC Pay-per-Click Platba za prokliknutí. Způsob platby za inzeráty.
ppi pixel per inch Počet bodů (pixelů) na palec - určuje rozlišení obrázku/obrazovky
PPM Project Portfolio Management Proces, který organizaci pomáhá získat přehled o všech jejích projektejch, třídit je a zjišťovat jejch prioritu.
ppm pages per minute Počet stran za minutu - jednotka rychlosti tisku tiskárny
PPP Point-to-Point Protocol Komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro přímé spojení mezi dvěma uzly v počítačových sítí. Umožňuje autentizaci, šifrování a kompresi přenášených dat.
PPP Point-to-Point Protocol komunikační protokol linkové vrstvy, používaný pro přímé spojení mezi dvěma uzly v počítačových sítí.
PPPoE Point to Point Protokol over Ethernet Tunelovací síťový protokol
PPS Pohraniční přechodová stanice Stanice na hranicích s jiným státem, kde se provádí předávka vlaků mezi jednotilivými železničními správami dvou států, celní řízení atd. (u ČD je to například Děčín, Cheb, Břeclav...) Z hlediska železniční osobní přepravy, je to stanice na rozhraní dvou železničních správ, ležící na státní hranici se zvláštním režimem odbavení cestujících před vstupem na území cizí železniční správy.
PPS Pay-per-Sale Platba za prodej který byl uskutečněn díky reklamě.
PPTP Point-to-Point Tunneling Protocol Způsob realizace Virtuální privátní sítě (VPN).
PPV Pay-per-View Platba za zobrazení. Způsob platby za inzeráty.
PPX Portable PixMap formát bitmapového obrázku
PQM Project Quality Management Řízení kvality. Zajištění kvalitního průběhu projektu a jeho kontroly.
PR public relations styk s veřejností
PR by registered post Doručeno poštou
PRAM Parameter Random Access Memory Typ paměti rychlé jako RAM schopné dlouhodobé úschovy dat.
PRBS Pseudo Random Binary Sequence Pseudonáhodná binární posloupnost
PRI Primary Rate Interface Přenosový kanál ISDN sestávající z jednoho D-kanálu(přenost řídích informací o rychlosti 64 kbps a 23(USA) resp 30(Evropa)  B-kanálů pro hlas nebo data
PRINCE2 Projects IN a Controlled Environment Populární standard, zaměřen na řízení v IS/ICT. Zahrnuje management, řízení a organizaci projektu.
PROM Programmable Read-Only Memory, Programovatelna pamet ROM
PROM Programmable Read-Only Memory Elektricky jednorázově programovatelná permanentní paměť typu ROM.
PROXY Proxy Server Proxy server funguje jako prostředník mezi uživatelem a serverem. Přeposílá požadavky od uživatele na server a odpovědi od serveru zase zpátky uživateli. Proxy se používá z důvodů kontroly dat od uživatele, k zaručení soukromí uživatele, k bezpečnosti komunikace apod.. 
PS PostScript Jazyk popisu stránky. Vytvořený firmou Adobe Systems.
PS Play station Herní konzole
PS Post scriptum Dodatek
PS Penny Stocks Levné emise.
PS Photoshop Grafický program Adobe Photoshop.
PS/2 Personal Systém/2 Nízkorychlostní sériové rozhraní
PSD Power Spectral Density Výkonová spektrální hustota
PSM Project Scope Management Je to řízení rozsahu. Analyzuje především rozsah projektu.
PSP PlayStation Portable označení přenosné verze herní konzole
PSTN Public Switched Telephone Network Veřejná komutovaná telefonní síť
PSW Program Status Word Označení pro stavové slovo programu(registr příznaků).
pt point při určování rozlišení nebo orientace se někdy používá jako umisťovací souřadnice
PTM Project Time Management Zabývá se především plánováním časových aspektů projektu ve vztahu k ostatním atributům, jako jsou lidské zdroje, rozpočet, náklady apod.
PTM Programmable Timer Module Programovatelný časový modul
PtP Peer-to-Peer „rovný s rovným“. Označení architektury počítačových sítí, ve které spolu komunikují přímo jednotliví klienti (uživatelé).
PtS Peer-to-Server Počítačová síť, kde server poskytuje služby „běžným“ stanicím – klientům (workstation, pracovní stanice).
PUK Personal Unblocking Key kód pro odblokování
PUP Peripheral Unit Processor Procesor periferního zařízení
PVC Polyvinylchlorid PVC je druhou nejpoužívanější umělou hmotou na Zemi.
PVC Permanent Virtual Circuit Pevné virtuální okruhy (komunikační)
PvE Player versus Enviroment Hráč bojující proti okoli (NPC).
PVM Parallel Virtual Machine sada programů, které dovolí propojit různorodou skupinu počítačů s Unixem a/nebo Windows do sítě, aby byly použitelné jako jeden velký paralelní počítač.
PvP Player versus Player Boj dvou či více živých hráčů
PvP Party versus Player parta proti hráči
pwd present working directory linuxový příkaz pro vypsání aktuálního adresáře
PWL Password Windows File přípona *.pwl, který obsahuje hesla pro uživatele Microsoft Windows
PWM Pulse-width modulation pulzně šířková modulace,  je modulační metoda převodu analogového zvukového signálu na signál digitální
px/pxl pixel jeden bod na zobrazovacím zařízení
px/pxl pixel jeden bod na zobrazovacím zařízení
QA Quick assets Likvidní aktiva
QAM Queued Access Method Přístupová. metoda s řazením do front
QED Quod erat demonstrandum Píše se na konec důkazu a znamená "co  mělo být dokázáno". (viz Q.E.D)
QIP Quiet Internet Pager Volně dostupný komunikační sofware využivající ICQ protokol
QISAM Queued ISAM Indexsekvenční metoda. s řazením do front
QISAM Queued ISAM  Indexsekvenční metoda. s řazením do front 
QLSA Queuing Line Sharing Adapter Adaptér pro řazení požadavků na sdíIené vedení
QoS Quality of Service Soubor pravidel, zajišťuje rovnoměrné vyvažování zátěže pc sítě s ohledem na druh přenášených dat
QP quoted price kótovací cena
QPI QuickPath Interconnect sběrnice procesoru zajišťujíci komunikaci mezi jádry procesoru a integrovaným grafickým jádrem
QPW Quattro Pro for Windows Název tabulkového procesoru
QPW Quattro Pro for Windows  Název tabulkového procesoru fy Borland Int. 
QS Quality stock akcie vysoké třídy
QSA Qt Script for Applications  Jedná se o doplněk k toolkitu Qt. Je to skriptovací engine založený na standardu ECMAScript
QTML QuickTime Multimedia Layer Multimediální vrstva. QuickTime Multimediální architektura MacOS.
QTVR QuickTime Virtual Reality Formát od Apple pro QuickTime 
QUIP QUad In Iine Package Pouzdro se čtyřmi řadami vývodů. Typ pouzdra integrovaných obvodů, takto pouzdřené jsou např. i 32 bitové procesory.
quot. quotation cenová nabídka
QVGA Quarter Video Graphics Array Termín používaný pro počítačovou obrazovku s rozlišením 320 × 240 (např. mobilní telefony, PDA)
R/O Read Only Pouze čtení, pouze pro čtení. Právo pouze číst (soubor).
R/W Read Write Čtení i zápis. Právo čtení i zápisu.
RA Restricted account omezený účet
RAB RAID Advisory Board Organizace sdružující výrobce a další fy pracující v oblasti RAID technologii.
RACI Responsible, Accountability, Consultation, Information Model k identifikaci rolí a individuální zodpovědnosti v rámci projektu nebo procesu.
RAD Rapid Application Development Rychlý vývoj aplikace. Užívá se v souvislosti s vizuálními nástroji pro tvorbu aplikací.
RAF Royal Air Force Vojenské letectvo britských ozbrojených sil.
RAID Redundant Array of Independent Disks Redundantní pole nezávislých disků
RAID Redudant Array of Independent Disc Způsob zapojení několika pevných disků za účelem zrcadlení nebo zrychlení systému
RAM random-access memory Elektronická paměť s přímým přístupem.
RAM Reserve Adjustment Magnitude Rozsah upravených rezerv.
RAMDAC Random Access Memory Digital-to-Analog Converter převodník v grafických kartách pro přenos obsahu paměti na monitor
RAP Roving Analysis Port je metoda sledování dopravy sítě, která předá kopii každému příchozímu a odchozímu paketu z jednoho portu síťového přepínače na jiný port, kde je tento paket studován
RAR Roshal ARchive souborový formát pro kompresi dat a archivaci vyvinutý ruským programátorem Jevgenijem Rošalem 
RARP Reverse Address Resolution Protocol Protokol, který se používá k získání vlastní IP adresy při znalosti MAC adresy.
RARP Reverse Address Resolution Protocol používán pro získání IP adresy počítače při znalosti MAC adresy
RAS Row Address Select Nastavení pinu na DRAM používané k zachycení a aktivaci řádků adresy
RAW Raw (surový) Grafický formát obsahující minimálně zpracovaná data ze snímače digitálního fotoaparátu nebo jiného zařízení.
RB Redeemable bond umořitelná obligace
RB Router Board Základní deska routeru od firmy MikroTik
RBW Resource-Based View Nástroj používáný ke zjištění strategických zdrojů, které jsou dostupné pro společnost.
RC4 ARCFOUR Název používaného algoritmu v kryptografii.
RDA Remote Database Access Klient – server protokol užívaný pro vzdálený přístup databázového klienta k databázovému serveru.
RDF Resource Description Framework Způsob popisu metadat pro webové služby
RDP Remote desktop protokol používá se ve vzdálené zprave PC
RDRAM Rambus DRAM Paměťové čipy firmy Rambus na frekvenci 500MHz, 8-bitový datový tok.
REBOL Relative Expression Based Object Language Multiplatformní jazyk výměny dat a multiparadigmatický programovací jazyk pro síťovou komunikaci a distribuované výpočty
REST Representational State Transfer Architektura rozhraní, navržená pro distribuované prostředí
REST Represenational State Transfer Architektura rozhraní, navržená pro distribuované prostředí
RF Radio Frequency radiová frekvence
RFC Request for Comments Žádost o komentáře
RFC Request for Comments dokument popisující nějaký standard z oblasti počítačů
RFID Radio Frequency Identification Identifikace na rádiové frekvenci je další generace identifikátorů navržených (nejen) k identifikaci zboží, navazující na systém čárových kódů. Stejně jako čárové kódy slouží k bezkontaktní komunikaci na krátkou vzdálenost. Iniciátorem vývoje je stejně jako u čárových kódů firma Wal-Mart.
RHEL Red Hat Enterprise Linux Placená Linuxová distribuce
RIA Rich Internet Application Internetová aplikace, která má aspekty aplikace desktopové
RIM Reserch Imotion Společnost vyrabejíci telefony blackberry.
RIM Reserch In motion Společnost vyrabejíci telefony blackberry.
RIMM Rambus Inline Memory Module (RIMM) počítačový paměťový modul složený z RDRAM čipů
RIMM Rambus Inline Memory Module Počítačový paměťový modul.
RIP Routing Information Protocol Směrovací protokol umožňující směrovačům (routerům) komunikovat mezi sebou a reagovat na změny topologie počítačové sítě
RISC Reduced Instruction Set Computer Počítač s redukovanou instrukční sadou. Složitější instrukce se dají vytvořit pomocí jednodušich
RJ-12 Registered Jack Dřívější konektor pro telefonní kabely UPT nebo STP.
RJ-45 Registered Jack Konektor pro telefonní kabely UPT nebo STP. Mimo to se ale používá ke spojení xDSL modemů, ISDN zařízení. Je to koncovka typu 8P8C (z angličtiny: 8 pozic, 8 vodičů). RJ-45 může mít dvě podoby: samičí (zásuvka) nebo samčí.
RLE Run-length encoding Bezeztrátová kompresní metoda
RLL Run Length Limitted metoda zápisu dat(kódování) na pevný disk, nahradil zastaralý MFM
RLL Run Lenght Limited Omezená délka běhu (posloupnosti shodných bitů). Metoda záznamu dat na disková média.
RMA Return Material/Merchandise Authorization používá se k identifikaci reklamací a zásilek s nimi souvisejících s cílem zjednodušit a urychlit vyřizování reklamací a snížit riziko chyb
rmi remote method invocation technologie pro práci se vzdáleně volanými procedurami v jazyce Java
RMS Root Mean Squared Měření trvalého výstupního výkonu zesilovače při dané úrovni zkreslení, neboli efektivní hodnota časově proměnného signálu.
RMS Recovery Management Support Prostředky pro řízení obnovy dat.
RN Royal Navy Britské královské námořnictvo.
RNG Random Number Generator Generátor náhodných čísel
RNS Remote Node Service Služba pro dálkové uzly. Umožňuje vzdálený přístup do sítě podporou ovladačů pro NRN.
RO read only Soubor je jen pro čtení (případně ban na webu - zákaz přispívání).
ROB ReOrder Buffer Přeuspořádávací buffer. U vyspělých procesorů, které provádějí zpracování instrukcí mimo pořadí, vede evidenci jejich skutečného pořadí.
RODC read only domain controller doménový kontroler pro pobočky kde není možné zajistit ochranu serveru (krádež, havárie) popřípadě ochranu dat v AD (nechtěný zásah správce, útočníka)
ROFL Rolling On The Floor Laughing Smál se, až se z toho válel po zemi.
ROFLMAO Rolling On The Floor My Ass Off Smal se až se z toho po…..
ROI Return of Investment Návratnost investice - srovnává příjem z projektu oproti celkovým nákladům
ROI Return of Investment Návratnost investice
ROM Read only memory Paměť sloužící pouze pro čtení
ROS React Operation Systém Operační systém vyvýjený jako klon Windows 2000/XP pod GNU/GPL licencí.
RPC Remote Procedure Call Volání procedury nacházející se v jiné aplikaci, procesu
RPC Remote procedure call Vzdálené volání procedur je technologie dovolující programu vykonat proceduru, která může být uložena na jiném místě než je umístěn sám volající program.
RPC Remote procedure call Vzdálené volání procedur
RPG Role Playing Games hry na hrdiny (nebo životní příběhy)
RPM Revolutions Per Minute počet otáček za minutu, jednotka, ve které se měří výkonnost pevných disků
RPM Revolutions per minute Otáčky za minutu
RPS Redundant Power Supply Záložní napájecí zdroj. Narozdíl od UPS má zajištěn přístup k odděleným zdrojům střídavého napájení.
RQ Request Požadavek přístupu k paměti. Také jméno signálu.
RRAS Routing and Remote Access Služba Windows Server 2008, zajišťující Směrování a vzdálený přístup (RRAS)
RRt railroad ton (short ton) Překlad: železniční tuna
RS-232 Recommended Standard 232 Doporučený standard č. 232. Definice rozhraní sériového portu.
RSA Rivest, Shamir, Adelaman Šifrovací algoritmus s veřenjným klíčem od těchto 3 autorů
RSAC Recreational Software Advisory Council Nezávislá hodnotící organizace označující servery lnternetu dle jejich nezávadnosti z hlediska propagace násilí, sexu, nahoty a hrubosti jazyka.
RSN Robust Security Network Systém který podporuje 2 protokoly - 4-Way hanshake a Group Key Handshake
RSN Record Sequence Number Pořadové číslo záznamu
RSP Resource Sharing Protocol Protokol sdílení prostředků.
RSS really simple syndication Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj
RSS rich site summary Technologie RSS umožňuje uživatelům Internetu přihlásit se k odběru novinek z webu, který nabízí RSS zdroj
RSVP Resource Reservation Protocol protokol na transportní vrstvě sloužící pro zachování systémových prostředků
RSVP-TE Resource Reservation Protocol - Traffic Engineering rozšíření RSVP pro teletraffic engineering
RT Reduction Tool nástroj pro redukci
RTC Real Time Clock Hodiny reálného času. Také označení pro časový obvod v počítačích PC.
RTCP RTP Control Protocol Řídící protokol pro distribuci zvuku a videa v reálném čase, který doplňuje protokol RTP (Real-time Transport Protocol).
RTF Rich Text Format Formát souboru pro uložení textu
RTFM Read The Fucking Manual slušný překlad: přečti si návod
RTFM Read the fucking manual Přečti si ten zas*aný / skvělý návod
RTOS real-time operating systém Multitaskingový operační systém zaměřený na běh úloh (procesů) reálného času
RTP Real-Time Transport Protocol Protokol standardizující paketové doručování audio a video  dat po internetu.
RTP Real-time transport protocol je protokol standardizující paketové doručování zvukových a obrazových (video) dat po internetu
RTPC RTP Control Protocol slouží k řízení RTP relace na základě sledování kvality toku
Rtsp Real Time Streaming Protocol je síťový protokol  určený pro použití v zábavních a komunikačních systémů pro řízení streaming media serverů
RUDP Reliable User Datagram Protocol Spolehlivý protokol pro přenos dat. Byl vyvinut v Bellových laboratořích pro operační systém Plan 9.
RVI ReVerse Interrupt Žádost o změnu směru přenosu. Znak zpětného přerušení při přenosu dat.
RWM Read-Write Memory paměť schopná jak čtení tak zápisu, použitá například jako operační pamět typu RAM
RX Receive Přenést (přijmout data)
S.A.Y.E. Save as you earn pravidelné spoření podle výdělku
S.E.G. Socio-economic grades socio-ekonomické třídy
S.M.A.R.T. Self Monitoring Analysis and Reporting Technology Technologie monitorování, analýzy a oznámení. Specifikace firem Conner, IBM, Quantum, Seagate Q Western Digital pro včasné varování před možnou závadou disku.
S.M.A.R.T. Self-Monitoring, Analysis, and Reporting Technology Monitorovací systém pevných disků, který sám zjišťuje, vyhodnocuje a posílá zprávy o stavu disku
S/N Signal-to-noise ratio Nebo také SNR je poměr signál/šum vyjadřující odstup užitečného signálu od rušivého šumu
S/N Serial number Sériové číslo
S/PDIF Sony/Philips Digital InterFace Kolekce nízkoúrovňových a hardwarových protokolů pro přenos digit. kódovaného zvukového signálu.
SaaS Software as a Service Software jako služba je model nasazení softwaru, kdy dochází k hostování aplikace provozovatelem služby.
SAD Search and Destroy Typ pc hry
SAGE Semi-automatic ground environment automatický kontrolní systém pro mapování nepřátelských bombardérů
SAM Sequential Access Method Sekvenční přístupová metoda. Metoda postupného ukládání či výběru.
SAM Sequential Access Method Sekvenční přístupová metoda. Metoda postupného ukládání či výběru
SAN Storage Area Network Úložná síť, k intranetu je připojená libovolným počtem linek, pro okolí se chová jako homogenní úložiště.
SAN Storage Area Network dedikovaná (oddělená od LAN, WAN, atd) datová síť, která slouží pro připojení externích zařízení k serverům (disková pole, páskové knihovny a jiná zálohovací zařízení). SAN vznikla hlavně kvůli narůstajícím potřebám na zabezpečení a konsolidaci dat.
SAP Service Access Point Přístupový bod ke službě
SAP Systems - Applications - Products in data processing Systémy - aplikace - produkty (software pro podnikové řízení)
SAP Server Advertising Protocol Protokol serveru pro zveřejňování. Monitoruje proces přístupu a odhlášení ze sítě, řídí přenos zpráv mezi uzly sítě.
SAR Successive Aproximation Register Registr postupné aproximace (přiblížení) u speciálního typu analogově-digitálního převodníku
SAR Segmentation And Reassembly Segmentace a znovusestavení. Jedna z vnitřních procedur (podvrstev) vrstvy AAL.
SAS Serial Attached SCSI Sériová sběrnice SCSI.
Sass Syntactially Awesome Stylesheets skriptovací jazyk pro psaní stylesheetů
SATA Serial Advanced Technology Attachment Rozhraní pro připojení velkokapacitních paměťových medií. Využívá seriový přenos dat, existuje ve verzích  1,2 a 3.
SATA Serial ATA počítačová sběrnici, která využívá datové rozhraní pro připojení velkokapacitních paměťových zařízení jako jsou pevné a optické disky
SATA Seriál AT Attachement Standard pro připojení komponent k pc (HDD, optické mechaniky)
SAW Surface Acoustic Wave Akustická vlna šířící se po povrchu pružného materiálu
SAX Simple API for XML umožňuje sériový přístup ke XML.
SB Sound Blaster Název řady zvukových karet společnosti Creative Technology
SBLI Savings Bank Life lnsurance Spořitelní životní pojištění
SBU Standard Build Unit SBU dává představu o tom, jak dlouho to bude trvat knihovnu pro kompilaci.
SCART Syndicat des Constructeurs d'Appareils Radiorécepteurs et Téléviseurs Konektor s 21 piny pro připojení audio/video zařízení, byl/je používán zejména v evropě
SCM System Control Manager Řídící správce systému
SCP Secure Copy Slouží k bezpečenému přenosu souborů mezi dvěma počítači propojenými počítačovou sítí pomocí protokolu Secure Shell (SSH)
SCSI Small Computer System Interface standardní rozhraní a sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními a počítačovou sběrnicí.
SCSI Small Computer Systems Interface Typ řadiče - rozhraní pro malé počítačové systémy
SCSI Small Computer System Interface sada příkazů pro výměnu dat mezi externími nebo interními počítačovými zařízeními
SCTP Stream Control Transmission Protocol Komunikační protokol, který navrhla v roce 2000 pracovní skupina IETF Signaling Transport (SIGTRAN) zabývající přenosem telefonní signalizace (SS7) po IP, umožnuje několik navzájem nezávislých kanálů, které jsou přepravovány paralelně.
SCVMM Systém Center Virtual Machine Manager Manager od Microsoftu pro rozšířenou správů Hyper-V serveru
SD Secure Digital Ppaměťová karta používaná v přenosných zařízeních včetně digitálních fotoaparátů, přenosných počítačů a mobilních telefonech
SD Card Secure Digital Card Paměťová karta používaná v přenosných zařízeních se základem na formátu MultiMediaCard (MMC)
SDH Synchronous Digital Hierarchy Přenosová technologie provozovaná především po optických kabelech. Používá se na páteřní sítě pro přenos dat rychlostí až 10Gb/s a v budoucnu i výše.
SDHC Secure Digital eXtended Capacity Třetí vylepšenoá technologie výroby karet SD
SDI Suction Diesel Injection vznětový motor s atmosférickým plněním a přímým vstřikováním
SDK Software Development Kit Souprava (sada) pro vývoj softwaru.
SDL Specification and Description Language Specifikovacví a popisovací jazyk - navržen pro specifikaci telekomunikačních systémů. První objektově orientovaný standard modelování
SDP Session Description Protocol internetový protokol určený k popisu vlastností relace multimediálního přenosu dat. Nepřenáší se pomocí něj vlastní data, slouží pro vyjednání parametrů, jako je typ média (video, audio, atd.)
SDP Service Discovery Protocol Bluetooth protokol zjišťující služby využitelné na zařízení v dosahu.
SDR SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory označující paměť typu DRAM se synchronním způsobem přenosu dat.
SDRAM Synchronous Dynamic Random Access Memory Paměť typu DRAM se synchronním způsobem přenosu dat.
SDSL Symmetric digital subscriber line Typ technologie DSL, která umožňuje přenosovou rychlost až 1,544 Mbps v obou směrech až na vzdálenost 3 km.
SDXC Secure Digital High Capacity Nástupce paměťových karet SD
SECC Single edge connector Jediná hrana konektoru
SELF Safety Extra-Low Voltage Bezpečné malé napětí (ČSN 33 0420 - 1).
SELF Safety Extra-Low Voltage Bezpečné malé napětí (ČSN 33 0420 - 1).
SELinux Security Enhanced Linux Rozšíření linuxového jádra o bezpečnostní prvky
SEO Search Engine Optimalization Optimalizace pro vyhledávače. Soubor pravidel a postupů pro tvorbu webových stránek, který by měl vést k jejich lepšímu umístění ve vyhledávačích.
SEO Search Engine Optimization optimalizace pro webové vyhledávače
SETI Search for Extra-Terrestrial Intelligence SETI je projekt, zabývající se hledáním mimozemské civilizace pomocí zachycování rádiové komunikace.
SFA Sale Force Automation Technika využití software k automatizaci obchodních úkolů v oblasti prodejů, včetně zpracování objednávek, správou kontaktů, sdílení informací, monitorování a řízení inventáře, sledování objednávek (order tracking), vztahy se zákazníky, analýzu předpovědí prodejů a vyhodnocování výkonů zaměstnanců.SFA je často zaměňováno za CRM, ale CRM nemusí zavádět automatizaci prodejních úkolů.
SFD Start of Frame Delimiter Příznak začátku rámce
SFR Special Function Register Jsou vyhrazená paměťová místa se specifickým účelem. Mohou uchovávat i různé informace o stavu procesoru nebo připojených periferií
SFSK Single Channel Phase-Coherent Frequency Shift Keying Frekvenční modulace s koherentní fází, která dovoluje přenosovou rychlost 5 – 10 Mb/s.
SFT System File Table Systémová tabulka souborů. Interní datová struktura MS-DOSu popisující stav souborů otevřených pomocí ovladačů.
SFTP secured file transfer protocol FTP s podporou kryptovani
SGCP Simple Gateway Control Protocol komunikační protokol používaný v VoIP
SGML Standard Generalized Markup Language univerzální značkovací metajazyk, který umožňuje definovat značkovací jazyky jako své vlastní podmnožiny.
SGRAM Synchronous Graphics RAM Synchronní grafická RAM. DRAM s blokově orientovaným zápisem a bitovým přístupem. Snaha o zrychlení RAM.
SHA Security Hash Algorithm Rozšířená hashovací funkce, která z vstupních dat vytvoří výstup (otisk) fixní délky (40 alfanumerických znaků). Při malé změně na vstupu je na výstupu velká změna.
SHV Standard High Volume Název sběrnice firmy Intel pro PC s až čtyřmi procesory
SIM Subscriber Information Module učastnická identifikační karta která slouží pro identifikaci účastníka v mobilní síti
SIM Subscriber Identity Module účastnická identifikační karta
SIM karta subscriber identity module účastnická identifikační karta která slouží pro identifikaci účastníka vmobilní síti. 
SIMD Single Instruction, Multiple Data typ počítačové architektury, systémy u nichž existuje celá řada zpracovaných datových toků na základě jediného seznamu instrukcí
SIMM Single Inline Memory Module jednoduchý obvod sloužící k instalaci operační paměti (RAM) do počítače
SIMM Single Inline Memory Module Paměťový modul, který se skládal z DRAM čipů a plošného spoje PCB(Printed Circuit Boarder). Nejstarší a nejmenší typ pamětí, používal se v počítačích 286, 386 a styrších 486. Kapacita: 256kB, 1MB a 4MB. Paměť měla 30 pinů. Přístupová doba: 70-80ns
SIP Session Initiation Protocol Internetový protokol určený pro přenos signalizace v internetové telefonii.
SIPP Single Inline Pin Package paměťové moduly velmi podobné modulům 30-pin SIMM, rozdíl je ve tvaru vývodů, které jsou tvořeny malými špičkami (piny)
SIS Strategic Information Systems Systémy postavené na změně myšlení týkající se úlohy počítačů. Informační technologie se stává součástí vrcholového řízení a podnikatelské strategie.
SISD Single Instruction, Single Data typ počítačové architektury, odpovídá Von Neumannovu schématu,  data zpracovávána sériově podle jednoho programu
SJF Shortest Job First Nejkratší úloha jako první. Strategie plánovače úloh v multiprocesních OS.
SLA Service Level Agreement dohoda mezi společností a zákazníky úrovni služeb
SLC Single-level cell Paměťová buňka flashové paměti umožnující uložit 1 bit
SLI Scan Line Interleave Technologie propojení několika grafických karet, prvně použita u VooDoo II firmy 3Dfx.
SLIP Serial Line Internet Protocol protokol zajišťující přenos IP paketů mezi počítači
SLOC Source Lines of Code Měří rozsáhlost zdrojového kódu určitého softwaru tím, že zjistí počet řádků kódu.
SMART specific, masurable, agreed to, realistic, time constrained konkrétní, měřitelný, schválený, splnitelný, časově omezený
SMB Server Message Block Síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti.
SMB Server Message Block je síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti.
SMB Server Message Block je síťový komunikační protokol aplikační vrstvy, který slouží ke sdílenému přístupu k souborům, tiskárnám, sériovým portům a další komunikaci mezi uzly na síti
SMD Surface Mount Device Označení pro elektronickou součástku, určenou pro povrchovou montáž na plošný spoj
SMP Symmetric multiprocessing Druh víceprocesorových systémů, u kterých jsou všechny procesory v počítači rovnocenné
SMS Short message service Služba, která umožňuje odesílat a přijímat krátké textové zprávy omezené na 160 znaků v mobilní síti GSM
SMSC Short Message Service Center centrála služby zasílání krátkých zpráv
SMT Station Management Protokol správy linkového spoje je založen na IEEE 802.2 Maximálně je možné zapojit 1000 zařízení o celkové délce sítě 200 km.
SMT Simple mail transfer protocol Protocol pro přenos zpráv elektronické pošty.
SMTP Simple Mail Transfer Protocol Internetový protokol určený pro přenos zpráv elektronické pošty (e-mailů) mezi počítači
SNMP Simple Network Management Protocol Umožňuje průběžný sběr nejrůznějších dat pro potřeby správy sítě
SNMP Simple Network Management Protocol protokol správy síťových zařízení, určeno pro tiskárny, routery, …
SNN Simulated Neural Netvork simulovaná neuronová síť, určená k simulaci problémů na nuronové síti.
SNN Simulated Neural Netvork simulovaná neuronová síť, určená k simulaci problémů na nuronové síti.
SNOBOL StriNg Oriented symBOlic Language Jedná se o programovací jazyk zaměřený na práci s textovými řetězci.
SNR Serial Number sériové číslo telefonu
SNTP Simple Network Time Protocol Protokol používaný k synchronizaci hodin v síti Internet.
SOA Service Oriented Achitecture Servisně orientovaná architektura softwaru
SOAP  Simple Object Access Protocol protokol pro výměnu strukturovaných informací po síti
SOC System On Chip všechny komponenty počítače nebo jiných elektronických systémů na jediném čipu (používá se např. v telefonech, tabletech)
SOCKS SOCKet secure protokol pro routování dat mezi serverem a klientem na proxy serveru
SODIMM small outline dual in-line memory module typ paměti
SOHO Small Office Home Office malá kancelář domácí kancelář - označení pro práci z domova
SOP Sektorový operační program SOP jsou jedny z důležitých programových dokumentů, zpracovávaných v České republiky v souvislosti se strategií jejího rozvoje, s integrací České republiky do Evropské unie a se zajišťováním finanční pomoci Evropské unie České republice prostřednictvím jejích strukturálních fondů.
SOPA Stop Online Piracy Act Návrh amerického zákona, který má omezit počítačové pirátství. Je prosazován především nahrávacími společnostmi.
SP Service Pack Komplexní balik aktualizací a oprav, který je vydáván výrobci softwaru ke svým produktům. Většinou opravují různé chyby nebo přidají do programu nové funkce.
SPA Software Publisher Association Sdružení vydavatelů SW. Organizuje 37 amerických výrobců software.
SPARC Scalable Processor ARChitecture Architektura mikroprocesorů typu RISC vytvořená firmou Sun Microsystems roku 1985.
SPARQL Query Language for RDF Dotazovací jazyk pro RDF
SPEC Standard Performance Evaluation Council Rada pro standardní vyhodnocování výkonu
SPECMARK System Performance Evaluation Cooperative's benchMARK Spolupracující testy pro vyhodnocení výkonnosti počítače. Míra výkonností je dána průměrem z deseti nebo dvaceti testů, jednotka je bezrozměrná. Vyrábí je firma System Performance Evaluatíon Corp.
SPI Serial Peripheral Interface Bus Je sériové periferní rozhraní. Používá se pro komunikaci mezi řídícími mikroprocesory a ostatními integrovanými obvody.
SPI Stateful packet inspection Stavový firewall
SPX Sequenced Packet Exchange Sada komunikačních protokolů používaná operačním systémem Novell Netvare.
SPX Sequenced Packet Exchange síťový protokol
SPZ Státní poznávací značka  
SQL Structured Query Language standardizovaný dotazovací jazyk používaný pro práci s daty v relačních databázích
SQL Structured Query Language Strukturovaný dotazovací jazyk slouží pro tvorbu univerzálních dotazů v databázích, zakládání tabulek, ošetření přístupu k datům, sdílení dat aj. SQL se používá v kombinaci s některým vyspělým programovacím jazykem.
SRAM Static Random Access Memory označení pro polovodičovou paměť, která k uchování svých dat nepotřebuje jejich periodickou obnovu (narozdíl od dynamické paměti DRAM).
SRC Source Zdroj, zdrojový.
sRGB Standard Red Green Blue barevný prostor vytvořený ve spolupráci HP aMicrosoft pro použití na monitoru, tiskárnách a Internetu. 
SRS Sound Retrieval Systém Technologie, která zlepšuje kvalitu zvuku
SRT SubRip formát souboru, který obsahuje titulky k filmům
SS Subscriber Station účastnická stanice
SS Speed Symbols uvádí maximální povolenou konstrukční rychlost pneumatiky při maximálním zatížení podle indexu nosnosti
SSA Serial Storage Architecture Sériová architektura datového média. Architektura fy IBM podporovaná fy Micropolis představuje sériovou implementaci SCS/-2 s velkou přenosovou rychlostí v obou směrech.
SSADM Structured System Analysis and Design Methodology Metodologie analýzy a návrhu strukturovaných systémů;  je systémový přístup k analýze a návrhu informačních systémů. SSADM byla vytvořená pro centrální počítače a telekomunikační agenturu (nyní Office of Government Commerce), britské vládní kanceláře zabývající se využitím technologie ve státní správě, od roku 1980.
SSD Solid-state drive Typ datového média, neobsahuje pohyblivé mechanické části (využívá nejčastěji FLASH paměti).
SSE Streaming SIMD Extensions instrukční sada pro procesory Intel, odpověď na sadu D now od AMD
SSH Secure Shell Protokol pro bezpečnou komunikaci mezi dvěma počítači pomocí šifrování přenášených dat.
SSI Small-scale integration okruhy, obsahující desítky logických hradel
SSI Small-scale integration okruhy, obsahující desítky logických hradel
SSI Synchronous Serial Interface Synchronní sériové rozhraní
SSID Service Set Identifier jedinečný identifikátor každé bezdrátové (WiFi) počítačové sítě
SSL Secure Sockets Layer Protokol používaný pro šifrování dal posilaných po Internetul, resp. vrstva vložená mezi vrstvu transportní (např. TCP/IP) a aplikační (např. HTTP),
STB set - top - box Zařízení pro příjem digitálního pozemního vysilání
STFU Shut The Fuck Up Zavři hubu!
STL Standard Template Library Knihovna standardních šablon. Knihovna vzorových programů C++ fy HP.
STNLCD Super Twist Nematic LCD LCD s natáčením vláknové struktury (molekul)
STP Shielded twisted pair Stíněná kroucená dvojlinka. Kabelové medium pro přenos dat v počítačové síti.
STS Sign Trailing Separate Oddělení ukončovacím znaménkem (reprezentováno jako ASCII řetězec)
STUN Session Traversal Utilities for NAT Pomocné internetové standardy síťového protokolu, umožňující komunikaci skrz NAT. Používané u síťových služeb VOIP, IM...
SU Super User Přepnutí se na uživatele root v některých linuxových distribucích
SU Substitute User identity Program který slouží v unixových systémech k přepnutí uživatele na jiného uživatele
SVC Supervisor Call Instruction Instrukce volání supervizoru
SVCD Super VideoCD Formát digitálního videa, rozlišení 480x576. Kvalitou lze zařadit mezi VideoCD a DVD.
SVD Simultaneous voice and data je telekomunikační termín, který odkazuje na transceiving (vysílání i přijímání) hlasových a primárních dat souběžně s více než jedním PSTN modemem.
SVG Scalable Vector Graphics webový standard pro vektorovou grafiku
SVG Scalable Vector Graphics (škálovatelná vektorová grafika) Je značkovací jazyk a formát souboru, který popisuje dvojrozměrnou vektorovou grafiku pomocí XML.
SVGA Super Video Graphics Array Nástupce grafických karet VGA, grafický standard s rozlišením 800x600 pixelů. Používají se dodnes, ale s podstatně lepšími parametry než na jejich počátku.
SW SoftWare sada všech počítačových programů používaných v počítači, které provádějí nějakou činnost.
SW Software sada všech počítačových programů používaných v počítači
SWEBOK Software Engineering Body Of Knowledge Je celkový termín, který popisuje sumu znalostí uvnitř profese softwarového inženýrství.
SWF Shockwave Flash Souborový formát pro ukládání flashových vektorových animací.
SWOT Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats Analýza silných (S) a slabých (W) stránek, příležitostí (O) a hrozeb (T) projektu
SWP Swap File Přípona/Formát souboru *.swp. Do tohoto souboru se ukládají momentálně nevyužitá data z operační paměti.
SWT Standard Widget Toolkit Standard Widget Toolkit (SWT) je knihovna grafických uživatelských prvků pro platformu java.
T bill Treasury bill pokladniční poukázka
T&L Transform and Lighting Technologie transformace a nasvětlování používaná v 3D grafice.
T/A. Trade acceptance obchodní akcent
T/O Transfer Order příkaz k převodu, příkaz k poukazu peněz
TACACS Terminal Access Controller Access Control System Řadič přístupového terminálu přístupového řídícího systému. Implementován doporučením RFG 1492.
TAM Telecommunication Access Method Telekomunikační přístupová metoda. Modul sálových výpočetních systémů IBM.
TAN tax-anticipation note obligace na vrub budoucích daní
TAN TransAction Number Číslo transakce
Tango TimeML Annotation Graphical Organizer je soubor pravidel pro kódování dokumentů v elektronické podobě.
TAO Track At Once Využívá se při vypalování hlavně auto disků, kdy mezi jednotlivými stopami je cca 2s pauza. Vypalovací laser se zde vypáná, každá stopa je zahájena a ukončena tzv. spouštěcím a ukončovacím blokem.
TASM Turbo ASseMbler Assembler firmy Borland lnt.
TB Terabyte 2^40 bajtů
TBC Time Base Corrector Překlad: Korektor časové báze, Popis: Odstraňuje vliv kolísání rychlosti pásku na výsledný obraz.
TBC Tuberculosis Tuberkulóza. Infekční bakteriální onemocnění nejčastěji postihující plíce.
TBD to be discussed bude prodiskutováno
TC Transmission Convergence Přenosová konvergence. Jedna z podvrstev fyzické vrstvy sítě ATM.
TCP Transmission Control Protocol Internetový protokol transportní vrstvy, garantuje spolehlivé doručování paketů a doručování ve správném pořadí.
TCP Transmission Control Protokol Obdoba UDP, jen je spolehlivější a pomalejší
TCPS TCP for SSL TCP protokol pro zabezpečení SSL
TCQ Tagged Command Queueing Předchůdce technologie NCQ, kterou můžeme najít na PATA discích.
TD Turbocharged Direct přeplňovaný vznětový motor
TDD Test Driven Development Vývoj řízený testy - programovací metodika
TDI Turbocharged Direct Injection přeplňovaný vznětový motor s přímým vstřikováním
TDMA Time Division Multiple Access Vícenásobný přístup s časovým dělením. Technologie použitá v GSM.
TDP Thermal Design Power Tato hodnota představuje nejvyšší možný tepelný výkon, který musí chlazení počítače (CPU, GPU či jiné součástky) umět odvést.
TDU Test Drive Unlimited počítačová závodní hra od společnosti Atari
Telnet Telecommunicatons Network Tento protokol dovoluje uživateli počítače připojit se ke vzdálené stanici a po navázání spojení, může zadávat příkazy, které budou prováděny jako kdyby byly napsány přímo na klávesnici vzdáleného počítače.
TELNET Telecommunicatons Network Tento protokol dovoluje uživateli počítače připojit se ke vzdálené stanici a po navázání spojení, může zadávat příkazy, které budou prováděny jako kdyby byly napsány přímo na klávesnici vzdáleného počítače.Pracuje na protokolu TCP a portu 23.
TFP total factor productivity celková produktivita výrobních faktorů (kapitál, pracovní síla)
TFT-LCD Thin film transistor liquid crystal display Varianta LCD displeje s využitím tenkovrstvého tranzistoru,.
TFTP Trivial File Transfer Protokol Síťový protokol pro přenos dat
TGA Targa Grafický formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky, využití pro počítačové hry.
TGT Ticket granting ticket malý zašifrovaný soubor s omezenou platností, který obsahuje klíč sezení, datum a čas expirace a uživatelovu IP adresu
THC Terminal Handling Charge Poplatek za manipulaci kontejneru v přístavu.
THC Tetrahydrocannabinol delta-9-tetrahydrocannabinol je jeden z více než třiceti cannabinoidů a je hlavní psychoaktivní látkou nacházející se především v květenství konopí setého Cannabis sativa a její variety Cannabis sativa var. Indica. V čisté formě má THC podobu průhledných krystalků, které se po zahřání stanou lepkavými. THC je špatně rozpustný ve vodě, avšak je dobře rozpustý v organických rozpouštedlech (např. ethanolu či hexanu), tucích a alkoholu. Syntetický THC se označuje jako Marinol nebo Dronabilon.
THX Thanks Děkuji
TIA thanks in advance předem děkuji
TIFF Tag Image File Format Grafický formát pro ukládání rastrové počítačové grafiky umí vícestránkový soubor (ukládání faxů).
TIGA Texas Instruments Graphics Architecture Grafická architektura fy Texas Instruments
TIP tax-based income policy dodatečný odvod z mezd
Tipc Transparent Inter-process Communication je síťový komunikační protokol pro komunikaci mezi procesy (IPC), který byl speciálně navržen pro komunikaci v rámci clusteru.
TKIP Temporal Key Integrity Protocol Označení pro zastaralý bezpečnostní protokol v rámci zabezpečení WPA pro bezdrátové sítě Wi-Fi.
TL trading limit cenový Iimit, smluvní Iimit
TL  TubeLess označující použití duše
TL/TT  TubeLess/TubeType bezdušové pneumatiky s možností použití duše
TLD Top Level Domain doména nejvyšší úrovně
TLM Time and Labour Management Řízení práce a času
TLS Transport Layer Security druh protokolu poskytující bezpečnou komunikaci pomocí šifrování a autentizace
TMG Threat Management Gateway microsoftí  web firewall
TMP Temporary File přípona *.tmp. Dočasný (pracovní) soubor.
TMPL TeMPLate šablona
TNEF Transport Neutral Encapsulation Format Zapouzdřený formát nezávislý na přenosovém prostředku. Formát zprávy pro tunelování prostředími, která nepodporují vlastní MAPI formát.
TNPC Taiwan New PC Consortium Taiwanské konsorcium pro nové PC. Skupina 24 firem sdružující většinu vedoucích výrobců počítačů v Taiwanu.
TOD Time Of Day denní čas
TOLED Transparent OLED Typ OLED displaye, který se vyznačuje až s 80% průchodností světla
TOP Technical and Office Protocols Technické a kancelářské protokoly
TOP Technical and Office Protocols Technické a kancelářské protokoly. Množina protokolů vyvinutých fy Boeing Corp. pro kancelářské a inženýrské činnosti v rámci CIM. Zahrnuje vrstvy 1 až 7 sedmivrstvého modelu komunikačního protokolu dle ISO.
TOS Type Of Service Typ služby v IP rámci
TOS Top Of Stack Vršek zásobníku. Člen, ke kterému bude přistoupeno.
TP Thinkpad Laptop od firmy IBM/Lenovo.
TPI Tracks Per Iinch (Diskety) vyjádření hustoty záznamu, udává počet stop na jeden palec
TPS Third-Person Shooter žánr počítačových -  střílečka z pohledu třetí osoby např (Hitman, GTA 4….)
TQM Total Quality Management Úplné řízení jakosti
TRAVAN Technical Research AdVANtage Výhodný technický výzkum. Nová technologie záznamu dat na magnetické pásky fy 3M
TRIPOS TRIvial Portable Operating System operační systém, který vznikl v roce 1976 na Cambridgeské univerzitě. Jeho vývoj pokračoval do doby, než se stal součástí operačního systému pro počítače Commodore Amiga
TRIZ Theory of Inventive Problem Solving Algoritmus vedoucí k vyřešení technických a technologických problémů, jejichž řešení automaticky způsobuje další problémy.
TRX Transceiver vysílač s přijímačem
TS Team speak komunikační program, místnosti serveru se nazývají kanály
TSB Telecommunication Standardization Bureau Úřad pro normalizaci v telekomunikacích
TSMC Taiwan Semiconductor Manufacturing Company TSMC je největší světový specializovaný nezávislý výrobce polovodičových disků (tzv. waferů) a šestý největší výrobce integrovaných obvodů.
TT Tube Type pneumatiky určené pro použití pouze s duší
TTA Transport Triggered Architectures Architektury pro přenos dat mezi jednotkami řízení výpočtu
TTF True Type Font standard pro popis vektorových písem
TTL Time to live je v informatice číslo, které omezuje dobu platnosti dat
TTL Transistor-transistor Logic Tranzistorově-tranzistorová logika. Standard užívaný pro implementaci digitálních i logických integrovaných obvodů, vycházející z použití technologie bipolárních křemíkových tranzistorů.
TTS Text-to-Speech Převod textu na mluvené slovo
TVM thanks very much díky mnohokrát
TWAIN Toolkit Without An Interesting Name Nástroj bez zajímavého názvu. Standardizované rozhraní ovladačů scannerů.
TWC Three Way Catalyst katalyzátor výfukových plynů snižuje množství škodlivin ve výfukových plynech
TX Transnmit Přenést (odeslat data)
TY Thank you Díky
U2 You Too Ty/Tobě taky
UA User Agent Část systému MHS dle doporučení CClTT X.400. Viz MTA a RTA
UAC User Account Control bezpečnostní technologie, která zvyšuje bezpečnost Microsoft Windows omezením oprávnění aplikacím na úroveň uživatele dokud administrátor nepotvrdí zvýšení práv aplikace.
UAM User Authentication Method Metoda ověření uživatele
UART Universal Asynchronous Receiver Transmitter Univerzální asynchronní přijímač a vysílač
uC Microcontroller Představuje spojení mikroprocesoru s vnitřní pamětí a obvody rozhraní.
UCB Unit Control Block Řídící blok zařízení
UCC Uniform Commercial Code am. jednotný obchodní zákoník
UCR Under Color Removal Odstranění nebarevné kombinace procesních barev. Odstranění společného podílu procesních barev (např. CMY) a jejich náhrada barvou černou. Viz TAC, GCR
UDF User defined function uživatelem napsaná rozšiřující funkce, např s pomocí MySQL API pro vytvoření vlastní funkce dotazu
UDK Used Definable Key Uživatelem definovaná klávesa.
UDMA Ultra Direct Memory Access Přímý přístup do paměti
UDP User Datagram Protocol Protokol transportní vrstvy. Protokol používaný pro odesílání paketů po síti, je rychlý a nespolehlivý. Na rozdíl od protokolu TCP  nezaručuje, zda se přenášený datagram neztratí.
UE User Equipment uživatelské zařízení
UE User Experience uživatelské zkušenosti
UEFA Union of European Football Associations Překlad: Unie evropských fotbalových asociací
UEFA  Union of European Football Associations hlavní řídící organizace evropského fotbalu,futsalu a plážového fotbalu
UEFI Unified Extensible Firmware Interface UEFI implementuje základní vstupně–výstupní funkce a představuje jakýsi firmware pro osobní počítače. Ve většině nových UEFI je možné najít také základní internetový prohlížeč a další nástroje. Je náhradou za dnes již zastaralý BIOS.
UFO Unidentified Flying Object česky neidentifikovaný létající předmět je jev, kdy pozorovatel hlásí situaci, ve které pozoroval na obloze předmět, jehož podstatu není schopen racionálně vysvětlit. Lidově je tento jev často označován jako pozorování „létajících talířů“.
UFS Unix File Systém Přirozený souborový systém UNIXu
UI User Interface uživatelské rozhraní
UIN Universal Internet Number Číslo které po registraci obdrží kažý uživatel ICQ.
UMA Upper Memory Area Oblast vyšší paměti
UMD Universal Media Disc CD do PSP
UML Unified Modeling Language unifikovaný modelovací jazyk - modelování programů, procesů apod.
UML User Mode Linux Úprava jádra do stavu, kdy jej bude možné spustit jako normální proces v systému
UMPC Ultra-Mobile PC  ultrapřenosný počítač
UMTS Universal Mobile Telecommunication System je 3G systém standardu mobilních telefonů. UMTS byl koncipován jako nástupník systému GSM
UP unrealized profits nerealizované zisky
UPA Ultra Port Architecture Způsob propojení procesoru, paměti a hlavních podsystémů (diskový, grafický, síťový), využívající technologii přepínání sběrnice.
UPC Universal product code Jednoznačný kód zboží používaný např. naAmazon.com
UPnP Universa Plug and Play ada síťových protokolů vyhlašovaných UPnP Forem. Cílem UPnP je umožnit jednoduché připojení periferních součástí počítače a zjednodušit zavádění sítí v domácnostech (sdílení dat, komunikace a zábava) i podnicích.
UPS Uninterruptible Power Supply Záložní zdroj energie pro zařízení, která nesmějí být nečekaně vypnuta
URC Uniform Resource Citation Jednotná citace zdroje
URI uniform resource identifier Jednotný identifikátor zdroje sloužící k identifikaci souboru zejména v Internetu
URL Uniform Resource Locator Definuje doménovou adresu serveru, umístění zdroje na serveru a protokol, kterým je možné zpřístupnit zdroj
USA United States of America Republika v Severní Americe.
USAF United States Air Force Letectvo Spojených států amerických.
USB Universal Serial Bus Univerzální sériová sběrnice. Slouží pro připojení periférií k počítači, podporuje plug and play.
USCG United States Coast Guard Pobřežní stráž Spojených států amerických.
USMC United States Marine Corps Námořní pěchota Spojených států amerických.
USNM Username Uživatelské jméno
USP Unique Selling Proposition Marketingový koncept říkající, že reklama by měla nabídnout zákazníkovi logický důvod ke koupi produktu.
usr user uživatel
USS United States Navy Vojenské námořnnictvo Spojených států amerických.
UTC Coordinated Universal Time Koordinovaný světový čas, je základem systému měření času
UTF Unicode Transformation Format Kódování Unicode znaků do bajtů
UTF-8 8-bit UCS/Unicode Transformation Format. Jedná se o kódování znaků. Je zpětně kompatibilní s ASCII.
UTFG Use The Fucking Google Nabáda uživatele k použití google.com
UTP Unshielded Twisted Pair Označení nestíněné kroucené dvoulinky. Dneska nejčastěji využívaný síťový kabel
UUID Universally Unique Identifier Univerzální jedinečný identifikátor
V.D.T. Visual display terminal obrazovkový terminál
V2P Virtual-to-physical V2P migrace je převod a migrace funkčního operačního systému včetně aplikací a veškerých dat z virtuálního stroje na fyzický stroj.
VAN Value Added Network Je hostovaná služba, nabídka, která působí jako prostředník mezi obchodními partnery na bázi standardů pro sdílení dat.
VB Visual Basic Programovací jazyk vyvinutý společností Microsoft
VBA Visual Basic for Applications Vývojové prostředí pro tvorbu aplikací v jazyce Visual Basic vestavěné v  MS Office
VBA Visual Boy Advance Emulátor přenosných herních konzolí ("handheldů") nintendo Gameboy Advance a nintendo Gameboy Color pro operační systémy Windows, Linux a Mac OS
VC Virtual Channel Virtuální kanál. Logická linka na síti ATM vybudovaná nad fyzickou linkou.
VCD VideoCD Formát digitálního videa. Video záznam až 74 min lze umístit na klasické CD. Má však nižší kvalitu.
VCF Venture capital funds rizikové investční fondy
VCI Virtual Channel Identifier 16-bitové pole v hlavičce ATM buňky, které spolu s VPI určuje cestu ATM buňky soustavou přepínačů.
VCL Visual Component Library Vizuální na komponentách založený framework určený pro vývoj aplikací pod Microsoft Windows.
VD volume discount objemový diskount
VDSL Very-hight-bit rate DSL Vysokorychlostní DSL
VESA Video Electronics Standards Association Sdružení pro standardizaci v oboru videoelektroniky. Také označení normy pro připojování videoadaptérů počítačů PC na lokální sběrnici procesoru.
VGA Video Graphics Array Počítačový standard pro počítačovou zobrazovací techniku, vydaný roku 1987 společností IBM.
VHD Virtual Hard Disk Typ souboru s vnitřní strukturou identickou s povným diskem, používá se k virtualizaci, záloze či bootování.
VHF Very High Frequency Velmi krátké vlny; oblast elektromagnetického záření používaná především pro přenos rozhlasového a radiového signálu v atmosféře. Označení vyplývá z toho, že jeho vlnová délka je poměrně velmi krátká.
VHSIC/VHDL Very High Speed Integrated Circuit/Hardware Description Language Programovací jazyk sloužící pro popis hardware používaný pro návrh a simulaci digitálních integrovaných obvodů.
VHTF Very Hard To Find Velmi těžko k sehnání.
VI Vested Interest Nezanedbatelné podílnické právo.
VI visual Vi je obrazovkový textový editor pro unixový operační systém BSD. VI je nejkratší možnou zkratku příkazu visual v textovém editoru ex.
VIA Versatile Interface Adaptor Adaptér všestranného rozhraní. Čip zabezpečující komunikaci přes osmibitový port.
VIM Vi Imitation Vim je open source textový editor, který lze spustit v prostředí většiny operačních systémů.
vimrc Vi IMpRoved Configuration konfigurační soubor pro textový editor VIM. Obsahuje direktivy, které v podstatě určují způsob chování a vzhled celého editoru.
VIP Variable Interest Plus Variabilní úrok plus (americký certifikát).
VIS Visual Instruction Set Vizuální instrukční množina. Programová nadstavba procesoru UltraSPARC pro konference v reálném čase.
VIVO Video in – Video out technologie grafických karet umožňující využívat kromě výstupu obrazu také vstup.
VL BUS VESA Local Bus Neoblíběnější lokální sběrnice v letech 1992 až 1994. Sloty VL-Bus nabízí přímý přístup do systémové paměti, rychlostí odpovídající rychlosti procesoru.
VLAN virtual local area network (virtual LAN) logicky nezávislá síť v rámci jednoho nebo několika zařízení
VLB Video local Bus Lokální video sběrnice
VLF Very low Frequency Velmi nízké kmitočty. Sledovaná emise monitoru.
VLIW Very Long Instruction Word Velmi dlouhé instrukční slovo. Technika paralelního předávání více instrukcí současně ke zpracování procesorem.
VLSI Very Large Scale Integration Jedna z generací výroby polovodičových čipů. Určuje míru integrace polovodičových prvků na jednom čipu.
VLSM Variable Length Subnet Mask Adresování s maskou podsítě proměnné délky.
VM Virtual Machine Softwarově virtualizovaný stroj. Slouží ke spouštění virtuálních PC.
VME Versa Module Europe Architektura systémové sběrnice vyvinutá firmou Motorola pro rodinu procesorů řady 68000.
VML Vector Markup Language vektorový formát s nativní podporou v prohlížeči www stránek
VNC Virtual network computing Program umožňující ovládání vzdáleného GUI přes počítačovou síť
VNO Virtual Network Operator Virtuální síťový operátor
VNP Virtual Network Protocol Virtuální síťový protokol
VNS Virtual Name Server Virtuální název serveru
VoD Video on Demand Jedna ze služeb IPTV. Umožňuje vybrání si videa ze serveru
VoIP Voice over Internet Protocol Telefonování přes internet. Použití protokolů UDP/TPC/IP
VOW File and Print Service for NetWare Služba souboru a tisku pro NetWare
VPC Virtual PC Operační sytém provozovaný na abstraktním stroji.
VPLS Virtual Private LAN Service Představuje službu 2. úrovně OSI modelu, která emuluje LAN na IP síti podporující MPLS
VPN virtual private network Bezpečné propojení několika počítačů prostřednictvím (veřejné) nedůvěryhodné počítačové sítě, veškerá komunikace je šifrována
VPN Virtual private network virtuální privátní síť
VPN Virtual Private Network Virtuální privátní síť
VRAM Video RAM Operační paměť grafické karty. Přijímá a uchovává obrazová data z CPU počítače.
VRM variable-rate mortgage hypotéka s variabilní úrokovou mírou
vrm Voltage reduce modul Obvod starající se o nastavení úrovně napájení pro komponenty. U PC je to napájení procesoru, pamětí, komponent ve slotech......
VRML Virtual Reality Modeling (Markup) Language programovací jazyk od firmy Silicon Graphics z roku 1995, který umožňuje zobrazení trojrozměrných objektů v internetovém prohlížeči.
VSU VPN service unit Servisní jednotka VPN
VT Ventrillo komunikační program , místnosti serveru se nazývají kanály
VTOL Vertical Take-Off and Landing Označení pro letadla, která vzlétají a přistávají svisle. Např.: Bell Boeing V-22 Osprey
VÚP Výzkumný ústav pedagogický  Instituce zabývající se koncepcí všeobecného vzdělávání a otázkami jeho dalšího rozvoje v etapě počátečního vzdělávání.
VW Volkswagen AG německá automobilka sídlící ve Wolfsburgu
W.D.A. writing-down allowance (brit.) daňová úleva
W3 world wibe web často užívaná druhá zkratka pro WWW se kterou se setkáme například u W3C (consorcium)
W3C World Wide Web Consortium konsorcium, jehož členové společně s veřejností vyvíjejí webové standardy pro World Wide Web.
W4D Worth World Wide Web Dogma Doporučení pro správnou tvorbu webu
W8 wait Počkej!
WABI Windows Application Binary Interface Binární rozhraní aplikace Windows
WACC Weighted Average Cost of Capital Průměrné náklady na kapitál - vážený aritmetický průměr nákladů za jednotlivé složky kapitálu
WADA World Anti-Doping  Agency světová anti-dopingová agentura
WAIS Wide Area Information Service Informační služba pro rozlehlé oblasti. Informační služba Internetu.
WAK Wait AcKnowledge Čekat na Potvrzení. Znak pro vyčkání na potvrzení příjmu při přenosu dat.
WAN Wide Area Network počítačová síť, která pokrývá rozlehlé geografické území (například síť, která překračuje hranice města, regionu nebo státu).
WAN Wide Area Network Rozlehlá síť (počítačová). Počítačová síť pokrývající rozlehlé geografické území. Viz LAN, MAN, CAN
WAP Wireless Application Protocol Okruh několika standardů, které zajišťují přenos dat mezi počítačovými technologiemi a mobilními telefony v síti GSM a jejich následné zobrazení na display telefonu.
WAP Weighted Average Price Vážený průměr ceny skladové položky (příjem na sklad)
WAP Wireless Application Protocol bezdrátový aplikační protokol
WAU Windows Anytime Upgrade Technologie pro upgrade systémů windows na vyšší verze.
WAV Waveform audio file format nekomprimovaný zvukový soubor
WBEM Web Based Enterprise Management Správa. podniku za.ložená na. Web technologii. Vznikající průmyslový standard.
WBS Work Breakdown Structure Stromová struktura, která ukazuje jednotlivé elementy k dosažení cíle projektu.
WBT Windows Based Terminal Terminál založený na systému Windows
WC Word count Standardní příkaz operačního systému unixového typu, použití na soubory, vypisuje: počet řádků, bytů, znaků, slov, nejdelších řádků
WCAG Web Content Accessibility Guidelines Celosvětově respektovaná pravidla pro tvorbu bezbariérového webu
WCAM Web camera Webová kamera
W-CDMA Wideband Code Division Multiple Access Evropsko - japonský 3G standard sítě mobilních telefonů.
WCF Windows Communication Foundation Platforma pro vývoj webových služeb
WCM Web Content Management Obvykle takto bývá označován systém umožňující skupině uživatelů pracovat spolu a vytvořit tak konzistentní webové stránky. Ty jsou rozděleny do dvou oblastí - obsah a design.
WD Western Digital Firma zabývající se vývojem a výrobou pevných disků
Wd. warranted vyhrazeno, zaručeno
WDM Wavelength - Division Multiplexing Vlnový multiplex
WDS Wireless Distribution System Systém Access pointů, které se chovají jako jedna síť.
WebP Web-Pe Image formát
WECA Western Electrical Contractors Association Západní Elektronická Dodavatelská Asociace- weca dodává rezidenční a hlasové-datové-video uživatelské programy pro feerální a státní organizace
WEP Wired Equivalent Privacy Původní zabezpečení Wi-Fi sítí, používá proudovou šifrovací metodu a metodu kontrolního součtu.
WER Windows Error Reporting Technologie hlášení chyb od Microsoftu pro Win XP a novější a Win Mobile 5.0 a novější
WF Workflow Obvykle se tímto pojmem popisuje technologie řízení podniků, projektů, či zpracování dokumentů.
WGA Windows Genuine Advantage Aplikace společnosti Microsoft určená k ověření pravosti licence operačního systému Windows.
WHDMI Wireles HDMI Bezdrátové HDMI
WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace.
WHO World Health Organization Světová zdravotnická organizace.
WHQL Windows Hardware Quality Labs testing Microsoft testovací proces, který zahrnuje sérii testů hardwaru nebo softwaru třetí strany
WIB when-issued basis Překlad: na základě WI (kótování cenných papírů obchodovaných před jejich skutečným vydáním )
WI-FI Wireless fidelity Souhrn standardů pro pezdrátové připojení k počítačové síti.
WiMAX Worldwide Interoperability for Microwave Access bezdratova technologie prenosu dat dle norem 802.16(….e,m) Nejcastejsi pouziti v komercnim pasmu 3,5GHz
WinFLP Windows Fundamentals for Legacy PCs Operační systém firmy Windows
WinSAT Windows System Assessment Tool modul Win Vista & Win7 který zjišťuje různé charasteristiky a možnostihardwaru na kterém systém běží
WISS Workstation Independent Segment Storage Centrální (na pracovní stanici nezávislá) paměť segmentů
WLAN Wireless Local Area Network Bezdrátová lokální síť
WM Windows Mobile operační systém pro mobilní telefony, jehož vývoj skončil. Nástupce je Windows Phone.
WMA Windows Media Audio komprimovaný formát pro zvukový soubor
WMAN Wireless Metropolitan Area Network Bezdrátová síť středního rozsahu. Například více LAN sítí pokrývající území městské aglomerace.
WMDM Windows Media Device Manager Technologie, který poskytuje zabezpečený přenos média do přenosných zařízení, aplikací a paměťových médií.
WMDRM Windows Media Digital Rights Management Zpráva digitálních práv pro Windows Media platformu
WMI Wireless Multimedia Extension Wi-Fi certifikát, založený na  IEEE 802.11e standardu
WML Wireless Markup Language Programovací skriptovací jazyk pro tvorbu wapových stránek
WMV Windows Media Video Komprimovaný formát pro ukládání videa.
WNRP Wireless Token Ring Protocol Bezdrrátový token-ring protokol
WoL Wake on LAN Technologie umožňující zapnutí vypnutého počítače přes počítačovou síť
WOLED WHITE OLED Typ OLED displaye, který se vyznačuje vysokou účinností při generování světa
WORM Write Once Read Many Programovatelná permanentní paměť. Informaci lze pouze jednou zapsat, ale libovolněkrát číst.
WoW World of warcraft MMORPG hra
WOW Written order of withdrawal Písemný příkaz k výběru
WOW World of warcraft fantasy počítačová hra
WP Windows Phones nástupce mobilního operačního systému od Microsoftu.
WP Wikipedia Zkratka pro otevřenou encyklopedii
WPA Wi-Fi Protected Access Druh zabezpečení bezdrátových počítačových sítí (Wi-Fi). Eliminuje slabá místa WEPu.
WPA2 Wi-Fi Protected Access2 Protokol, který oproti WPA přináší RSN
WPAN Wireless Personal Area Network Bezdrátová osobní síť
WPD Windows Portable Devices Technologie, která podporuje přenosná zařízení pro připojení k PC
WPF Windows presentation foundation XAML a silverlight soubory
WPS Wi-Fi Simple Config WPS slouží k jednoduchému automatickému vytvoření zabezpečené bezdrátové sítě se silným klíčem, kde mohou být další klienti jednoduše přidáváni na základě PIN kódu a nemusí se tak složitě nastavovat šifrování v utilitě pro správu bezdrátového adaptéru.
WPS Wi-Fi Protected Setup Systém zabezpečeného nastavené routeru.
WPT windfall profit tax daň z neočekávaných zisků
WRAM Window RAM Dvoubránový paměťový modul pro grafické karty od firmy Samsung.
WRC World Rally Championship Světový šampionát v Rally
WRMSR Write Machine Specific Registers Zápis do registrů specifických pro zařízení a architekturu procesoru Pentium
WRT Whitewater Resource Toolkit Jméno programu.SW nástroj pro práci s resources od firmy Whitewater.
WSDL Web Services Description Language Je jazyk založený na XML, který popisuje Webové služby a způsob připojení k nim,
WSUS Windows Server Update Services Služba zajišťující aktualizaci softwaru pro operační systémy Microsoft Windows
WTCC World Touring Car Championship Mistrovství světa cestovních vozů
Wtcp Wireless Transmission Control Protocol protokol založený proxy modifikaci TCP, který zachovává end-to-end sémantiku TCP
WTFPL Do What The Fuck You Want To Public License Jedna z nejsvobodnějších licencí, umožňuje uživateli dělat s dílem cokoliv.
WTO World Trade Organization Světová obchodní organizace - řeší mezinárodní obchodní spory mezi členskými státy; založena r. 1995; sídlem je Ženeva a má 149 členů.
WTRN Wireless Token Ring Network Bezdrátová token-ring síť
WU Windows Update program na aktualizaci operačního systému
WUBI Windows-based Ubuntu Installer Oficiální instalátor linuxového systému Ubuntu (a některých jeho variant) pro Microsoft Windows
WUSB Wireless Universal Serial Bus Bezdrátové USB
WVGA Wide Video Graphics Array označení pro různá rozlišení displejů jejichž jeden rozměr (výška) odpovídá 480 pixelům, druhý rozměr pak zahrnuje více než 640 pixelů.
WWAN Wireless Wide Area Network Bezdrátová WAN
WWW World Wide Web Celosvětová síť (pavučina) Distribuovaný soubor dokumentů v Internetu, lze jej hypertextově prohledávat.
WXGA Wide eXtended Graphics Array Wide XGA - široké grafické rozlišení obrazovky - 1366×768, 1280×768 nebo 1280×800 pixelů
WYSIWYG What you see is what you get Co vy vidíte je co vy dostanete
WZC Wireless Zero Configuration Program pro správu a výběr bezdrátové sítě
X11 X Window Systém Souhrné označení pro software, který umožňuje vytvořit grafické prostředí.
X3D Extensible 3D XML formát pro ukládání 3D scén - geometrie a chování 3D objektů.
x86   označení několika rodin instrukčních sad pro procesory navazující na 16bitový procesor Intel 8086
XA CD-ROM extended architecture rozšířená architektura CD-ROM
XAG XML Accessibility Guidelines Extensible Markup Language (XML) je značkovací jazyk,Accessibility Guidelines pokyny pro přístup
XAML Extensible Application Markup Language deklarativní jazyk založený na XML
XAMPP multiplatform apache, mysql, php, perl free a open-source multiplatformní balík, který umožňuje rychlou a snadnou instalaci Apache, MySQL, PHP, Perlu
XAPIA X.400 API Association Sdružení X.400 API. Sdružení společností, které specifikovaly společné API pro X.400 a X.500.
XAPIA X.400 API Association  Sdružení X.400 API. Sdružení společností, které specifikovaly společné API pro X.400 a X.500. 
XBDA eXtended BIOS Data Area Datová oblast rozšířeného BIOSu (1kB oproti běžným 256 byte).
XBDA eXtended BIOS Data Area  Datová oblast rozšířeného BIOSu. Blok paměti (typicky 1 KB na horním konci ční paměti) pro uložení do BIOSu které se nevešla do 256 byte v segmentu 004 
XBM X BitMap Image formát
XCF eXperimental Computing Facility grafický rastrový formát – nativní souborový formát grafického editoru GIMP
xD Extreme Digital Paměťová karta vyvinuta společnostmi Olympus a Fujifilm
xD eXtreme Digital Paměťové karty společnosti Olympus
XDI eXternal Device Interface  Rozhraní externího zařízení 
Xfce XForms Common Environment) „Odlehčené“ desktopové prostředí pro X Window System pro Unixové systémy psaný na GTK2
XGA eXtended Graphics Array Rozšířené grafické pole Typ adaptéru monitoru na počítačích PC.
XHS eXtended Cylinder Head Sector Rozšířené adresování stopa hlava sektor Adresování sektorů disku kompatibilní s LBA.
XHTML eXtensible HyperText Markup Language rozšířitelný HTML formát
X-Ch exchange směna, výměna
XIP eXecution In Place Zpracování na místě. Spuštění programu přímo z ROM bez zavádění do RAM.
XMI Xml Metadata Interchange metada pro xml
XML eXtensible Markup Language Rozšířený programovací značkovací jazyk pro tvorbu internetových stránek,  který byl vyvinut a standardizován konsorciem W3C
XML Extensible Markup Language obecný značkovací jazyk
XML - RPC XML - remote procedure call Formát zprávy pro webové služby
XMP Extensible Metadata Platform XMP je platforma postavená na standardu XML, umožňující vkládat metadata do souborů.
XMPP Extensible Messaging and Presence Protocol dříve známý jako Jabber. Tj, protokol pro instant messagingovou síť
XMS Extended Memory Specification Rozšířená paměť Specifikace
XMSN Transmission  Vysílání 
XNS Xerox Network Services Sada protokolů vyvinuta firmou Xerox pro síťovou komunikaci. Částečně ovlivnila vývoj referenčního modelu OSI.
XOOPS eXtensible Object Oriented Portal System jedná se o volný redakční systém (CMS) napsaný v jazyce PHP.
XP Windows eXPerience Zkušenost
XP eXtreme Programming extrémní programování
XPATH XML Path Language Je počítačový jazyk, pomocí kterého lze adresovat části XML dokumentu.
XPM Extreme Project Management Určuje způsob řízení velmi složitých a nejistých projektů
XPM X Pixmap Image formát
XQUERY XML Query Language XQuery je jazyk hlavně zaměřený na kombinování xml dokumentů, databází a webových stránek.
XS-3 Excess 3 druh kodování čísel v informatice
XSD XML Schema Popisuje přípustnou podobu XML dokumentu
XSL eXtensible Stylesheet Language Rodina jazyků umožňujících popsat jak se mají XML soubory formátovat a převádět
XSL-FO eXtensible Stylesheet Language -Formatting Objects značkovací jazyk určený k formátování XML dat
XSLT EXtensible Stylesheet Language Transformations Je počítačový jazyk sloužící k transformaci XML dokumentů do jiných formátů, například XHTML.
XSPF XML Shareable Playlist Format Formát pro sdílení paylistů skladeb
XSS Cross-site Scripting Typ útoku proti webové stránce. Bezpečnostní riziko představují neošetřené vstupy a výstupy stránky, kterých útočník zneužije ke vložení vlastního škodlivého kódu.
XSS Cross-site-scripting metoda narušení www stránek využitím bezpečnostních chyb ve skriptech
Xtp Xpress Transport Protocol je protokol transportní vrstvy pro vysokorychlostní sítě vyvinuta XTP Fórem,  s cílem nahradit TCP
XXL Extra extra large Překlad: velice velice velký
Y2K The Year 2000 problem U mnoha programů a byl rok zapisován pomocí 2 čísel a rok 2000 byl pak chybně interpretován jako rok 19100 a od poloviny 90. let panovali obavy z naplnění katastrofických scénářů. Nakonec byl ve většině případů problém odstraněn díky modernizaci HW i SW.
YAHOO Yet Another Hierarchical Officious Oracle Ještě jeden úslužný hierarchický věštec. Vyhledávací služba (server) v internetu
YAWS Yet Another WebServer velmi výkonný webserver napsaný v programovacím jazyce Erlang
YB Yottabyte 2^80 bajtů
YCC Kodak YCC nekomprimovaný bitmapový obrázek
YCC Kodak YCC  bitmapový obrázek nekomprimovaný 
YUM Yellow Dog Updater, Modified Název správce balíčků v distribuci Yellow Dog Linux, která je určena pro procesory PowerPC. YUM poskytuje podobné služby jako třeba APT v distribuci Debian. Provádí indexaci balíčků a ukládá jejich metadata (například informace o závislostech) do zvláštních souborů
ZAW Zero Administration Windows Bezúdržbová Windows. Ohlášená vlastnost Windows NT 5.0 zajišťující automatický update systému a instalovaných aplikací, centrální správu apod.
ZB Zettabyte 2^70 bajtů
ZBR Zone Bit Recording Zónový záznam bitů. Nové pevné disky zapisují v zóně vnějších (delších) stop se shodnou hustotou jako v zóně (zónách) vnitřních top.
ZDL Zero Delay lockout zamknutí s nulovým zpožděním Technologie automatického zotavení po havárii na síti.
ZFS Zettabyte File System Souborový systém vyvinutý společností Sun Microsystems pro operační systém Solaris
ZG ZipGlobal poskytovatel VoIP
ZIF Zero Insertion Force Nulová síla pro vložení. Téměř nulová síla potřebná pro zasunutí konektoru. Také označení patice pro Pentium. 
ZIP In meaning "speed". všeobecně rozšířený souborový formát pro kompresi a archivaci dat.
ZIP Zone Information Protocol Protokol pro analýzu síťové konfigurace za účelem optimalizace.
ZIP Zigzag Inline Package Pouzdro s vývody cikcak v řadě.
ZSUP Zero SUPression Potlačení nul. Odstranění nevýznamných nul v zápisu čísla.
ZTC Zone Transmitter Controller Oblastní koncentrátor
ZV Port Zoomed Video Port Celoobrazovkový videoport. Technologie celoobrazovkového videa s plynulým pohybem bez extrémní zátěže procesoru a systémové sběrnice.
ZWEI ZWEI Was EINE Initially Je textový editor pro stroje Lisp.